Maj 2009, tedenska številka 3  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Kondominij v Piranskem zalivu?
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Sprejeta je bila novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki prinaša vrsto določb v zvezi z izplačevanjem prejemkov članov uprav in nadzornih svetov družb. VEČ

Manj kot mesec dni star Zakon o jamstveni shemi RS je že doživel spremembe, ki prinašajo prepoved bankam, da bi v okviru svojega poslovanja kreditirale menedžerske odkupe v primerih, ko je prišlo do kršitev zakonodaje. VEČ

Sprejeta je bila novela Zakona o policiji (ZPol), ki med drugim spreminja način izbire generalnega direktorja policije, ki ga po novem ne bo več treba nujno izbrati z javnim razpisom. VEČ

Državni zbor je sprejel tudi Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP), s katerim se bo uvedlo subvencije za delavce, ki jih bodo podjetja poslala na čakanje. V tem času bodo upravičeni do nadomestila plače v višini 85 odstotkov osnovne plače, delodajalec pa jim bo moral zagotoviti usposabljanje. VEČ

Sprejeta novela Zakona o javnih cestah (ZJC) uvaja vinjete za krajše časovno obdobje. Nov vinjetni sistem bo začel predvidoma veljati s 1. julijem letos, cene vinjet pa bo določala uredba. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Včeraj je začela veljati novela Kazenskega zakonika (KZ-1), ki odpravlja nejasnosti pri ugotavljanju kazenske odgovornosti mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Spremenjeni 375. člen določa, da do sprejema kazenskega zakona za mladoletne veljajo določbe Kazenskega zakonika (KZ-1).

Odredba o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest v razporedu notarskih mest v Republiki Sloveniji povečuje število notarskih mest na območju Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu s tri na štiri in sicer se je odprlo novo notarsko mesto s sedežem na Ravnah na Koroškem.

V veljavi je sprememba Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008. Spremenjen je obrazec za napoved odmere dohodnine (priloga 2) in dodan zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav (priloga 3), ki ga vložijo rezidenti držav članic EU in EGP.

Bistveno je bila spremenjena Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo, ki velja od 23. maja. Novelirana uredba je tako skladna s spremembami in dopolnitvami Zakona o igrah na srečo (ZIS), pomembnejše spremembe pa se nanašajo na dopolnitev določb o poslovnih prostorih, kamor po novem spadajo tudi sistemski prostori, nova pa je tudi obveznost evidentiranja vseh vstopov v poslovne prostore.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate veljavno besedilo ZDDPO-2?

Čeprav je Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) relativno nov predpis, saj je začel veljati leta 2007, je bil že trikrat noveliran, nanj pa so vplivali tudi drugi predpisi. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZDDPO-2.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 6 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na priporočilo Komisije ES o novi plačni politiki.

Priporočilo o plačnih politikah v sektorju finančnih storitev se nanaša na vsa finančna podjetja, ki imajo registriran sedež ali glavno upravo v Skupnosti. V priporočilu je med drugim opredeljena struktura plačne politike, in sicer naj bi bil variabilni del oz. bonus v ustreznem ravnotežju med fiksnim in variabilnim delom plače. Pri tem mora obstajati možnost, da se bonus ne izplača (v celoti ali delno), če posameznik ali podjetje ne izpolnjuje meril uspešnosti oziroma če se je stanje podjetja poslabšalo. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so bili objavljeni tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


23. maja je začela veljati nova uredba, ki se nanaša na živila za posebne prehranske namene ter za kršitev določa kazni v višini do 32.000 evrov.

Uredba o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten, opredeljuje živila, ki so posebej proizvedena, pripravljena in/ali predelana, da bi zadovoljila posebne prehranske potrebe ljudi, ki so preobčutljivi na gluten. Takšna živila morajo biti primerno označena, predstavljena in oglaševana, sicer se pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik kaznuje zaradi kršitve predpisa. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava izbrisanega družbenika izbrisanega dolžnika:

Ker je bil družbenik izbrisanega dolžnika izbrisan iz sodnega registra že več kot eno leto nazaj, je sodišče upnikov predlog za nadaljevanje postopka zavrnilo.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


19.5.2009 centralni register oporok
  vpis oporoke 41 EUR
19.5.2009 centralni register oporok
  kasnejši vpis 23 EUR
19.5.2009 centralni register oporok
  izpis 23 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Za kondominij sta potrebna dva izpod peresa našega novega kolumnista mag. Mateja Avblja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Na bolj abstraktni ravni sta državi začeli na veliko zapravljati zgodovinsko akumulirani družbeni kapital prijateljskih odnosov med obema narodoma." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane