Avgust 2008, tedenska številka 1 (14.8.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Sklenite ugodno naročništvo na IUS-INFO v poletni akciji!
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Pretekli teden je bil spremenjen in dopolnjen Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Sprememba, ki že velja, se nanaša na člena 49.č in 49.d.

Na podlagi sprememb Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) je bil objavljen Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev soglasja za dajanje brezplačne pravne pomoči, ki se bo začel uporabljati septembra. Pravilnik podrobneje ureja pogoje in postopke, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki brez namena pridobivanja dobička opravljajo dejavnost brezplačne pravne pomoči. VEČ

Zanimivi novi predpisi so še:
- Pravilnik o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin
- Pravilnik o obrazcu prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči Pravilnik o obrazcu napotnice - za uveljavljanje brezplačne pravne pomoči
- Noveliran Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
24.8.2008 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
26.8.2008 Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)
26.8.2008 Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)
26.8.2008 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
1.9.2008 Zakon o visokem šolstvu (ZVis)
1.9.2008 Zakon o štipendiranju (ZŠtip)
1.9.2008 Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
1.9.2008 Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane (ZSDijP)
1.9.2008 Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP)
1.9.2008 Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG)
1.9.2008 Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI)
1.9.2008 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB)
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas opozarjamo na zanimivo Direktivo 2008/52/ES o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah.

Cilj direktive je olajšati dostop do alternativnega reševanja sporov in spodbuditi mirno reševanje sporov s spodbujanjem uporabe mediacije in zagotavljanjem uravnoteženega odnosa med mediacijo in sodnimi postopki. Namenjena je uporabi v čezmejnih sporih v civilnih in gospodarskih zadevah, razen za tiste pravice in obveznosti, s katerimi stranke po ustrezni veljavni zakonodaji ne morejo razpolagati. Ne uporablja se zlasti v davčnih, carinskih ali upravnih zadevah ali glede odgovornosti države za dejanja in opustitve pri izvajanju državne oblasti ("acta iure imperii").  VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava načelo kontradiktornosti v pravdnem postopku:

Ker je sodišče opravilo glavno obravnavo še pred iztekom 30-dnevnega zakonskega roka za odgovor na tožbo, je sodišče zagrešilo absolutno bistveno kršitev določb postopka.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom O pisanju sodb izpod peresa mag. Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Čeprav vsi bolj izkušeni kolegi priporočajo, da sodbo napišeš takoj, torej neposredno po opravljeni glavni obravnavi in razglasitvi sodbe, sam vedno lovim roke iz 1. odstavka 363. člena ZKP, torej petnajst dni pri pripornih zadevah in 30 dni pri drugih." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar Pravna ureditev nepremičnin, ki bo 10. septembra v Ljubljani.
Posebna prednost seminarja je povezava med zasebnopravnimi in javnopravnimi vidiki. Na obravnavanih področjih je kar nekaj odprtih vprašanj, ki so izrednega pomena za predvidljivost in pravno varnost v pravnih razmerjih, katerih predmet je nepremičnina.  VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane