Maj 2009, tedenska številka 1  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Višina odvetniške nagrade za revizijski postopek
 




 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Vrhovno sodišče RS je sprejelo načelno pravno mnenje, da sedanji Kazenski zakonik (KZ-1) velja tudi za mladoletnike. Ministrstvo za pravosodje pa je poudarilo, da vlada predloga novele zakonika ne bo umaknila iz parlamentarne procedure. VEČ

Na Ministrstvu za javno upravo so oblikovali delovno skupino, katere naloga je pripraviti najboljše rešitve Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ) in Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK). VEČ

Na nujni seji je Odbor DZ za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje sklenil, da je z uveljavitvijo novele Zakona o odvetništvu (ZOdv) zagotovljeno ustrezno zakonsko zastopanje v primerih nudenja brezplačne pravne pomoči in zastopanje po uradni dolžnosti. VEČ V nadaljevanju je odbor razpravljal tudi o zmanjševanju števila notarskih mest in vlado pozval, da pripravi analizo števila notarjev. VEČ

Vlada bo zaposlene v državni upravi pred mobingom zaščitila z Uredbo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave, ki jo je sprejela minuli teden. Uredba predvideva sprva neformalno reševanje problema, zatem pa je predstojnik državnega organa dolžan ukrepati in zaščititi delavca. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Čistopis Zakona o odvetništvu (ZOdv) že vsebuje novelo, ki jo je Državni zbor sicer sprejel že konec marca 2009 in je bila, tako v parlamentu kot v javnosti, predmet številnih polemik, zoper novelo pa je bil predlagan tudi zakonodajni referendum. VEČ

V veljavi je Uredba o izvajanju Zakona o jamstveni shemi RS, ki določa podrobnejšo opredelitev meril, pogojev in postopka za izdajo jamstev, določenih v Zakonu o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS).

Uredba o stroških reprezentance opredeljuje stroške reprezentance, njihove omejitve in evidenco v ministrstvih, organih v sestavi ministrstev, upravnih enotah, Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije in vladnih službah.

Objavljena je bila tudi nova Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije, ki se nanaša na dejavnosti mestnega in primestnega kopenskega potniškega prometa ter medkrajevnega in dejavnost drugega cestnega potniškega prometa.

Notarska zbornica Slovenije razpisuje prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju v Velenju.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZIZ?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje objave leta 1998 doživelo kar 20 vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 21 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave leta 1998.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
15.5.2009 Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP)
15.5.2009 Zakon o letalstvu (ZLet)
12.8.2009 Zakon o nepravdnem postopku (ZNP)
12.8.2009 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
12.8.2009 Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) VEČ
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na vedno bolj pomembno področje vsakdanjega življenja - zaščito računalniških programov.

Kodificirana različica Direktive št. 2009/24/ES ureja pravno varstvo računalniških programov, in sicer opredeljuje računalniške programe kot avtorska dela, ki so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine ter definira dajanje v najem, testiranje programov, reproduciranje, prevod in priredbo programov ipd. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava brezplačno pravno pomoč:

Odvetnik mora, ne glede na odločbo o dodelitvi brezplačne pravne pomoči, ob prvem pravdnem dejanju predložiti pooblastilo upravičenca do brezplačne pravne pomoči.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kaznih skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


9.5.2009 odvetniška tarifa
  nagrada za revizijski postopek od 200 do 1.400 EUR
9.5.2009 stroški reprezentance
  pogostitev na uradnih in delovnih sestankih do 5 EUR/osebo
9.5.2009 stroški reprezentance
  delovna in uradna kosila in večerje od 30 do 50 EUR/ osebo
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zadnjo kolumno evropske poslanke Mojce Drčar Murko ob izteku njenega mandata z naslovom Od 2004 do 2009 – poduki in spoznanja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Ni bilo samo minevanje časa, teh minulih pet let. Spremenila se je Evropska unija, spremenile so se razmere okoli nje, spremenili so se zavezniki in nasprotniki po svetu." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 







 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane