November 2008, tedenska številka 2 (20.11.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS Kolumna o vprašanju smrtne kazni.
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Pravilnik o izvrševanju dela v splošno korist podrobneje ureja način izvrševanja tega dela, s katerim lahko sodišče nadomesti kazen zapora do dveh let. Na tovrstno delo se napoti obsojenec, ki mu je kazen zapora nadomeščena z delom v splošno korist, ali storilec prekrška, ki mu je plačilo globe, izrečene v postopku o prekršku, nadomeščeno z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

Spremenjen je bil Zakon o poslancih (ZPos), ki po novem v 14. členu določa, da poslanec, ki je izvoljen za predsednika vlade ali imenovan za ministra, v času, dokler opravlja to funkcijo, ne more opravljati funkcije poslanca. Prejšnje besedilo je veljalo tudi za podpredsednika vlade in državnega sekretarja.

Dopolnjen pa je bil Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS), ki uvaja funkcijo ministra brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.

Spremembe in dopolnitve Zakona o javnih financah (ZJF) določajo obseg izdaje poroštev za omejitev učinkov finančne krize in obseg dodatnega zadolževanja države za izvedbo ukrepov za omejitev učinkov finančne krize ter način sprejemanja teh ukrepov.

Spremenjen je bil tudi Zakon o bančništvu (ZBan-1), ki po novem med drugim določa, da banke s sedežem v RS jamčijo za izplačilo zajamčene vloge pri banki, nad katero je bil začet stečajni postopek, do neto stanja vloge v višini 22.000 evrov, nad tem zneskom pa jamči Republika Slovenija, in sicer do 31. decembra 2010.

Ministrstvo za pravosodje razpisuje prosto mesto okrožnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Krškem in prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Kopru.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.1.2009 Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK)
1.1.2009 Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT) VEČ
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na kodificirano različico Direktive št. 89/104/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.

Znamke blaga ali storitev so registrirani znaki, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Zaradi razlik v pravni ureditvi znamke v različnih državah članicah EU je bila leta 1989 sprejeta direktiva o blagovnih znamkah, novembra pa je bila zaradi sprememb ter želje po zagotovitvi večje jasnosti predpisa objavljena njena kodificirana različica. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava odškodninsko odgovornost državnega organa:

Delo državnega organa ali nosilca javnih pooblastil v okviru pristojnosti in brez napake, kljub povzročeni škodi, ne more biti izvor odškodninske odgovornosti.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom Življenje in smrt (zadnji del) izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "... vprašanje smrtne kazni ni le vprašanje razuma, pač pa je predvsem tudi vprašanje naših notranjih občutij, čustev in intuicije. To velja pravzaprav za vsa temeljna življenjska vprašanja, ne le za vprašanja v zvezi z življenjem in smrtjo." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Sekcija korporacijskih pravnikov Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije obvešča, da bo 1. srečanje sekcije dne 27. 11. 2008 s pričetkom ob 10. uri v prostorih družbe Siemens d.o.o. na Bratislavski 5 v Ljubljani.  VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane