Julij 2008, tedenska številka 4 (31.7.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Novi zneski nekaterih povračil stroškov v zvezi z delom.
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

V sistem IUS-INFO je med drugim že dodan Zakon o javnih skladih (ZJS-1), ki bo začel veljati 12. avgusta in določa minimalne kriterije, ki jih mora izpolnjevati pravna oseba, da lahko posluje kot javni sklad. Zakon tudi natančneje ureja vrste in obseg spodbud, ki jih lahko podeljujejo javni skladi. Z ureditvijo tega področja naj bi v Sloveniji končno uvedli večjo preglednost poslovanja pravnih oseb javnega sektorja. VEČ

Nov je tudi Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr), ki je bil, po 15 letih čakanja, sprejet z namenom zmanjšanja števila samomorov, vzpostavitve pogojev za celostno obravnavo in varstvo oseb s težavami v duševnem zdravju ter zaščito človekovih pravic teh oseb. Zakon dopušča omejitev pravic le v primerih ogrožanja varnosti življenja. Med drugim opredeljuje tudi pravico do zastopnikov osebe na področju duševnega zdravja pri uveljavljanju pravic v vseh postopkih obravnave.

V časovni lestvici si lahko ogledate tudi čistopis Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), ki je bil v veliki meri noveliran, saj so spremembe in dopolnitve obsegale kar 111 členov.

Spremenjena in dopolnjena je bila Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. V izogib težavam z iskanjem čistopisa uredbe, je potrebno opozoriti, da je z novelo spremenjen tudi naslov uredbe, ki je po novem: Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Zanimivi novi predpisi so še:
- Pravilnik o dostopu do elektronskih evidenc,
- Pravilnik o obrazcu zapisnika prvega pravnega nasveta,
- Navodilo o vodenju in vsebini evidence o brezplačni pravni pomoči in
- Pravilnik o mediaciji v zdravstvu.

Ministrstvo za pravosodje je razpisalo 11 prostih notarskih mest, in sicer po eno v Rušah, Hrastniku, Domžalah, Kamniku, Kopru, Kranju, Piranu, Radovljici in Velenju, ter dve prosti notarski mesti s sedežem v Ljubljani. Rok za prijavo je 24. avgust 2008. VEČ  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.8.2008 Zakon o določitvi minimalne plače (ZDMP)
9.8.2008 Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
9.8.2008 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
9.8.2008 Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-2008 (ZIJZ)
9.8.2008 Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1)
9.8.2008 Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
9.8.2008 Zakon o arbitraži (ZArbit) VEČ
9.8.2008 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU)
9.8.2008 Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT)
9.8.2008 Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP)
9.8.2008 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
9.8.2008 Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP)
9.8.2008 Zakon o pravdnem postopku (ZPP) VEČ
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas opozarjamo na novo Uredbo št. 593/2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja.

Uredba, ki se bo začela uporabljati šele 17. decembra 2009, se bo uporabljala za vsa pogodbena obligacijska razmerja v civilnih in gospodarskih zadevah v primerih, ko pride do kolizije med zakoni več držav. 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Minuli teden se je uveljavilo več uredb s področja varstva okolja, ki se nanašajo na odpadke in na pravilno ravnanje z njimi.

Največ prekrškov, kar 47, prinaša Uredba o sežiganju odpadkov, ki določa ukrepe, obvezna ravnanja, prepovedi in druge pogoje za sosežiganje in sežiganje odpadkov ter pogoje in ukrepe glede obratovanja naprav za sosežig odpadkov (seznam vseh prekrškov). 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega tedna: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom O normi izpod peresa mag. Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Sam si ne bi upal razpravljati o tem, ali ima kmet Janez na polju dovolj veliko storilnost, oz. ali je norma delavke v Muri prenizka. Zato me toliko bolj čudi, da je osrednji slovenski časnik izvedel anketo z vprašanjem 'Ali se vam zdi norma sodnikov dovolj visoka?'. Kam smo prišli? Vox populi kot edina zveličavna resnica?" VEČ

  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane