Maj 2009, tedenska številka 2  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Evropska direktiva o participaciji delavcev
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor je v drugi obravnavi predloga novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) razpravljal le še o dopolnilih, s katerima se določa politika prejemkov članov uprav ter uvaja zahteva po vračilu izplačane nagrade. VEČ

Včeraj je bila sprejeta novela Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), s katero se natančneje opredeljujejo pristojnosti Urada RS za varstvo konkurence ter mu dajejo dodatna pooblastila za dostop do osebnih podatkov. VEČ

Noveliran je Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), s katero se širijo možnosti za pridobitev informacije o tem, da je nad nekom uveden stečaj. Po novem bo o dolžniku dostopen tudi podatek o enotni matični številki občana (EMŠO) ter davčni številki. VEČ

Na predlog Državnega sveta RS je sprejeta tudi sprememba Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ), s katero prepoved nadurnega dela ne bo veljala celo poslovno leto, ampak samo v času prejemanja subvencij. VEČ

Državni zbor je sprejel tudi novelo Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), s katero se bo v slovenski pravni red prenesla evropska direktiva, ki ureja postopke določanja in prevzemanja lastniških deležev v finančnih ustanovah. VEČ

Sprejeti sta noveli Zakona o davčni službi (ZDS-1) in Zakona o carinski službi (ZCS-1), s katerima se ureja postopen prenos dela pristojnosti opravljanja izvršbe z Davčne uprave RS na Carinsko upravo RS. S tem naj bi zagotovili bolj enakomerno obremenitev obeh organov na področju izvršbe. VEČ

Spremenjen je tudi Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID), ki po novem natančneje določa, kdo mora ob umiku z borze plačati denarno odškodnino, iz katerih virov in katerim delničarjem. Takšne spremembe narekuje odločba ustavnega sodišča. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDR?

Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je od svoje objave leta 2003 doživelo že štiri vplive. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDR.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 5 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Konec meseca bo začela veljati nova Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave, ki določa ukrepe, s pomočjo katerih se na ministrstvih in vladnih službah zagotavlja takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju, bodisi s strani delodajalca ali predpostavljenih bodisi s strani sodelavcev. VEČ

V spremenjenem Pravilniku o centralnem registru oporok denarna nadomestila za vpis v register in za izdajo izpisa iz registra niso več določena s točkami iz notarske tarife, temveč v fiksnem znesku. Tako po novem znaša nadomestilo za vpis oporoke 41 evrov, kasnejši vpisi in izpis iz registra pa 23 evrov.

Objavljen je bil tudi nov Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki se nanašajo na prostor, opremo in naprave v prodajalni, zunanjost prodajalne, način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln, način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo. Uporabljati se začne 19. junija 2009.

Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij določa nov obrazec, ki ga morajo podjetja, ki priglašajo koncentracijo, poslati Uradu RS za varstvo konkurence, ko so izpolnjeni pogoji iz 42. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1). Obrazec je sestavni del uredbe in se nahaja v prilogi.

Staro Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje je zamenjala Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave, ki se uporablja za vsa poročila o vplivih nameravanega posega na okolje, ki so izdelana za posege, za katere je treba izvesti postopek presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na prenovljeno direktivo št. 94/45/EC o participaciji delavcev.

Namen direktive o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti je izboljšati pravico do informiranja in posvetovanja zaposlenih v gospodarskih družbah v obsegu ES oziroma skupini gospodarskih družb v obsegu ES. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so bili objavljeni tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Sredi meseca maja je začela veljati uredba s področja veterine, ki v slovenski pravni red prenaša evropske predpise ter za njihovo kršitev določa tudi prekrške.

Zaradi zdravstvenega varstva živali morajo biti njihovi premiki, predvsem iz tretjih držav, nadzorovani. Komisija ES je zato določila postopek registracije kopitarjev, metodo identifikacije ter dokument (potni list), ki mora kopitarja spremljati. Z globo do 6.000 evrov se tako lahko kaznuje tisti, ki ne upošteva določb o identifikaciji oziroma ne spoštuje določb o postopku identifikacije itd. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Z odločbo št. U-II-1/09-9 je Ustavno sodišče RS odločilo, da bi z odložitvijo uveljavitve oziroma z zavrnitvijo novele Zakona o odvetništvu (ZOdv) lahko nastale protiustavne posledice.  
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.4.2009 cene življenjskih potrebščin
  april +0,1%
1.4.2009 prostovoljno dodatno zavarovanje
  minimalna zajamčena donosnost 1,76% / leto
1.4.2009 prostovoljno dodatno zavarovanje
  minimalna zajamčena donosnost 0,15% / mesec
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom O revoluciji izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ker v revolucionarnem času ni pravne države, pač pa vlada skoraj izključno zakon močnejšega, so ljudje na milost in nemilost prepuščeni vodjem revolucije in njihovim eksekutorjem.?" VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane