Maj 2008, tedenska številka 3 (29.5.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  NOVOSTI


Nov Zakon o kmetijstvu (ZKme-1), ki velja od 24. maja, med drugim na novo določa cilje kmetijske politike in načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja, ukrepe kmetijske politike, varnost živil rastlinskega izvora v primarni proizvodnji in kakovost živil v vseh fazah proizvodnje, predelave in prometa ter podrobneje določa definicijo kmetije kot oblike kmetijskega gospodarstva. VEČ.

V veljavi je novela Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki vzpostavlja pravno podlago za avtomatično prevzemanje podatkov iz matičnih registrov v nepremičninske evidence, nadalje se z novelo odpravljajo številne administrativne ovire, še posebej z uvedbo splošne krajevne pristojnosti ter možnostjo vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov v elektronski obliki pri notarjih. VEČ.

Nov Zakon o arbitraži (ZArbit) ureja arbitražo kot eno od oblik alternativnega reševanja sporov in predstavlja odgovor na nove izzive, kako zmanjšati obseg obremenitev sodišč. Je pomembno sredstvo razbremenitve državnih sodišč in zagotavlja strankam alternativen način reševanja sporov. VEČ.

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede se bo začela uporabljati z dnem prvega izplačila plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), določa pa način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje ter poenotenje postopka ocenjevanja delovne uspešnosti javnih uslužbencev. VEČ.  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v preteklem tednu

zakoni v prvi objavi ali čistopisu2
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu42
odločitve Ustavnega sodišča RS28
judikati Vrhovnega sodišča RS100
judikati Višjih sodišč RS418
izbrane uradne objave177
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v minulem tednu

UREDBE
v celoti zavezujoče za članice EU in neposredno uporabljive
127
DIREKTIVE
zavezujoče za članice EU glede cilja
3000
ODLOČBE
v celoti zavezujoče za vse, na katere so naslovljene
42
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Novi Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) prinaša 21 prekrškov, s katerimi se lahko z globo do 6.200 evrov kaznujejo tisti, ki ne spoštujejo določb zakona, dva nova prekrška pa prinaša tudi spremenjen Zakon o lokalnih volitvah (ZLV). Pregled vseh prekrškov
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo primer, ki obravnava nagrado odvetniku za pripravo na narok.

V nagrado za prvo obravnavo je všteta tudi priprava na narok, ki med drugim vsebuje tudi razgovor s stranko in seznanitev z dokaznim gradivom. Odvetnikovo trditev, da se posveti s stranko štejejo za samostojna dejanja, je sodišče zavrnilo, saj v tem primeru ne moremo govoriti o samostojnih storitvah, kar bi lahko bilo v primeru npr. ustavitve postopka pred razpisom naroka oziroma pred branjem obtožnega akta. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v tolarje skladno s tečajem zamenjave.Pregled novih uporabnih vrednosti iz prejšnjega tedna: 

 
  IUS KOLUMNA


V tem tednu je zanimivo kolumno z naslovom Pravo in logika pripravil dr. Matej Accetto, ki je med drugim zapisal:

"... področji [prava in logike] sta si dosti bližje, kot bi bilo mogoče sklepati po čustvenem odzivu pravnika ob pogledu na matematične formule – le da se s sorodnimi vprašanji soočata v različnih preoblekah..."VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na XIV. Dneve javnega prava in javnega managementa, ki bodo od 4. do 6. junija v Portorožu. Na tradicionalnem simpoziju bo posebna pozornost namenjena področjem plačne reforme, dostopu do informacij javnega značaja, novemu Kazenskemu zakoniku ter drugim temam. VEČ
 


 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane