Marec 2009, številka 3 / letnik VII.  
Spoštovani!
Tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat izčrpneje obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  Portal FinD INFO
•  IUS Kolumna
•  Pravna Praksa
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS Kolumna: Ljudi najbolj prizadene denarno kaznovanje
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice v tem tednu

Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog novele zakona o gospodarskih družbah, predlog novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013. VEČ

Ustavno sodišče je ministru za pravosodje predložilo pobudo za spremembe in dopolnitve Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS). VEČ

Dragica Wedam Lukić: Izbris ni bil naključen -država je ravnala sistematično. V sistemu IUS-INFO si lahko ogledate obe odločbi ustavnega sodišča o izbrisanih (odločba 1999, odločba 2003), ki ju je sprejelo v času, ko je bila ustavna sodnica tudi Wedam Lukićeva. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZPP?

Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 13 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 14 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1999.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Nova Uredba o sejninah in povračilih stroškov določa način izračuna višine sejnine, stroške, do povračila katerih je upravičen član sveta javne agencije, nadzornega sveta javnega sklada, sveta javnega zavoda ali upravnega odbora javnega gospodarskega zavoda, ter postopek za izplačilo sejnine in povračila stroškov.

Spremenjen in dopolnjen je bil Pravilnik o izvrševanju pripora, v katerem se v celotnem besedilu beseda paznik nadomesti s pravosodni policist. Črtan pa je drugi odstavek 2. člena, ki je urejal nameščanje pripornikov v primeru prezasedenosti zavodov in obveščanje o zasedenosti zavodov.

Objavljena je bila Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki natančneje razlaga 37. člen pogodbe, v katerem je urejen dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat.

Spremembe Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se nanašajo na napredovanje na zahtevnejše delovno mesto, pospešeno napredovanje ter določitev datuma preverjanja pogojev, do katerega morajo uradniki izpolnjevati pogoje za napredovanje. VEČ.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


V sistemu EURO IUS-INFO lahko najdete vse predpise, ki so bili v minulem mesecu sprejeti v Evropski uniji, med njimi tudi predlog za nižje stopnje davka na dodano vrednost.

Evropski parlament je podprl predlog o znižanju stopenj DDV-ja ter predlagal, da se na seznam blaga in storitev, upravičenih do znižane stopnje, dodajo storitve kot so hišna popravila, osebna nega ali storitve v restavracijah. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Kako ravnati s polikloriranimi bifenili in terfenili, nevarnimi toksičnimi snovmi, določa Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov. Za ravnanja, ki so v nasprotju s predpisanim, predpisuje globe v višini do 40.000 evrov. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča U-I-36/06 - z njo je odločilo, da prvi odstavek 62. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) ni v neskladju z Ustavo RS.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti:


28.2.2009 sejnine v javnih zavodih in agencijah
  stalni del 100 EUR
1.3.2009 prevoz potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
  + 3.9 %
1.3.2009 trošarina za pivo
  1 hektoliter 9,00 EUR
21.2.2009 igre na srečo - prirejanje brez dovoljenja
  skupna vrednost srečk 5.000 EUR
 

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Kako letos izdelati letno poročilo?

Pri izdelavi letnega poročila za poslovno leto 2008 bodo morale gospodarske družbe upoštevati spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), slovenskih računovodskih standardov (SRS 2006) in mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), kot tudi spremembe kontnih okvirov. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO Finance in Davki.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo torkovo kolumno z naslovom Ljudi najbolj prizadene denarno kaznovanje izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "... poglejmo kakšno paralelo lahko potegnemo med denarnimi in pogojnimi kazenskimi sankcijami. Kdaj izrekati prve in kdaj druge, zakaj denarne in zakaj pogojne, katere so primerne in za koga, kaj prinašajo prve in druge, ter komu?" VEČ

 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Sprememba gesla za dostop v Sistem IUS-INFO

Če želite zamenjati geslo za dostop do podatkovnih baz v Sistemu IUS-INFO, to storite s pomočjo obrazca na portalu IUS-INFO.

V meniju Podpora izberite Sprememba gesla in sledite preprostim navodilom.


Ko vpišete naslov svoje e-pošte in ga potrdite, dobite takoj po e-pošti nadaljnja navodila, ki vas pripeljejo do okna, kjer lahko zamenjate staro geslo z novim po vaši izbiri. Geslo ne sme biti enako zadnjima dvema in ne sme vsebovati šumnikov.

Po e-pošti dobite potrditev o uspešnosti menjave gesla - če je menjava uspela, je novo geslo veljavno najkasneje v 15 minutah.  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane