Avgust 2008, številka 8 / letnik VI.  
Spoštovani!
Tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat izčrpneje obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  Portal FinD
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Sklenite ugodno naročništvo na IUS-INFO v poletni akciji!
 
 
  AKTUALNO


V preteklem mesecu je bilo največ zanimanja za uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom

Novi zneski povračil stroškov se bodo upoštevali šele pri plači za avgust, torej pri izplačilu v septembru, vendar pa lahko že danes primerjate višine zneskov, ki jih je prinesla novelirana uredba.

V izogib težavam z iskanjem čistopisa uredbe je potrebno opozoriti, da je z novelo spremenjen tudi naslov uredbe, ki je po novem: Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.  VEČ
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJEIzmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Spremembe in dopolnitve Zakona o kazenskem postopku (ZKP) ne predstavljajo sistemskih sprememb z vidika vpliva na pravice osumljencev, obdolžencev, obtožencev ali drugih strank kazenskega postopka. Razlog novele je predvsem v povečanju učinkovitosti sojenja, pravni varnosti ter informacijskih spremembah. VEČ
 
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki zvišuje kriterije za razvrščanje družb po velikosti, predvsem majhnih in srednje velikih, vsebuje tudi zahteve po razkrivanju zunajbilančnih transakcij in uvaja obveznost oblikovanja revizijske komisije v javni delniški družbi.  VEČ
 
   
 
Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT) bo 1.1.2009 nadomestil Odvetniško tarifo. Po novem se bodo odvetniške nagrade in izdatki, ki jih morajo stranke plačati odvetnikom za pravne storitve, urejale s tem zakonom, s čimer je bila ta pristojnost odvzeta Odvetniški zbornici, ki je plačilo odvetniških storitev, v soglasju z ministrstvom za pravosodje, urejala s podzakonskim aktom. VEČ
 
Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) je bil sprejet z namenom zmanjšanja števila samomorov, vzpostavitve pogojev za celostno obravnavo in varstvo oseb s težavami v duševnem zdravju ter zaščito človekovih pravic teh oseb. Zakon dopušča omejitev pravic le v primerih ogrožanja varnosti življenja. Med drugim opredeljuje tudi pravico do zastopnikov osebe na področju duševnega zdravja pri uveljavljanju pravic. VEČ
 
   
 
Zakon o javnih skladih (ZJS-1) določa minimalne kriterije, ki jih mora izpolnjevati pravna oseba, da lahko posluje kot javni sklad. Zakon natančneje ureja vrste in obseg spodbud, ki jih lahko podeljujejo javni skladi. Z ureditvijo tega področja naj bi uvedli večjo preglednost poslovanja pravnih oseb javnega sektorja.  VEČ
 
Čeprav je bil Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) že ob svojem sprejetju prilagojen pravni ureditvi EU, je eden od temeljnih ciljev novele zakona prav uskladitev z evropsko direktivo o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode. VEČ
 
   
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novimi in spremenjenimi evropskimi predpisi, ki so bili objavljeni v mesecu juliju, naj opozorimo na novo Uredbo o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja, na odločitev, da bo Slovaška uvedla skupno evropsko valuto evro, ter na številne razpise za prosta delovna mesta v institucijah Evropske unije.  VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Tako so spremembe, dopolnitve in novi zakoni ter uredbe v mesecu juliju prinesli kar 252 prekrškov, največ na področju varstva okolja: spremenjen je namreč bil Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), objavljenih pa je bilo tudi več na njegovi podlagi sprejetih uredb. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo ustavnega sodišča:

Ustavno sodišče RS je z odločbo, št. U-I-295/05 odločilo, da prvi odstavek 233. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) ni v neskladju z ustavo. Izpodbijana določba od obdolženca ne zahteva, da obremeni sebe ali bližnjega, ali da prizna odgovornost za prekršek, zato ureditev ne posega v pravico obdolženca, da ni dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje, ali priznati krivde. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih vrednosti:


od 1.7.2008 otroški dodatek - minimalno za enega otroka
  19,20 EUR
od 1.7.2008 otroški dodatek - maximalno za enega otroka
  110,41 EUR
od 1.8.2008 novi zneski nekaterih povračil stroškov v zvezi z delom
 
od 1.1.2009 nagrada sodniku porotniku (bruto za vsake začete pol ure)
  2,00 EUR
 

 

 
  Portal FinD - Finance in davki


Oškodovancem v neurju je omogočen tudi odlog plačila davka

Davčna zakonodaja omogoča oprostitev plačila davka za pomoč in donacije v primeru elementarnih nesreč. Poleg tega pa lahko oškodovanci julijske ujme s posebno vlogo, najpozneje do 31. 8. 2008, zaprosijo davčni urad za odlog plačila, odpis, delni odpis ali obročno plačilo davka. VEČ

Več vsebin s finančega in davčnega področja najdete na portalu FinD - Finance in Davki.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če še niste prebrali današnje aktualne kolumne z naslovom Bilanca pravosodne štiriletke izpod peresa Matije Jamnika, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Razen dokončanja projekta informatizacije zemljiške knjige, polizdelka, ki se imenuje e-izvršba, in informatizacije vpisnikov razen kazenskega (pomislite, nič več vpisovanja zadev v debele bukve!), po štirih letih ni videti kaj dosti." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar Sodnikov profesionalni nastop, ki se bo odvijal 20. avgusta v Ljubljani. Na seminarju se boste seznanili s pravili, ki posamezniku pomagajo, da postane njegov nastop suveren, jasen in prepričljiv.  VEČ
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Imate pravno vprašanje, na katero ne najdete odgovora?

Želite izvedeti tudi druga mnenja o določeni pravni situaciji? Ali pa želite zgolj spremljati razprave o aktualnih pravnih problemih in temah? Vabljeni na Forum PRAVNIKI!

S spletnim komuniciranjem stopite v središče pravnega dogajanja, saj je Forum PRAVNIKI osrednje mesto za izmenjavo pravnih mnenj in izkušenj ter sodelovanje in spremljanje konstruktivnih pravniških razprav.

Do foruma lahko brezplačno dostopate v rubriki Storitve in pripomočki na portalu IUS-INFO. 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane