Marec 2009, tedenska številka 3 (26.3.2009)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na Sistem IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS Kolumna: O_nenasilju
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice v tem tednu

Vlada je v zakonodajni postopek vložila predlog novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), katere poglavitne rešitve se nanašajo na:

- vsebino in način objave sklica skupščine ter vsebino, ki mora biti dostopna na spletni strani družbe, kamor sodi tudi objava rezultatov glasovanja;
- možnost udeležbe na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev ter glasovanje po pošti;
- dopolnitev določb o pravici delničarja do obravnave dodatne točke dnevnega reda na skupščini in postavitvi nasprotnega predloga ter obveščanju družbe o tem;
- lažja imenovanja pooblaščencev in obveščanja družbe o imenovanju in
- razkritje nasprotja interesov pri ponujanju zastopanja na skupščini. VEČ.

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog novele Zakona o davčni službi (ZDS-1), katere poglavitni namen je prenos dela pristojnosti opravljanja izvršbe z Davčne uprave (DURS) na Carinsko upravo RS. Spremembe predvidevajo tudi odvzem pooblastil pooblaščeni uradni osebi, kadar za to obstajajo točno določeni razlogi, in njeno premestitev na drugo delovno mesto, urejeno pa je tudi vprašanje zavarovanja tistih uradnih oseb, ki so pri opravljanju svojh nalog bolj izpostavljene nevarnosti nesreč pri delu. VEČ
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Čistopis Zakona o dohodnini (ZDoh-2)

Do konca meseca februarja je med drugimi obračuni in letnimi poročili treba oddati tudi obvestila o uveljavljanju osebne olajšave ali znižane stopnje akontacije dohodnine po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2).

IUS-INFO ČISTOPIS ZDoh-2 je bil od svoje uveljavitve v letu 2006 že osemkrat spremenjen. Trenutno veljaven čistopis, kot tudi ostale verzije čistopisov z vključenimi spremembami in dopolnitvami, najdete v IUS-INFO ČASOVNI LESTVICI
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Po podpisu, ratifikaciji oziroma odobritvi zadostnega števila držav je Ministrstvo za zunanje zadeve sporočilo, da je s 1. septembrom 2007 začel veljati Dodatni protokol h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede biomedicinskih raziskav.VEČ.

V veljavo je stopil nov Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov. Specializacija je oblika podiplomskega strokovnega usposabljanja, ki je potrebno za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja in veščin. Pravilnik določa vrste, trajanje, potek in programe specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine ter postopek opravljanja specialističnega izpita in postopek za priznavanje v tujini pridobljenega specialističnega naziva.

23. marca je začel veljati nov Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki je skladen z evropsko ureditvijo varstva okolja. Pravilnik določa način prijave pošiljk, obveščanje pristojnih organov držav članic, ravnanje pri večkratnih in čezmejnih pošiljkah ter pri vračanju pošiljk, kot tudi druge pogoje glede jedrske in sevalne varnosti.

Manjše spremembe Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki veljajo od 24. marca, se nanašajo na strokovni nadzor izvajanja državnega programa ZORA, na novo pa je določeno tudi obdobje izvajanja sistematičnih pregledov učencev v osnovni šoli, ki se sedaj opravljajo v 6. in 8. razredu (prej v 5. in 7. razredu).

28. marca stopi v veljavo novela Zakona o zavarovalništvu (ZZavar), ki določa natančnejša pravila pri nakupih lastniških deležev oziroma prevzemov v finančnih družbah. VEČ
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na ukrepe Komisije Evropskih skupnosti za okrepitev finančnega sektorja.

Sredi marca je začela veljati spremenjena Direktiva št. 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in rokov za izplačilo, ki povišuje stopnjo kritja vlog na najmanj 50.000 evrov ali v primeru nerazpoložljivosti vlog kritje celotnih vlog istega vlagatelja v višini 100.000 evrov. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so bili objavljeni tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Novela Zakona o bančništvu (ZBan-1), ki bo začela veljati 28. marca, je poleg prenosa evropskih direktiv v slovenski pravni red in uresničitve načel varnega, skrbnega in preglednega poslovanja bank ter skrbnega in učinkovitega nadzora vplivala tudi na spremembo skoraj 40 prekrškov. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava neposredno obtožbo.

Če je zahteva za preiskavo pravnomočno zavrnjena, tožilec zoper istega obdolženca zaradi istega kaznivega dejanja ni upravičen vložiti nesporedne obtožnice. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Prof. dr. Miro Cerar je s ponedeljkovo kolumno odprl novo poglavje v svojih razpravah, tokrat posvečeno (ne)nasilju.

Med drugim se sprašuje: "... ali je nasilje zgolj nekaj slabega? Ali nam morebiti ni dano tudi zato, da se lahko z njim postavimo po robu nepravičnim in nemoralnim nasilnežem? Ali so torej določene oblike nasilja nujne, koristne in opravičljive?" VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Včeraj se je odvilo še eno strokovno srečanje IUS Caffe pod naslovom: Kakšne pravne dolžnosti nam nalagajo povojni poboji? VEČ
 
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane