April 2009, številka 4 / letnik VII.  
Spoštovani!
Tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat izčrpneje obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Številčni podatki
•  Sodna praksa
•  Portal FinD INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Pravna Praksa
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Od 1. aprila višja nadomestila preživnine.
 


 
  NOVOSTI


IUS-INFO med Superbrands Slovenija

Spoštovani,

če tudi vi menite, da portal IUS-INFO sodi med
Superbrands Slovenija, prispevajte svoj glas.
 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice v tem tednu

Vlada bo danes obravnavala novelo Kazenskega zakonika (KZ-1), s katero naj bi odpravili pomanjkljivosti veljavnega zakonika, ki dopušča različne razlage o tem, ali so mladoletni storilci kaznivih dejanj po novem kazensko sploh odgovorni. VEČ

Tudi predlog novele Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) bo vlada obravnavala na današnji seji. Predlog med drugim predvideva, da lahko urad za varstvo konkurence vse podatke, tudi zaupne, pridobi, ne glede na to, kje so ti zapisani oz. shranjeni. VEČ

Minister Zalar se je odzval na napovedi referenduma in zavrnil trditve o dvigovanju odvetniških tarif z novelo Zakona o odvetništvu (ZOdv). VEČ Ena ključnih novosti sprejete novele je način določanja odvetniških tarif, pri čemer se vrača prej veljavni sistem. VEČ

DZ je sprejel novelo Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), s katero se bo rok za vračilo preveč plačanega DDV skrajšal z veljavnih 60 na 21 dni. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremenjena je bila Odredba o številu in sedežih notarskih mest, ki zmanjšuje število notarskih mest z dosedanjih 125 na 98. Spremenjena je tudi priloga odredbe, ki vsebuje razpored notarskih mest v RS.

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor določa regres za letni dopust v višini 672,00 evrov in prelaga splošno uskladitev osnovnih plač iz Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Skladno z dogovorom med vlado in reprezentativnimi sindikati se v letu 2009 plače v javnem sektorju ne bodo usklajevale, prav tako pa se je spremenil rok za odpravljanje plačnega nesorazmerja.

Februarja objavljena Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju je bila v tem tednu že prvič spremenjena. Nujne spremembe in dopolnitve, ki so začele veljati 1. aprila, so bile potrebne zaradi boja proti finančni in gospodarski krizi: v uredbi je tako urejen odbitek plače funkcionarjem (odbitek 4% osnovne plače po Zakonu o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF)), na novo pa je urejena tudi dodatna delovna obveznost ravnatelja oz. direktorja osnovne ali srednje šole.

S spremembami in dopolnitvami Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini so bili črtani dodatki za nezaposlenega partnerja, diplomatsko dejavnost partnerja, opravljanje finančnih, varnostnih in drugih dodatnih nalog ter dodatek za nepreskrbljene otroke, namesto katerih javnemu uslužbencu pripadajo ustrezna nadomestila.

Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine določa sestavine, ki jih morajo imeti prav vsa poročila nadzornih odborov, ker je bilo ugotovljeno, da so poročila nadzornih odborov po občinah zelo različna, tako po obsegu, kot tudi po vsebini. VEČ

Nov Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti podrobneje določa organizacijo upravljanja z javnimi sredstvi za raziskovalno in razvojno dejavnost, financiranje in nadziranje programov. VEČ

28. marca so začeli teči roki za volilna opravila za volitve članov Sodnega sveta.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.5.2009 Zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD)
12.8.2009 Zakon o nepravdnem postopku (ZNP)
12.8.2009 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
12.8.2009 Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) VEČ
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na pripravo nove zakonodaje na področju prava družb.

Evropski forum za upravljanje podjetij je konec marca pripravil načela za določanje višine plač direktorjev, ki naj bi bila implementirana v evropski direktivi, države članice pa bi tako oblikovane rešitve morale prenesti v nacionalno zakonodajo. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so bili objavljeni tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Novela Zakona o bančništvu (ZBan-1) prinaša skoraj 40 novih ali spremenjenih prekrškov, za katere je zagrožena kazen v višini do 370.000 evrov. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti: 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava ustavitev izvršilnega postopka.

Izpolnitev zakonskih pogojev za ustavitev izvršbe nima procesnega učinka, ampak je potreben sklep sodišča, s katerim se izvršilni postopek ustavi. VEČ
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Naloge uprave ob zaključku poslovnega leta

Uprava mora vsaj enkrat v četrtletju poročati nadzornemu svetu o poslovanju družbe in drugih aktualnih vprašanjih glede načrtovane poslovne politike in drugih načelnih vprašanj poslovanja, donosnosti družbe, poteka poslov in poslov, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe ter drugih poslovnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje družbe in z njo povezanih družb. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO Finance in Davki.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali včerajšnjo kolumno z naslovom Najvplivnejša sodnica na svetu izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: " O'Connorjeva je bila vrsto let najvplivnejša sodnica ravno zato, ker je bila pri nizu spornih zadev odločilen jeziček na pravosodni tehtnici, ki je odločitev pogosto razdvojenega Vrhovnega sodišča nagnil v bolj liberalno ali bolj konzervativno smer." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Uporaba gumba Osveži (Refresh)

V primeru, da se spletna stran ne naložili v celoti (morda manjkajo grafični elementi), kliknite gumb Osveži (ali tipko F5) in stran se bo ponovno naložila.

Ta gumb celotno stran ponovno naloži (obnovi), kar je koristno, če je prišlo do napake ali če manjka del dokumenta. Brskalnik včasih stran potegne kar iz svojega lokalnega spomina (cache) in tako ne ustreza več originalni strani, ki se je medtem spremenila.
Po uporabi tega gumba ni več dvoma o pravilnosti prikaza strani.


 

 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane