Junij 2008, številka 6 / letnik VI.  
Spoštovani!
Tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Portal FinD
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Kolumna: Perspektive e-pravosodja
 
 
  NOVOSTI


UGODNA POLETNA NAROČNIŠKA AKCIJA

Do 31. avgusta 2008 lahko sklenete naročništvo na IUS-INFO s posebnimi poletnimi ugodnostmi:

50 % popust pri mesečni naročnini za prva dva meseca od sklenitve naročništva

brez plačila pristopnine

Ponudba s popustom za mesečno naročnino velja ob sklenitvi naročništva za najmanj eno leto.

Več informacij
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJEIzmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Cilj novele Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki bo začela veljati 1. oktobra, je pospešitev postopka in koncentracija glavne obravnave, ki naj bi bila praviloma zaključena na enem naroku. Večje novosti so predvsem na področju stvarne pristojnosti in sestave sodišča, vročanja, stroškov postopka, glavne obravnave, pritožbenega postopka in revizije.  VEČ
 
Z namenom zagotoviti učinkovito in hitro delo sodišč je bil noveliran tudi Zakon o sodiščih (ZS), ki med drugim omogoča dostop sodišč do podatkov iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti, fleksibilnejše dodeljevanje zadev ter z razširitvijo pristojnosti podpredsednika sodišča omogoča boljše upravljanje največjih sodišč.  VEČ
 
   
 
Nov Zakon o arbitraži (ZArbit), ki je ena od oblik alternativnega reševanja sporov, predstavlja pomembno sredstvo razbremenitve državnih sodišč. V arbitraži, ki je eden od načinov zunajsodnega reševanja sporov, o sporu avtoritativno odloči od strank neodvisna tretja oseba, katere odločitev stranki zavezuje. VEČ
 
Novela Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) vzpostavlja pravno podlago za avtomatično prevzemanje podatkov iz matičnih registrov v nepremičninske evidence in z uvedbo splošne krajevne pristojnosti ter možnostjo vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov v elektronski obliki odpravlja številne administrativne ovire.  VEČ
 
   
 
Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) omogoča pridobiteljem posameznih delov stavb, da dosežejo zemljiškoknjižni vpis etažne lastnine v primerih, ko so zemljiškoknjižni lastniki glede vzpostavitve in zemljiškoknjižnega vpisa etažne lastnine na stavbah pasivni oziroma jih ni. VEČ
 
Spremembe Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk) prinašajo možnost pridobitve elektronske osebne izkaznice, s katero bo omogočen dostop do elektronskih storitev e-uprave ter zdravstvenih storitev. Po novem bodo do osebne izkaznice upravičeni tudi državljani zunaj meja države. Ob morebitni izgubi, kraji ali pogrešitvi osebne izkaznice pa ne bo več potreben preklic v Uradnem listu RS. VEČ
 
   
 
Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) na novo določa cilje in ukrepe kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva ter podeželja, varnost živil rastlinskega izvora v primarni proizvodnji in kakovost živil v vseh fazah proizvodnje, predelave in prometa ter podrobneje določa definicijo kmetije kot oblike kmetijskega gospodarstva. VEČ
 
Spremembe in dopolnitve Zakona o tujcih (ZTuj-1) bodo tujcem olajšale postopke pridobitve vizumov in dovoljenj za prebivanje. Tistim tujcem, ki v RS že prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje, pa novela zagotavlja pogoje za vključitev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med novimi evropskimi predpisi, ki so bili objavljeni v mesecu maju, naj opozorimo na težko pričakovano direktivo o potrošniških kreditih, ki med drugim omogoča konkurenčnejše cene in večjo izbiro pri najemanju potrošniških posojil, opozarjamo pa vas tudi na novo direktivo o mediacijah v civilnih in gospodarskih zadevah. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Preko 100 novih prekrškov, ki jih določajo novi ali spremenjeni predpisi, sprejeti v mesecu maju, se nanaša na kršitve s področja kmetijstva, varstva okolja, volitev in varovanja, posebej pa vas opozarjamo na spremenjen Zakon o javnih cestah (ZJC)VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sklep, s katerim je Ustavno sodišče RS zavrglo sredi aprila vloženo pritožbo glede pripisovanja povprečnih zneskov subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč tudi katastrskemu dohodku tistim davčnim zavezancem, ki teh subvencij niso prejeli.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v tolarje skladno s tečajem zamenjave.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega tedna:


1.3.2008 povprečna mesečna neto plača
  marec 878,73 EUR
1.4.2008 mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
  april 0,007
1.9.2008 subvencija za dnevni topli obrok dijakov
  2,42 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če še niste prebrali današnje aktualne kolumne z naslovom Perspektive e-pravosodja izpod peresa Matije Jamnika, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal:

"Zgolj e-izvršba, ki po besedah odgovornih že daje pozitivne rezultate glede deleža popolnih predlogov in skrajšanja dobe čakanja na sklep o izvršbi, ne more biti razlog za trkanje po prsih." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar Zagotavljanje javnih služb, vzpostavljanje in financiranje javno-zasebnih partnerstev, ki bo 20. junija v Ljubljani. Z udeležbo boste pridobili informacije in znanje za učinkovitejše reševanje problemov v zvezi s financiranjem javnih služb v praksi. VEČ
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


ČASOVNA LESTVICA: Čistopisi, ki še niso veljavni

Ali ste vedeli, da je v sistemu IUS-INFO mogoče najti tudi verzije zakonov, za katere so spremembe že objavljene, vendar še ne veljajo?

V kolikor obstaja verzija zakona, ki še ne velja, je to navedeno v veljavnem čistopisu in v zbirnih podatkih – v razdelku Časovna lestvica.


Verzija še neveljavnega zakona je na modri podlagi, na njeno neveljavnost pa je z oznakami NEVELJAVNO opozorjeno tudi v njenem čistopisu.

 

 
  Portal FinD - Finance in davki


Posebnosti obdavčitve nabave naložbenih nepremičnin

Pri vsaki nabavi osnovnih sredstev, še posebno pa nepremičnin, se mora davčni zavezanec odločiti, v kakšne namene bo osnovna sredstva uporabljal. Pravilna razvrstitev osnovnih sredstev je namreč podlaga za pravilno in ustrezno računovodsko evidentiranje nabave osnovnega sredstva, kot tudi v pravilni davčni obravnavi in možnosti uveljavljenja vstopnega DDV pri njihovi nabavi. VEČ.

Več vsebin s finančega in davčnega področja najdete na portalu FinD - Finance in Davki
 

 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane