Avgust 2008, tedenska številka 3 (28.8.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Zadnji dnevi ugodne sklenitve naročništva na IUS-INFO!
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami v zadnjih dneh posebej izpostavljamo:

26. avgusta se je začel uporabljati Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), ki podrobneje ureja vsebino 14-ih pacientovih pravic, povsem na novo pa ureja postopke reševanja sporov med pacienti in zdravstvenimi delavci. VEČ

Veliko sprememb in dopolnitev je doživel Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, saj je novela obsegala kar 35 členov, med drugim je poleg novih vrednosti plačil izvedencem dodan tudi nov obrazec - Vloga za imenovanje za sodnega izvedenca/cenilca.

Spremenjena so bila Navodila o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine, kjer je bil spremenjen tudi obrazec - Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine.

V popravku Pravilnika o obrazcu zapisnika prvega pravnega nasveta je bil dodan še obrazec - Zapisnik o prvem pravnem nasvetu.

Ministrstvo za pravosodje je objavilo razpise za 4 prosta mesta okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v Ljubljani in 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Krškem. Rok za prijavo je 6. september 2008.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas opozarjamo na novo evropsko uredbo št. 800/2008 o vrstah pomoči, ki so združljive s skupnim trgom.
Uredba, ki se bo začela uporabljati 31. decembra 2013, določa ukrepe, ki sicer izpolnjujejo pogoje po 87. členu PES, vendar so na področjih pomoči za usposabljanje, pomoči za zaposlovanje, okoljskih pomoči, pomoči za raziskave in razvoj ter inovacije in regionalne pomoči dovoljene izjeme. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Veljati je začela novela Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ki je vplivala na spremembo 19 prekrškov ter prinesla 2 nova prekrška.

Bistvene novosti novele, ki velja od 26. avgusta, se nanašajo na prenos določb evropske direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij, prav tako pa je poenostavljen postopek, po katerem bo lahko začasno zdravniško službo v Sloveniji opravljal tudi tujec.  VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava izvršbo na dolžnikovo nepremičnino:

Izvršba z zaznambo sklepa v zemljiški knjigi, zgolj na podlagi vloženega zemljiškoknjižnega predloga za vpis lastninske pravice na ime dolžnika oziroma pod odložnim pogojem, ni dopustna. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom Nekaj malega o sodnikih porotnikih izpod peresa mag. Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Pravzaprav moram priznati, da me sodniki porotniki vedno znova presenetijo s svojo pripravljenostjo sodelovati, včasih v zelo dolgotrajnih zadevah. Prihajajo iz različnih okolij in tudi dokaj oddaljenih krajev. Tudi izobrazba je zelo različna; od delavcev do visoko izobraženih ljudi." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar Insolvenčni postopki v praksi, ki bo 30. septembra v Ljubljani.
Na seminarju bodo predstavljene številne novosti, ki jih prinaša Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Zakon posodablja ureditev in jo usklajuje s potrebami razvitega tržnega gospodarstva. Nova pravila o postopkih zaradi insolventnosti se začnejo uporabljati 1. oktobra 2008.
 VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane