Oktober 2008, številka 10 / letnik VI.  
Spoštovani!
Tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat izčrpneje obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  Portal FinD
•  IUS Kolumna
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Novi obrazci v noveliranem Sodnem redu.
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Včeraj so se začeli uporabljati oziroma veljati štirje pomembni zakoni, katerih čistopisi so na voljo v sistemu IUS-INFO:
         o novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki uvaja pospešitev postopka in koncentracijo glavne obravnave, ki naj bi bila praviloma zaključena na enem naroku. VEČ
         o Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki določa, da se po novem za celoten postopek na posamezni stopnji plača enkratna enotna taksa. VEČ
         o novela Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1), ki je prinesla kar 52. členov sprememb in dopolnitev.
         o Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki uvaja dva nova pravna instituta, ki ju doslej v slovenskem pravu še nismo poznali, in sicer postopek osebnega stečaja ter stečaj zapuščine. VEČ

Novela Sodnega reda, ki med drugim določa uradne ure sodišč v zvezi z javnimi knjigami tudi ob ponedeljkih od 14. do 16.30 ure ter spreminja nekatere obrazce, že velja.

Ministrstvo za pravosodje je izdalo Pravilnik o obrazcu izjave o premoženjskem stanju, ki določa vsebino in obliko obrazca. Stranka oziroma drug udeleženec sodnega postopka mora obrazec v skladu z določbo drugega odstavka 12. člena Zakona o sodnih taksah (ZST-1) priložiti predlogu za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks.

Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnic za vročanje po pošti v skladu z Zakonom o pravdnem postopku (ZPP). Novi pravilnik je v veljavi od 1. oktobra, tega dne pa tudi preneha veljati Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku v delu, ki se nanaša na vročanje v pravdnem postopku.

Novo je tudi Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela, ki ureja prijavo in določa vodenje evidence opravljanja tega dela ter vsebuje obrazec za prijavo.

Pravilnik o zahtevanih temeljnih pravnih znanjih magistrov prava za sprejem v sodniško pripravništvo podrobneje določa obseg znanj, ki jih mora na visokošolskem zavodu pridobiti kandidat za sprejem v sodniško pripravništvo ali za opravljanje pravniškega državnega izpita.

Ministrstvo za pravosodje razpisuje prosto mesto višjega sodnika na Gospodarskem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani, prosto mesto višjega sodnika na Civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani, tri prosta mesta državnih pravobranilcev na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani in dve prosti notarski mesti s sedežem na Ptuju in eno notarsko mesto s sedežem v Žalcu ter dve prosti notarski mesti s sedežem v Mariboru in eno notarsko mesto s sedežem v Rušah.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na Uredbo o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov.

Nova uredba, ki se bo začela uporabljati s 1. januarjem 2009, določa podrobnejša pravila glede pridelave, predelave, pakiranja, prevoza in skladiščenja proizvodov, posebne pozornosti pa je deležno tudi vprašanje označevanja izdelkov. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


1. septembra je stopil v veljavo nov Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane (ZSDijP), ki prinaša tudi 3 nove prekrške, vsi pa se nanašajo na (ne)zagotovitev toplega obroka oziroma kršitvi dolžnosti rednega obveščanja o teh obrokih. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS, ki obravnava pravno praznino v ZKP, in s katero je ustavno sodišče odločilo, da je Zakon o kazenskem postopku (ZKP) v neskladju z ustavo, ker ne določa roka, v katerem bi moral biti postopek nove razsoje pravnomočno končan.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih vrednosti:


1.10.2008 nadomestilo za objave v postopkih zaradi insolventnosti
  postopek prisilne poravnave 65 EUR
1.10.2008 nadomestilo za objave v postopkih zaradi insolventnosti
  stečaj nad pravno osebo 100 EUR
1.10.2008 nadomestilo za objave v postopkih zaradi insolventnosti
  postopek osebnega stečaja 50 EUR
 

 

 
  Portal FinD - Finance in davki


Objave postopkov zaradi insolventnosti so odslej javne

Z novim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) bodo postopki zaradi insolventnosti javni, saj bodo vsebinski in procesni podatki postopka dostopni vsakomur. VEČ

Več vsebin s finančega in davčnega področja najdete na portalu FinD - Finance in Davki.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali izčrpno kolumno z naslovom Nadležna slepost objektivizirane znanstvene uspešnosti izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ste sodnik, odvetnik, državni uradnik, pravnik v gospodarski družbi? Ali pa, nenazadnje, morda sploh ne pravnik, a vseeno nekdo, ki se preživlja v »zunanjem« resničnem svetu? Potem vam čestitam, kajti vaše življenje ne pozna zapletov, ki jih opisujem ..." VEČ

 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Dodajanje spletne strani IUS-INFO med priljubljene

Če želite do spletne strani IUS-INFO dostopiti zelo hitro, pojdite na spletno stran www.iusinfo.si, istočasno pritisnite tipki CTRL+D in kliknite Končaj. Želena stran mora biti med tem odprta. Naslednjič med "Priljubljenimi" enostavno izberite želeno bližnjico.

Uporaba Priljubljenih strani vam omogoča da:
neko stran takoj IZBERETE in odprete,
si tekočo stran shranite kot novo oznako, da bi jo lahko kasneje spet uporabili,
oznake UREJATE (opisujete, brišete, kopirate, premeščate itd.)Priporočamo, da oznake vodite po direktorijih (mapah), sicer jih bo kmalu preveč in ne bodo dovolj pregledne.


 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane