Julij 2008, številka 7 / letnik VI.  
Spoštovani!
Tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Portal FinD
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Sklenite ugodno naročništvo na IUS-INFO v poletni akciji!
 
 
  AKTUALNO


Vinjete in prekrški za njihovo neuporabo

Za ureditev uporabe vinjet je bil noveliran Zakon o javnih cestah (ZJC) in sprejeta nova Uredba o cestninskih cestah in cestnini, ki določa cestninske ceste v RS, način plačevanja cestnine in prekrške za kršitve.

Izvajanje uredbe pa dopolnjujeta Pravilnik o znakih in postopku, po katerem cestninski nadzorniki ustavljajo vozila v cestnem prometu in Pravilnik o službenem oblačilu, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem.

Več o vinjatah, prekrških, ukrepih in globah si lahko preberete v komentarju na portalu IUS-INFO
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJEIzmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Novi Kazenski zakonik (KZ-1) prinaša spremembe tako v splošnem, kot v posebnem delu in uvaja kazen dosmrtnega zapora, ki se lahko izreče za genocid, hudodelstva zoper človečnost, vojna hudodelstva in agresijo ter za zagrešitev dveh ali več kaznivih dejanj naklepnega umora, za katera je zagrožena kazen 30 let zapora.  VEČ
 
Bistvena novost novele Zakona o odvetništvu (ZOdv) je določanje odvetniških tarif s posebnim zakonom, s čimer je bila ta pristojnost odvzeta Odvetniški zbornici, kar je povzročilo tako veto Državnega sveta RS kot tudi veliko negodovanje Odvetniške zbornice, ker naj bi se po njihovem mnenju posegalo v svobodo odvetniškega poklica. VEČ
 
   
 
Novi Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ) prinaša nekatere rešitve, zaradi katerih naj bi mediacija postala bolj privlačna za stranke. Zakon ureja samo jedrne procesne in materialne probleme mediacijskega prava, kot so zlasti vpliv mediacije na sodne postopke, zaupnost v mediaciji razkritih podatkov in prepoved njihove kasnejše uporabe v dokazne namene ter vpliv mediacije na tek zastaralnih in prekluzivnih rokov. VEČ
 
Novela Zakona o sodnem registru (ZSReg), ki bo začela veljati sredi julija, prinaša celovite rešitve, potrebne za povezovanje informacijskih sistemov, ki se uporabljajo pri postopkih vpisa v sodni register in drugih postopkih, ki jih je treba opraviti za zagotovitev pogojev za začetek poslovanja podjetnika ali gospodarske družbe ali v zvezi s kasnejšimi spremembami poslovanja.  VEČ
 
   
 
Noveliran Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je s spremembami pri obravnavi obresti med povezanimi osebami, donacijami v EU ter obdavčitvi dividend in obresti, izplačanim nerezidentom, prinesel uskladitve z Direktivo Sveta 2003/49/ES in poenotil obravnavo transakcij med rezidenti in nerezidenti. VEČ
 
V veljavi so novelirani pravilniki o izvrševanju kazni zapora, o izvrševanju pripora in o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku. Cilj sprememb je razbremenitev strokovnih delavcev v zaporih, paznikov in zaporskega osebja ter poenostavitev postopkov in plačevanja stroškov kazenskega postopka. VEČ
 
   
 
Novela Stanovanjskega zakona (SZ-1) uvaja poenostavitve na področju upravljanja stanovanj ter prinaša spremembe na področje subvencioniranja najemnin, soinvestitorstva ter partnerstva, vendar pri tem ne posega v sam koncept in sistemske rešitve veljavnega zakona. VEČ
 
Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) sta z novo plačno lestvico in številnimi spremembami, ki se bodo odrazile že pri plačah za mesec avgust, postavila temelje novega sistema plač v javnem sektorju. VEČ
 
   
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med novimi evropskimi predpisi, ki so bili objavljeni v mesecu juniju, naj opozorimo na Direktivo št. 2008/52/ES o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, ki pomeni izvajanje načela dostopa do sodnega varstva, saj omogoča lažji in boljši dostop do alternativnega reševanja sporov. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Med več kot 130 novimi ali spremenjenimi prekrški naj vas še posebej opozorimo na novelo Stanovanjskega zakona (SZ-1), ki je poleg novih prekrškov tudi razveljavil dva stara: med prekrške tako več ne šteje, če etažni lastnik - posameznik najemne pogodbe ne prijavi davčnemu organu oz. je ne predloži pristojnemu registrskemu organu.  VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo ustavno odločbo, ki obravnava začasni odvzem vozniškega dovoljenja:

Ustavno sodišče RS je odločilo, da je 137. člen Zakona o kazenskem postopku (ZKP) v neskladju z ustavo, ker ne določa predloga upravičenega tožilca za odreditev ukrepa začasnega odvzema vozniškega dovoljenja in obdolžencu ne omogoča, da se o odreditvi tega ukrepa izjavi. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega tedna:


1.5.2008 mesečni koeficient rasti cen
  življenjske potrebščine 0,011
30.6.2008 preizkusna tablica za vozilo
  3,79 EUR
30.6.2008 registrska tablica za vozilo
  8,73 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če še niste prebrali današnje aktualne kolumne z naslovom Kava, ki je odplaknila leta trdega dela izpod peresa Matije Jamnika, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal:"Je torej karkoli spornega, če se bodoči odvetnik o zastopanju dogovarja z osebo, proti kateri institucija, v kateri je zaposlen, oziroma njena elitna enota, katere član je do nedavnega bil, vodi kazenski pregon? Raje ne vem, kakšne odgovore bi na to vprašanje dala kaka javnomnenjska raziskava." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na delavnico Uspešna pogajanja za doseganje boljših poslovnih rezultatov, ki bo 9. julija v Ljubljani.
Delavnica, ki temelji na teoretičnem spoznavanju metod pogajanja in obravnavi primerov iz prakse, zajema medkulturne metode in obravnava različne pristope k pogajanjem.  VEČ
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Prenos besedila v Word in urejanje za tiskanje

Pri prenosu besedil iz baz sistema IUS-INFO uporabite ukaze iz Wordove predloge z vključenima makro ukazoma za enostaven prenos in urejanje besedila.


Pri kopiranju besedil iz sistema IUS-INFO v MS Word se velikokrat zgodi, da imajo besedila prekratke vrstice, tabele izgubijo strukturo ipd. Zato smo za uporabnike sistema IUS-INFO pripravili pripomoček v obliki predloge za urejevalnik besedili MS Word. Ta vsebuje ukaze za kopiranje in urejanje izbranih besedil v prijaznejšo obliko.
Predlogo najdete na portalu IUS-INFO, v meniju Podpora, na bližnjici Prenos besedila v Word.

S klikom na bližnjico Namestitev programa WordTempate.exe se vam odpre pogovorno okno, kjer izberete možnost Shraniti. Datoteko shranite v prej pripravljeno mapo na vašem računalniku. Program WordTemplate.exe iz prej določene mape zaženite in v vaš Word se bo namestila predloga, kjer boste odslej imeli na voljo nove ukaze.

Več o namestitvi in uporabi ukazov si lahko preberete v Navodilih za uporabo programa WordTemplate.


 

 
  Portal FinD - Finance in davki


Odslej bo financiranje občin urejeno in usklajeno z Ustavo RS

Spremembe Zakona o financiranju občin (ZFO-1) prinašajo nova merila določanja lastnih virov, primerne porabe in solidarnostne izravnave ter nova merila določanja sredstev za sofinanciranje investicij ob upoštevanju meril razvitosti občine in bolj avtonomne postopke pri zadolževanju občin. VEČ

Več vsebin s finančega in davčnega področja najdete na portalu FinD - Finance in Davki.  
 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane