November 2008, tedenska številka 3 (27.11.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Ponovna uporaba informacij javnega značaja z vidika zasebnega sektorja
 
 
  AKTUALNO

S svojimi glasovi ste izbrali 10 najvplivnejših slovenskih pravnic in pravnikov, ki so pomembno zaznamovali leto 2008 tako na pravnem kot tudi širšem družbenem področju.

Tako kot doslej je bil izbor organiziran v dveh delih: v prvem je potekalo zbiranje imen kandidatov z obrazložitvijo, v glasovalnem delu pa so obiskovalci portala lahko oddali glas za enega izmed dvajset največkrat predlaganih kandidatov iz prvega dela izbora. Letos je bilo zabeleženih kar 2750 pravilno oddanih glasov, kar je skoraj 1000 več kot lani.

PREVERITE, KDO SO LETOS NAJVPLIVNEJŠI PRAVNIKI IN PRAVNICE!  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Dopolnjen je bil 40. člen Sodnega reda - po novem določa, da se pri vsakem okrožnem sodišču organizira oddelek za družinskopravno področje, ne glede na število sodnikov sodišča. Dopolnitev začne veljati 6. decembra 2008, uporablja pa se od 1. januarja 2009.

Objavljena sta bila nova pravilnika s področja davčnega prava, in sicer Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine - ureja vrsto, obliko in način dajanja podatkov za odmero dohodnine za leto 2008, ter Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008.
Zavezanci za dajanje podatkov morajo le-te dostaviti po vrstah, v obliki in na način, kot je določeno v prilogi prvega pravilnika, medtem ko mora davčni organ sestaviti izračun dohodnine za leto 2008 in ga vročiti najpozneje do 31. maja 2009, in sicer na ustreznem obrazcu za izračun dohodnine, ki je priloga drugega pravilnika.

V začetku decembra bo na podlagi odloka začel delovati prenovljen Svet za nacionalno varnost. Naloge Sveta - delovnega telesa Vlade RS, so ostale nespremenjene: pristojen je za usklajevanje nacionalno varnostne politike in za usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se izvajajo za uresničevanje interesov in ciljev nacionalne varnosti. Po novem v Svetu ne sodeluje več minister za okolje in prostor, prav tako pa je spremenjen sekretariat Sveta, ki je sedaj številčnejši.

Ministrstvo za pravosodje razpisuje prosto mesto vrhovnega sodnika na Civilnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.1.2009 Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK)
1.1.2009 Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT) VEČ
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, izpostavljamo novo Direktivo 2008/98/ES o odpadkih.

Direktiva, ki z 12. decembrom 2010 razveljavlja starejše direktive s tega področja (75/439/EGS, 91/689/EGS in 2006/12/ES), določa ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi. Med drugim je opredeljena hierarhija ravnanja z odpadki, vodenje seznama odpadkov, odgovornost proizvajalca proizvoda, predelava, ponovna uporaba in recikliranje odpadkov, nevarni in biološki odpadki, načrti ravnanja z odpadki in drugo.  VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS, ki obravnava prosilce za azil in svobodo gibanja - z njo je odločilo, da je bila prva alineja drugega odstavka 45.b člena Zakona o azilu (ZAzil) in da je prva alineja drugega odstavka 83. člena Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ) v neskladju z ustavo. Državni zbor mora neskladje odpraviti v roku desetih mesecev po objavi odločbe v Uradnem listu RS.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali izčrpno kolumno z naslovom Umna dejanskost sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Kaj se zgodi, če pride do razhajanj med različnimi jezikovnimi različicami sodb Sodišča ES? Kot se bo izkazalo, je morda napačno postavljeno že samo vprašanje, a to v ničemer ne zmanjšuje njegove nevšečnosti." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


V Berlinu se je novembra odvijalo tretje srečanje na temo Ponovne uporabe informacij javnega značaja z vidika zasebnega sektorja. Organizator je bila, ob pomoči in sodelovanju nemškega Zveznega ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo, ki je tudi gostilo srečanje in udeležence, mreža ePSIplus.

Namen srečanj ePSIplus je razširjati kulturo notranjega trga EU, nediskriminatorne obravnave, zdrave konkurenčnosti, liberalizacije in potenciala evropskega trga informacij, predvsem trga temelječega na ponovni uporabi informacij javnega značaja (produkti in storitve z dodano vrednostjo na temelju javnih informacij).  VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane