Junij 2009, številka 6-1 / letnik VII.  
Spoštovani!
V prvi junijski številki vas izčrpneje obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  Portal FinD INFO
•  IUS Kolumna
•  Pravna Praksa
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
V časovni lestvici že sedem verzij čistopisov ZGD-1.
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Z zahtevnejšimi zadevami kaznivih dejanj zoper gospodarstvo se bo v bodoče ukvarjala posebna skupina sodnikov. Odločali bodo o najbolj zapletenih in strokovno zahtevnih oblikah kaznivih dejanj, za katera je zagrožena najmanj petletna zaporna kazen. VEČ

Državni svet RS ni izglasoval odložilnega veta na novelo Zakona o jamstveni shemi RS (ZJShemRS), ki je bila sprejeta prejšnji teden. Namesto tega so se svetniki zavzeli za čimprejšen začetek izvajanja sheme, ki bankam v primeru kreditiranja gospodarstva ponuja državna poroštva. VEČ Prav tako so državni svetniki zavrnili predlog veta na novelo Zakona o policiji (ZPol). VEČ

Predlog Resolucije o normativni dejavnosti, ki naj bi pripeljala do boljših predpisov, je od včeraj objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo RS in bo v prihodnjem tednu predmet pogovorov z zainteresirano javnostjo. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

13. junija začne veljati novela Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK), ki natančneje opredeljuje pristojnosti Urada RS za varstvo konkurence ter mu daje dodatna pooblastila. VEČ

Novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) odpravlja posebno zdravstveno komisijo, ki je odločala o odložitvi izvršitve kazni zapora zaradi hujše bolezni oziroma o prekinitvi prestajanja kazni zapora zaradi potreb zdravljenja. VEČ

Novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je narekovala predvsem potreba po celoviti uskladitvi s stališči Ustavnega sodišča RS glede varstva osebnih podatkov in zagotovitve varnosti pravnega prometa. VEČ

Poleg uskladitve Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) s spremembami nekaterih evropskih direktiv novela tudi na novo določa predpise o kvalificiranih imetnikih in na novo ureja ocenjevalna obdobja, poenostavlja postopke v primeru stečaja ali prisilne likvidacije borznoposredniških družb ter odpravlja nekatere nejasnosti in pomanjkljivosti določb. VEČ

Z novelama Zakona o davčni službi (ZDS-1) in Zakona o carinski službi (ZCS-1) se bo pristojnost opravljanja izterjave denarnih nedavčnih obveznosti prenesla z davčne uprave na carinsko upravo, davčna uprava pa bo obdržala izvršbo davčnih obveznosti. S tem naj bi se povečala učinkovitost izterjave davčnih obveznosti in posledično doseglo večje prilive v državni proračun. VEČ

13. junija začnejo veljati tudi novele:
- Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID),
- Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ) in
- Zakona o štipendiranju (ZŠtip).

Objavljen je bil Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR), katerega sprejemanje je povzročilo proteste pred Državnim zborom RS. Sprejeti zakon naj bi onemogočal nenadzorovano in neorganizirano uporabo gensko spremenjenih rastlin, z uredbami pa naj bi se v nadaljevanju natančno določilo tudi vprašanje odškodnin in varovalnih pasov.

Na portalu IUS-INFO so na voljo tudi čistopisi v zadnjih dneh objavljenih novel zakonov, ki začnejo veljati 16. junija:
- Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV),
- Zakona o tujcih (ZTuj-1),
- Zakona o potnih listinah (ZPLD-1),
- Zakona o trošarinah (ZTro),
- Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB) in
- Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR).
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, je bil že trikrat noveliran, nanj pa so vplivali tudi drugi predpisi. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh sedem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na direktivo o energetsko učinkovitejših vozilih.

Direktiva št. 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz narekuje spremembo ali sprejetje novih nacionalnih predpisov glede energetske učinkovitosti vozil in onesnaževanja okolja do decembra 2010. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so bili objavljeni tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V mesecu maju so nove prekrške predpisale tri nove uredbe, največ prekrškov pa določa Uredba v zvezi z metodami za identifikacijo kopitarjev s področja veterine. Z uredbo se določajo pristojni organi in odgovorne osebe, prekrški in sankcije za neizvajanje evropske Uredbe št. 504/2008VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava predujem za začetek stečajnega postopka:

Če predlog za začetek stečajnega postopka vloži odvetnik in ni hkrati plačan predujem za kritje stroškov postopka, sodišče predlog zavrže.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.6.2009 temeljna obrestna mera
  letno 1,22 %
1.9.2009 državna štipendija
  cenzus od 66-68% minimalne plače
1.4.2009 koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
  april + 0,001
 

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Davčni in računovodski vidik udeležbe delavcev pri dobičku

V skladu z določbami Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob), ki je začel veljati v letu 2008, so lahko delavci na podlagi pogodbeno sklenjenega dogovora, ki ga poda bodisi reprezentativni sindikat, bodisi družba, udeleženi pri dobičku družbe. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO Finance in Davki.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste pretekli teden spregledali zanimivo kolumno z naslovom Ali stranke želijo, da jim lažemo? izpod peresa Matije Jamnika, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Stranka utegne ob zavrnitvi dobiti občutek, da se zadeve bojimo, ker je strokovno ne obvladamo dovolj ali ker smo celo povezani z nasprotno stranko; negativne občutke do zastopnika pa mnogi hitro ekstrapolirajo na celotno pravniško populacijo." VEČ

 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Tiskanje samo dela besedila

V primeru, da želite natisniti samo del besedila, recimo samo posamezen člen, ravnate po naslednjih korakih:

1) Označite želen tekst
2) Kliknete meni Datoteka (File) in izberete Natisni (Print).
3) V oknu, ki se odpre, izberete opcijo Izbor (Selection) in jo potrdite.


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane