April 2009, tedenska številka 3  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Kodificirana Uredbo ES o skupnih pravilih za uvoz
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice v tem tednu

DZ je soglasno ocenil, da je predlog novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) primeren za nadaljnjo obravnavo. Novela povečuje pravice delničarjev pri glasovanju na skupščini in ureja prejemke članov organov vodenja ali nadzora. VEČ

Po odložilnem vetu državnega sveta na Zakon o jamstveni shemi RS (predlog zakona) ter novelo Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV) (predlog novele), je DZ o obeh vnovič odločal ter jima izrekel potrebno podporo. VEČ

Poslanci DZ so sprejeli tudi novele Zakona o zasebnem varovanju, Zakona o subvencioniranju študentske prehrane in Zakona o letalstvu.

Vlada je v prvo obravnavo v DZ po nujnem postopku poslala predlog Zakona o dodatni obdavčitvi dela managerskih dohodkov v času finančne in gospodarske krize. VEČ

Minister za pravosodje Aleš Zalar je dal javno zavezo, da se vsaj v času gospodarske krize odvetniške tarife ne bodo spremenile. VEČ

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?

Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 7 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 8 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1999.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Sprejet je bil prvi izvršilni predpis na podlagi Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND). Namen novega Pravilnika o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini je medsebojno obveščanje in pomoč s ciljem preprečevanja in odkrivanja nasilja, odpravljanja vzrokov ter nudenja pomoči žrtvi pri vzpostavitvi pogojev za varno življenje. VEČ

Spremenjen in dopolnjen je bil Pravilnik o službeni izkaznici in znački inšpektorja ter izkaznici inšpektorja za sistem javnih uslužbencev, prav tako pa je bila spremenjena priloga pravilnika, ki vsebuje Obrazec službene izkaznice inšpektorja.

Vlada RS je sprejela Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Sklad se ustanavlja z namenom vzpodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) in ohranjanja delovnih mest invalidov.

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) je bil sprejet Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov. Pravilnik ureja pripravništvo v organih državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti, ne velja pa za pripadnike Slovenske vojske. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
25.4.2009 Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
25.4.2009 Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) VEČ
1.5.2009 Zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD)
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na Uredbo ES št. 260/2009 o skupnih pravilih za uvoz - Kodificirana različica.

Z namenom zagotavljanja preglednejše skupne trgovinske politike, utemeljene na enotnih načelih, je Komisija pripravila kodificirano različico Skupnih uvoznih pravil. Skupna pravila, še posebej pravila glede varnostnih ukrepov in skupnostnega nadzora, veljajo za večino izdelkov. Posebni ukrepi, ki se uporabljajo za specifične kategorije izdelkov (npr. premog in jeklo), veljajo vzporedno s to uredbo še naprej, uredba pa ne velja za tekstilne izdelke iz tretjih držav v okviru Uredbe ES št. 517/94.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava aktivno legitimacijo etažnega lastnika:

Etažni lastnik je kot solastnik skupnega dela v stanovanjski stavbi aktivno legitimiran, da od tretje osebe zahteva izročitev celotnega skupnega dela v izključno posest.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti:


18. april 2009 Povračilo stroškov za službena potovanja v Kanado
  60 $
18. april 2009 Cestnina za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
  prvi cestninski razred 0,198076 EUR/km
18. april 2009 Cestnina za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
  drugi cestninski razred 0,287210 EUR/km
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Volivci se bodo odločali »nacionalno« izpod peresa evropske poslanke Mojce Drčar Murko, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Analitiki, ki spremljajo evropske volitve od prvih neposrednih leta 1979, namreč ugotavljajo, da so se volivci zvečine odločali po domačih prioritetah in praviloma kaznovali kandidate iz strank, ki so doma na oblasti." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane