November 2008, številka 11 / letnik VI.  
Spoštovani!
Tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat izčrpneje obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  Portal FinD
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Kazenski zakonik je tukaj - prvi vtisi in posledice
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Od 1. novembra je v veljavi novi Kazenski zakonik (KZ-1), ki prinaša številne novosti na področju kazenskega materialnega prava. Novi zakonik kazenskopravno materijo med drugim usklajuje s pravom Evropske unije in mednarodnimi akti. VEČ

V veljavi so tudi spremembe in dopolnitve Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki ne prinašajo sistemskih sprememb z vidika vpliva na pravice osumljencev, obdolžencev, obtožencev ali drugih strank kazenskega postopka. Razlog novele je predvsem v povečanju učinkovitosti sojenja, pravni varnosti ter informacijskih spremembah. VEČ

Novela Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD), ki tudi stopa v veljavo 1. novembra, med drugim določa za kazniva dejanja pravnih oseb dve novi kazni, in sicer prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja ter prepoved trgovanja s finančnimi instrumenti. Po novem denarna kazen za pravne osebe, ki se sme predpisati, ne sme biti manjša od 10.000 evrov in ne večja od 1,000.000 evrov. Dvigujejo se tudi meje denarnih kazni, ki se smejo izreči pravni osebi pri pogojni obsodbi, ter meje denarnih kazni za posamezna kazniva dejanja, določena v kazenskem zakoniku.

V veljavi je tudi novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), ki med drugim razširja možnosti za pogojne odpuste, saj na novo določa dolžnost zavodov, da po uradni dolžnosti preučijo izpolnjevanje pogojev za pogojni odpust pri določenih obsojencih ob polovici prestane kazni, za preostale obsojence pa po dveh tretjinah prestane kazni. VEČ

Ministrstvo za pravosodje razpisuje prosto mesto višjega sodnika na Oddelku za gospodarsko sodstvo na Višjem sodišču v Celju, prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani, prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Domžalah in prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.1.2009 Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT) VEČ
1.1.2009 Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK)
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na novo uredbo o opravljanju zračnih prevozov v Skupnosti.

Uredba, ki velja od 1. novembra letos, med drugim določa, da morajo objavljene ali ponujane letalske prevoznine in tarife poleg osnovne cene vključevati tudi vse davke, prispevke, dodatne dajatve in pristojbine. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Nekaj več kot 30 novih prekrškov se večinoma nanaša na obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS, ki obravnava proračunska sredstva za referendumsko kampanjo - z njo je odločilo, da je šesti odstavek 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) v neskladju z ustavo, kolikor se nanaša na Državni svet RS.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.


Pregled novih vrednosti:


14.11.2008 vrednost točke za določanje taks in nadomestil AZN
  4,17 EUR
1.8.2008 povprečna mesečna neto plača
  909,12 EUR
1.8.2008 povprečna mesečna bruto plača
  1.405,00 EUR
 

 

 
  Portal FinD - Finance in davki


Spremembe ZGD-1 prinašajo nove zahteve glede izdelave letnega poročila

Z zadnjimi spremembami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se na osnovi nekaterih spremenjenih direktiv Evropske komisije v slovenski gospodarski prostor vnašajo nova pravila revidiranja in poročanja gospodarskih družb in podjetnikov ter določajo nove podlage za urejeno spremljanje poslovanja. VEČ

Več vsebin s finančega in davčnega področja najdete na portalu FinD - Finance in Davki.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom Kazenski zakonik je tukaj - prvi vtisi in posledice izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Mene osebno ne zanima, kdo je zdaj "ta glavni" na kazenskopravnem področju. Jaz in moji kolegi sodniki moramo na podlagi teh zakonov odločati v konkretnih primerih, pošiljati resnične ljudi v zapore in gledati resničnim ljudem v oči, ko te odločitve sprejemamo." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Ob slovenskem Dnevu pravosodja in ob svoji 90-letnici je Centralna pravosodna knjižnica pri Vrhovnem sodišču RS pripravila Razstavo ob 90. obletnici, ki je na ogled le še do petka, 7. novembra, na Vrhovnem sodišču RS, Tavčarjeva 9, v dvorani 222 v drugem nadstropju, vsak dan med 8. in 16. uroVEČ
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Novosti v sistemih IUS-INFO in EURO IUS-INFO

Ali ste vedeli, da je mogoče pogledati vse novosti, ki so bile v zadnjem tednu dodane v sistema IUS-INFO in EURO IUS-INFO?

Do informacij o novih dokumentih, ki so bili dodani v podatkovne zbirke obeh sistemov, lahko dostopate s klikom na povezavi Novosti. 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane