Maj 2009, številka 5 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  Portal FinD INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Pravna Praksa
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Odmevni primer Pirate_Bay
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Z odložitvijo uveljavitve oziroma z zavrnitvijo novele Zakona o odvetništvu (ZOdv) bi lahko nastale protiustavne posledice, je s petimi glasovi proti štirim odločilo Ustavno sodišče RS. VEČ

Vlada bo danes med drugim obravnavala predlog novele Zakona o javnih cestah (ZJC). Ta poleg letne vinjete predvideva uvedbo tedenskih in enomesečnih vinjet ter ukinitev polletnih vinjet. Obravnavala bo tudi novelo Zakona o javnih financah (ZJF) in ponovno obravnavala uredbo Zakona o jamstvenih shemi RS (ZJShemRS) . VEČ

Odbor za pravosodje je po zapletih podprl novelo Kazenskega zakonika (KZ-1). Spremembe zakonika so potrebne zato, ker prihaja do različne oz. diametralno nasprotne sodne prakse v zvezi z vprašanjem, ali veljavni kazenski zakonik omogoča kazenske postopke zoper mladoletne storilce kaznivih dejanj. VEČ

Odbor DZ za gospodarstvo je z nekaj dopolnili podprl predlog novele Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), ki med drugim daje uradu za varstvo konkurence dodatna pooblastila za njegovo bolj učinkovito delovanje. Predlog zakonske novele je predviden za obravnavo po skrajšanem postopku. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

1. maja je začel veljati Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS), ki je bil sprejet v okviru paketa razvojno naravnanih ukrepov za blaženje finančne in gospodarske krize. Cilj zakona je omogočiti gospodarskim družbam s sedežem v Sloveniji lažjo pridobitev likvidnih sredstev za financiranje vlaganj v investicije in v obratna sredstva. VEČ

Sprememba Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki se bo začela uporabljati šele 1. januarja 2010, skrajšuje rok vračila plačanega DDV na 21 dni, za zamudo pri vračilu tega zneska pa bo moral davčni organ plačati davčnemu zavezancu zamudne obresti.

DZ je sprejel novelo Zakona o letalstvu (ZLet), ki sledi odločbi ustavnega sodišča na področju varnostnega preverjanja v civilnem letalstvu. Novela med drugim natančneje opredeljuje kazniva dejanja in prekrške, ki jih mora prosilec navesti v vlogi za pridobitev dovoljenja za gibanje in zadrževanje na javnih letališčih in objektih navigacijskih služb zračnega prometa.

Spremenjen in dopolnjen je bil Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP), v katerem so dopolnjene določbe o vodenju evidenc o zaposlitvenem statusu študenta ter določene vmesne sankcije za kršitve s strani izvajalcev.

Objavljena je bila tudi Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki natančneje opredeljuje Dodatek za delovno dobo iz 35. člena: V delovno dobo po tej kolektivni pogodbi sodijo vsa obdobja opravljanja dela v delovnem razmerju in opravljanje samostojne dejavnosti doma ali v tujini.

Od 1. maja je v uporabi Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju, ki jih morajo proračunski uporabniki posredovati Agenciji za javno pravne evidence in storitve do 18. v mesecu za pretekli mesec.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na spremenjeno Uredbo št. 1030/2002 o dovoljenjih za prebivanje za državljane tretjih držav v EU.

S spremembo se uvajajo nova pravila glede biometričnih značilnosti dovoljenj. V roku dveh oziroma treh let po sprejetju ustreznih tehničnih ukrepov bodo za potrebe dovoljenj države odvzele podobo obraza in dva prstna odtisa prosilcev. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Primer Pirate Bay

Novica o obsodbi štirih ustanoviteljev znanega torrent tracker-ja in iskalnika Pirate Bay je hitro obkrožila svet. Komentarji obžalovanj in jeze iz celega sveta so hipoma preplavili splet, s čimer je veliko ljudi pokazalo svoje nestrinjanje z vedno glasnejšo t.i. antipiratsko politiko, ki postopoma povečuje ukrepe zaščite imetnikov pravic intelektualne lastnine na račun krčenja omejitev pravic intelektualne lastnine. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kaznih skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


7.4.2009 regres za letni dopust
  dejavnost trgovine min. 665,00 EUR
5.5.2009 trošarina za energente
  za pogonski namen 448,7100/ 1000 l
 

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Izteka se rok za oddajo rekapitulacijskega poročila

Do 10. maja morajo davčni zavezanci – pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so identificirani za DDV davčnemu organu preko eDavkov na obrazcu RP-O poročati o dobavah znotraj Skupnosti v prvem trimesečju 2009. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO Finance in Davki.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali današnjo aktualno kolumno z naslovom Skrijte svoj denar, prihaja slovenski Robin Hood izpod peresa Matije Jamnika, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Si predstavljate, da vas doleti čast in vas po telefonu nadleguje predsednik vlade, ker želi, da vrnete svojo plačo, ki se nekomu zdi previsoka ali nezaslužena?" VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Kako do Poročevalca Državnega zbora RS?

Do vsebin Poročevalca DZ RS lahko enostavno dostopate v zbirki portala IUS-INFO.

V menijski vrstici portala IUS-INFO kliknite na IUS-INFO, v polju Zakonodaja odprite povezavo Kazala Poročevalca DZ RS in že ste na seznamu posameznih številk, kjer lahko iščete po letu in številki izdaje posameznega poročevalca. 

 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane