Oktober 2008, tedenska številka 4 (30.10.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
 

  Vstopite v sistem  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Ugodno naročništvo na IUS-INFO - akcija le še do 15. novembra!
 


 
  NOVOSTI


10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2008 - podajanje predlogov

Tudi vi sodelujte v izboru in podajte svoje mnenje, kdo so slovenske pravnice in pravniki, ki so vidno zaznamovali letošnje leto in si zaslužijo ta prestižni naslov.

Podajanje predlogov je mogoče do vključno 12. novembra 2008, zato pohitite in predlagajte svoje kandidate!

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

V soboto, 1. novembra, prične veljati novi Kazenski zakonik (KZ-1), ki prinaša številne novosti na področju kazenskega materialnega prava. Novi zakonik kazenskopravno materijo med drugim usklajuje s pravom Evropske unije in mednarodnimi akti. VEČ

Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje, ki določa podrobnejša pravila o ravnanjih članov uprave, upravnega odbora oziroma poslovodstva in članov nadzornega sveta oziroma družbenikov družb za upravljanje pri opravljanju te funkcije v skladu s standardi ustrezne profesionalne skrbnosti.
Med temeljnimi pravili je urejena tudi organizacijska kultura, ki med drugim določa, da mora član uprave oziroma član nadzornega sveta s svojim zgledom in ravnanjem spodbujati ustrezno organizacijsko kulturo ter pozitiven odnos zaposlenih do notranjega kontrolnega okolja, ki temeljita na visokih strokovnih standardih in etičnih vrednotah.

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara), ki določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti trgovine na debelo in trgovine na drobno.

Ministrstvo za pravosodje razpisuje prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani, tri prosta mesta okrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Ljubljani in prosto mesto državnega pravobranilca na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na javno posvetovanje o učinkih Uredbe št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah). Revizija naj bi pokazala, kako so delovala pravila glede količinskih pragov in napotitev pred priglasitvijo koncentracije od leta 2004, ko je uredba začela veljati.

Uredba sicer vzpostavlja poseben pravni instrument, ki omogoča učinkovit nadzor vseh koncentracij glede na njihov učinek na strukturo konkurence v Skupnosti. Gre za nadzor vseh dejanj, ki se lahko izkažejo za nezdružljiva s sistemom neizkrivljanja konkurence, predvidene s Pogodbo ES. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Objavljena je bila sprememba Uredbe o izvajanju meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, ki določa način opravljanja državne gospodarske javne službe ter ukrepe v zvezi z učinkovito rabo energije in zmanjšanjem emisij ogljikovega dioksida pri rabi goriv v malih kurilnih napravah.

Ker se dimnikarska služba na nekem območju lahko opravlja le na podlagi podeljene koncesije, sprememba uredbe določa, da se z globo do 3.000 EUR kaznuje tisti, ki opravlja storitve dimnikarske službe na tistem dimnikarskem območju, kjer storitve že izvaja drug izbrani koncesionar.  VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS, ki obravnava odvzem licence - z njo je ugotovilo, da začasna prepoved opravljanja dejavnosti zasebnega varovanja pomeni omejitev pravice do svobodne gospodarske pobude.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Strasbourg – dvajset let pozneje izpod peresa evropske poslanke Mojce Drčar Murko, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "A skoraj povsod smo bili iz oblakov hitro postavljeni na trdna tla. Ne britanski torijci, ne francoski socialisti, ne nemški, italijanski ali nizozemski krščanski demokrati leta 1988 niso skrivali odpora do misli, da bi pomagali Jugoslaviji razpasti s tem, ko bi simpatizirali s Slovenijo in njeno osamosvojitvijo." VEČ

  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane