Julij 2008, tedenska številka 1 (10.7.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Objavljen je bil Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT), ki bo 1. januarja 2009 nadomestil Odvetniško tarifo. Odvetniške nagrade in izdatki, ki jih morajo stranke plačati odvetnikom za pravne storitve, se bodo tako po novem urejale s tem zakonom, s čimer je bila ta pristojnost odvzeta Odvetniški zbornici, ki je plačilo odvetniških storitev, v soglasju z ministrstvom za pravosodje, urejala s podzakonskim aktom.

Sistemski zakon za javne uslužbence - Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), je bil ponovno noveliran: zakonodajalec je tokrat med drugimi spremembami črtal določbe o obveznem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, ter namesto njega uvedel strokovno usposabljanje, ki naj bi zagotovilo ustrezno raven strokovnosti javnih uslužbencev. VEČ.

Novela Zakona o sodnem registru (ZSReg), ki se bo uveljavila sredi julija, prinaša celovite rešitve potrebne za povezovanje informacijskih sistemov, ki se uporabljajo pri postopkih vpisa v sodni register in drugih postopkih, ki jih je treba opraviti za zagotovitev pogojev za začetek poslovanja podjetnika ali gospodarske družbe ali v zvezi s kasnejšimi spremembami poslovanja. VEČ.

Novela Zakona o prevzemih (ZPre-1) razširja uporabo določb zakona, saj znižuje prag za nejavne družbe, torej tiste družbe, ki imajo najmanj 250 delničarjev ali najmanj 4 milijone eurov celotnega kapitala. Tako tudi pri prevzemih večjih nejavnih delniških družb veljajo ista pravila kot za delniške družbe uvrščene na organiziran trg, pri tem pa se predvsem ščitijo manjšinski delničarji. Novela na novo ureja tudi terminsko pogodbo (6. člen) ter dopolnjuje pogoje glede objave prospekta (nova 13. točka 28. člena). 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Objavljena je bila Uredba št. 593/2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I), ki pa se bo začela uporabljati šele 17. decembra 2009. Uredba se bo uporablja za vsa pogodbena obligacijska razmerja v civilnih in gospodarskih zadevah v primerih, ko pride do kolizije med zakoni več držav, ne pa tudi v davčnih, carinskih ali upravnih zadevah.

V II. poglavju uredbe so določena enotna pravila glede prava, ki se uporablja, če ga pogodbeni stranki nista izbrali sami. Tako bo npr. veljalo, da se za prodajno pogodbo o prodaji blaga uporablja pravo države, v kateri ima običajno prebivališče prodajalec, za pogodbo o opravljanju storitev se uporablja pravo države, v kateri ima običajno prebivališče izvajalec storitev itd. Uredba posebej ureja prevozne, potrošniške in zavarovalne pogodbe ter individualne pogodbe o zaposlitvi, ureja pa tudi vprašanja soglasja volj, formalne veljavnosti, poslovne in pravne sposobnosti itd. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Pričele so veljati štiri nove uredbe s področja varstva okolja, ki skupaj prinašajo preko 50 novih prekrškov, največ, kar 41, jih določa Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov. Uredba nadomešča Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost in ohranja njegovo strukturo in vsebino, dopolnjuje pa ga glede drugih načinov obdelave biološko razgradljivih odpadkov, npr. predelave biološko razgradljivih odpadkov v bioplin, načine ravnanja s pregnitim blatom in stabiliziranimi biološko razgradljivimi odpadki itd. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava napačno sestavo sodišča:

sodišče prve stopnje je s tem, ko je dovolilo, da glavna obravnava poteka pod vodstvom strokovnega sodelavca brez prisotnosti sodnika, kateremu je bila zadeva dodeljena in ki izvaja sodno oblast, zagrešilo absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka. Zaradi te kršitve je bilo potrebno sodbo sodišča prve stopnje v celoti razveljaviti. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega tedna: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Demokratični deficit izpod peresa mag. Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "... demokracija je možna samo skozi dolžnostno opredeljeno ravnanje zgoraj naštetih, pri čemer mora biti stopnja takšnega ravnanja višja pri tistih, ki so zadolženi, da državna oblast ustrezno deluje."VEČ

 


 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane