Junij, tedenska številka 1 (12.6.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Po dolgotrajnih pogajanjih in usklajevanjih je bila v začetku tega meseca sprejeta Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), ki pomeni še zadnji korak za uveljavitev novega enotnega plačnega sistema v javnem sektorju. Kolektivna pogodba skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) v tarifnem delu opredeljuje najnižji plačni razred za posamezen tarifni razred ter plačni razred za orientacijska delovna mesta, določena pa je tudi splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2009 (20. člen) ter postopna odprava plačnih nesorazmerij.

Novi Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ) prinaša nekatere rešitve, zaradi katerih naj bi mediacija, kakršna v praksi že poteka, postala bolj privlačna za stranke. Zakon ureja samo jedrne procesne in materialne probleme mediacijskega prava, kot so zlasti vpliv mediacije na sodne postopke, zaupnost v mediaciji razkritih podatkov in prepoved njihove kasnejše uporabe v dokazne namene ter vpliv mediacije na tek zastaralnih in prekluzivnih rokov. VEČ.

Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb (ZSDČZKD) prenaša v slovenski pravni red 16. člen Direktive št. 2005/56/ES o čezmejnih združitvah. Zakon ureja načine ureditve soodločanja delavcev v organih družb v primeru čezmejnih združitev kapitalskih družb, pri čemer podrobno ureja pogajalski postopek, ureditev soodločanja delavcev ter določa načela varovanja zaupnosti, varstvo predstavnikov delavcev ter pristojnost za reševanje sporov. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


4. junija je bil v Uradnem listu Evropske unije objavljen modernizirani Carinski zakonik, njegov temeljni namen pa je poenostavitev carinskih postopkov ter zmanjšanje stroškov poslovanja v EU. Uredba o carinskem zakoniku Skupnosti bo sicer začela veljati že 24. junija letos, vendar se bo zakonik večinoma začel uporabljati 24. junija 2009 oziroma najkasneje leta 2013, ko bodo začele veljati vse izvedbene določbe, sprejete na podlagi posodobljenega zakonika. 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Prvi teden junija je stopilo v veljavo kar 5 zakonov oziroma njihovih novel ter ena uredba, ki skupaj prinašajo preko 20 novih ali spremenjenih prekrškov. Novela Zakona o odvetništvu (ZOdv) prinaša 4 nove prekrške, ki se nanašajo na zastopanje strank pred sodišči oziroma na napačno informiranje javnosti v zvezi z dejavnostjo odvetnika. Za prekršek se kaznuje tudi tuj odvetnik, ki v Republiki Sloveniji opravlja odvetniški poklic, pa pri tem ne upošteva z zakonom določenih pogojev za opravljanje tega poklica pri nas. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo o posesti negativne služnosti:

Služnostna pravica prepovedi odprtja okna v steni stanovanjske hiše tožene stranke (negativna služnost) ne predstavlja uporabe nepremičnine drugega. Posest take pravice ni možna, niti z zakonom fingirana in določena po Stvarnopravnem zakoniku (SPZ). Posestna tožba pri negativnih služnostih pojmovno ni mogoča, ker pri njih ne izhaja navzven zaznavno izvrševanje oblasti na služeči nepremičnini. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v tolarje skladno s tečajem zamenjave.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega tedna: 

 
  IUS KOLUMNA


Mag. Mojca Drčar Murko je v ponedeljkovi kolumni z naslovom Ali si lahko privoščimo razmetavanje z odpadki? razpravljala o iskanju poti za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida.

Med drugim je zapisala:

"Ne moremo se odreči sekundarnim (recikliranim) surovinam, prav tako ne energiji, ki jo lahko pridobimo iz njih in nesmiselno visoko ceno bomo plačali, če jih ne bomo izkoristili tudi zavoljo zmanjšanja obremenitve Zemljinega ozračja z ogljikom."VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar Davčne dileme pri poslovanju doma in v tujini, ki bo 19. junija v Ljubljani. Na seminarju bo tekla beseda o statusnih spremembah, združitvah in delovanju podjetij v skupini, razdružitvah in posamičnih obravnavah, o poslovanju v tujini, dotaknili pa se bodo tudi bonitet ter prednosti in slabosti uveljavljanja bonitet in pravilnih evidenc.  VEČ
 


 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane