December 2008, številka 12 / letnik VI.  
Spoštovani!
Tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat izčrpneje obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  Portal FinD
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Pravna Praksa
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Rezultati izbora 10_NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2008.
 
 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Pravilnik o stroških postopka o prekršku je bil objavljen septembra, veljati pa začne 1. januarja 2009. Pravilnik določa:
               - da se za povrnitev stroškov postopka o prekršku smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo povrnitev stroškov v kazenskem postopku;
               - v rednem sodnem postopku sodišče določi sodno takso na podlagi Zakona o sodnih taksah (ZST-1);
               - v hitrem postopku prekrškovni organ določi sodno takso ob smiselni uporabi 8. točke taksne tarife iz ZST-1, razen kadar se sodna taksa na podlagi zakona, ki ureja prekrške, ne plača.

Od 1. decembra se uporablja Uredba o poenostavitvi izmenjave informacij in podatkov med Policijo ali Carinsko upravo Republike Slovenije ter pristojnimi organi v drugih državah članicah Evropske unije, ki določa posebna pravila za učinkovito in hitro izmenjavo obstoječih informacij in podatkov med Policijo ali Carinsko upravo RS ter pristojnimi organi v drugih državah članicah EU zaradi preiskovanja kaznivih dejanj ali zbiranja podatkov o kaznivih dejanjih.

Nova sta Pravilnik o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja in Pravilnik o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki začneta veljati 6. decembra.

Ministrstvo za pravosodje razpisuje prosto mesto višjega sodnika na Višjem sodišču v Ljubljani, ki bo takoj po izvolitvi dodeljen v strokovno službo Sodnega sveta RS in prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani, ki bo takoj po izvolitvi dodeljen v strokovno službo Sodnega sveta RS. Notarska zbornica pa razpisuje prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki v Novi Gorici.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.1.2009 Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK)
1.1.2009 Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT) VEČ
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo, da se s 1. decembrom 2008 začneta uporabljati spremenjena Uredba št. 918/83 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti ter z njo povezana nova Direktiva 2007/74/ES o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav.

Potniki bodo pri uvozu blaga v svoji osebni prtljagi ob vstopu v EU uživali ugodnosti prihrankov stroškov. Hkrati se bodo države članice izognile upravnim stroškom, ki trenutno nastajajo pri pobiranju majhnih zneskov dajatev in davkov. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Konec meseca novembra je začela veljati nova Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili, ki določa kar 36 novih prekrškov in globe v višini do 40.000 evrov.

Uredba določa pravila ravnanja ter pogoje za zbiranje in odstranjevanje neuporabnih zdravil in ostankov zdravil, torej zdravil, ki nastajajo zaradi uporabe zdravil pri končnih uporabnikih ali pri prometu zdravil na debelo in drobno. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS, ki obravnava kazen kot izvršilno sredstvo - z njo je odločilo, da četrti odstavek 33. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ni v neskladju z Ustavo RSVEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti:


13.12.2008 opravljanje strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije
  prijavnina k strokovnemu izpitu 176 EUR
13.12.2008 opravljanje strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije
  pristojbina za opravljanje osnovnega izpita 440 EUR
13.12.2008 opravljanje strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije
  pristojbina za opravljanje popravnega izpita 220 EUR
28.11.2008 avtorsko nadomestilo za glasbena dela
  od 0,41 EUR do 1,43 EUR
 

 

 
  Portal FinD - Finance in davki


So novoletna darila in božičnica davčno priznan odhodek v celoti?

Prihaja čas, ko bodo nekatera podjetja izplačala božičnico ali 13. plačo ter obdarovala zaposlene in poslovne partnerje. V zvezi z darili in božičnico pa je potrebno poznati tudi določene davčne posebnosti. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD - Finance in Davki.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom O odločanju izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "V večini primerov je sicer tako, da so dokazi, zlasti materialni, takšni, da omogočajo relativno hitro sprejetje odločitve o krivdi ali nedolžnosti (kazen je druga pesem). Zgodi pa se, zlasti kadar je obtožnica utemeljena na podlagi »zaprtega kroga posrednih dokazov«, da je odločitev resnično težka." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Ob zaključku izbora 10 najvplivnejših pravnikov se bo odvila okrogla mizo z naslovom NOVA ZAKONODAJA V TEORIJI IN PRAKSI, ki bo v četrtek, 11. decembra 2008, ob 11. uri v dvorani Karantanija hotela Lev v Ljubljani. Povezovala jo bo mag. Urška Kežmah, asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Mariboru.
 VEČ
 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Hiter skok na iskani člen v čistopisu

Če se vam kdaj zgodi, da berete zakon, ki ima veliko členov, vi pa bi želeli le določenega, potem bo naslednja rešitev ravno prava za vas. Pravzaprav sta rešitvi dve.

*Klik na seznam členov Na začetku besedila čistopisa je na desni strani povezava SEZNAM ČLENOV in po kliku nanjo se boste znašli na dnu strani, kjer je seznam vseh členov. Po kliku na izbrani člen, se boste znašli v besedilu izbranega člena.*Bližnjica do seznama členov Druga možnost je pa z uporabo tipke END, ki jo ponavadi najdete nad smernimi tipkami na tipkovnici. Po pritisku na tipko END se boste znašli na dnu strani, kjer je seznam vseh členov. Po kliku na izbrani člen, se boste znašli v besedilu izbranega člena.
 

 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane