April 2008, številka 4 / letnik VI.  
Spoštovani!
Tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Aktualno
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  Portal FinD
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  Portal FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Notarji z novimi uradnimi urami
 
 
  NOVOSTI


Tedensko obveščanje o novostih

Zaradi vse večjega števila informacij in vsebin, ki jih dodajamo v sistem IUS-INFO, smo se odločili, da vas bomo o pomembnejših novostih obveščali tudi tedensko.

Tako boste vsak četrtek prejeli kratko tedensko obvestilo, prvi četrtek v mesecu pa obsežnejši mesečni IUS News, kakršnega ste že vajeni.

Posebej bomo veseli vaših predlogov in komentarjev glede vsebin sistema IUS-INFO in obvestila IUS News, ki jih pričakujemo na naslovu: urednistvo@ius-software.si

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
15.4.2008 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
20.4.2008 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
1.6.2008 Zakon o kemikalijah (ZKEM)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu marcu:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu17
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu206
mednarodne pogodbe13
odločitve Ustavnega sodišča RS16
judikati Vrhovnega sodišča RS183
judikati Višjih sodišč RS3
judikati Upravnega sodišča RS20
povzetki judikatov nepremoženjske škode3
revizijska poročila Računskega sodišča RS5
izbrane uradne objave641
pravna mnenja in strokovni članki72
članki iz pravniških revij87
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Novela Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), ki se bo začela uporabljati v mesecu septembru, je poenotila pogoje za brezplačno pravno pomoč s socialnimi transferji, določila nov dohodkovni cenzus za dodelitev brezplačne pravne pomoči in način financiranja, na novo pa ureja institut prvega pravnega nasveta ter elektronsko oblikovanje evidenc o brezplačni pravni pomoči. VEČ
 
Po 15 letih je bil sprejet nov Zakon o trgovini (ZT-1), ki z namenom spodbujati podjetništvo in krepiti konkurenčnost slovenskega gospodarstva izenačuje pogoje poslovanja ponudnikov blaga, odpravlja obveznost vodenja evidenc, ter še vedno določa kriterij minimalne stopnje izobrazbe za nekatere tipične poklice v trgovini. VEČ
 
   
 
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS) naj bi uskladil dejansko in evidentirano stanje v zvezi z določanjem območij ter imenovanjem in označevanjem naselij, ulic in stavb, tako da ne bi prišlo do podvajanj ali do praznin ter na ta način odpravlja pomanjkljivosti starega zakona. VEČ
 
Novela Zakona o vrtcih (ZVrt) naj bi vsem zagotovila enakopraven dostop do predšolske vzgoje ter dosegla 90% delež vključenosti otrok drugega starostnega obdobja v vrtce ter zagotovila kakovostno predšolsko vzgojo. Eden od ciljev novele je tudi razbremenitev družin s plačili za vrtec, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka. VEČ
 
   
 
Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (ZDDKIS) jasneje ureja obdavčitev dobitkov v skladu s sistemsko zakonodajo s področja prirejanja iger na srečo in z davčno zakonodajo, ter sledi temeljnim načelom davčnih predpisov kot so načelo sorazmernosti, enakosti obravnave davčnih zavezancev, preglednosti in enostavnosti.  VEČ
 
Spremenjena Uredba o upravnem poslovanju določa delo državnih organov tudi ob sobotah, ter prilagaja določbe uredbe zadnjim spremembam in dopolnitvam Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in tako na novo ureja ovojnico za posebno vročanje po pooblaščencu za vročitve ter elektronsko vročanje. VEČ
 
   
 
Pravilnik o določitvi skupnega števila pripravniških mest na posameznih sodiščih za sodniške pripravnike, ki jim izobraževanje zagotavlja delodajalec in za volonterske pripravnike občutno povišuje število pripravniških mest za sodniške pripravnike na višjih sodiščih - na višjem sodišču v Celju npr. kar za 70%. VEČ
 
Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov ureja načine računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin in registra prostorskih enot, ki jih vodi Geodetska uprava RS. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v mesecu marcu:

 

 
  AKTUALNO


Notarji z novimi uradnimi urami

Od 1. aprila je v uporabi sprememba Pravilnika o delovnem času notarjev, ki uvaja ureditev uradnih ur v notarskih pisarnah. Pravilnik drugače ureja čas uradnih ur od ponedeljka do petka in spreminja čas notarskega poslovanja ob sobotah.

Uradne ure notarskih pisarn bodo tako:
v ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 12. ure in od 13. do 16. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do 17. ure in
v petek pa od 9. do 12. ure in od 13. do 14. ure.

 VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Nove, spremenjene in dopolnjene kršitve s področja predpisov o lovstvu prinaša določa novela Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), ki velja od 5. marca. Zakon med drugim na novo ureja lov na polhe, ki ga lahko izvajajo tudi nelovci, ter v zvezi s tem določa prekrške in globe zanje. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki sodne prakse, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo U-I-386/06-32 s katero je Ustavno sodišče RS ugotovilo, da je Zakon o ohranjanju narave (ZON) v neskladju z ustavo ter razveljavilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v tolarje skladno s tečajem zamenjave.Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti:

1.1.2008 osnova za določanje plač
  neto 566,96 EUR
1.1.2008 mesečna nagrada za obvezno prakso
  študenti 104,85 EUR
1.1.2008 mesečna nagrada za obvezno prakso
  učenci 51,21 EUR
1.1.2008 jubilejna nagrada v državni upravi
  10 let delovne dobe 283,48 EUR
1.1.2008 jubilejna nagrada v državni upravi
  20 let delovne dobe 425,22 EUR
1.1.2008 jubilejna nagrada v državni upravi
  30 let delovne dobe 566,96 EUR
 

 

 
  Portal FinD - Finance in davki


Čas obračuna dohodninskih obveznosti

Pri odmeri in poračunu dohodnine za leto 2007 bomo davčni zavezanci letos prvič prejeli informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine, ne da bi zavezanci še kakorkoli dopisovali in dopolnjevali. Pri tem nam davčna uprava napoveduje tako roke posredovanja informativnega izračuna kot posebnosti, ki veljajo pri podaji ugovora na informativni izračun. VEČ

Več vsebin s finančega in davčnega področja najdete na portalu FinD - Finance in Davki
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste v preteklem mesecu spregledali zanimivi kolumni izpod peresa dr. Mateja Accetta pod naslovom O ženskih sodnicah primerjalno in sicer prvi in drugi del, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Če naj ima argument enakomerne zastopanosti težo, bi morali njegovi zagovorniki vsaj sočasno s pozivi k večjemu številu moških sodnikov na nižjih sodiščih pozivati tudi k uravnoteženi zastopanosti žensk na (naj)višjih." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na na tretje DNEVE PREKRŠKOVNEGA PRAVA, ki bodo 15. in 16. maja 2008 v Portorožu, in so postali tradicionalna oblika najširšega strokovnega posvetovanja in druženja vseh pravnikov, ki pri svojem delu obravnavajo prekrške. VEČ  
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Podatki o vsebini in poljih posamezne podatkovne zbirke

Ali ste vedeli, kje lahko za vsako podatkovno zbirko sistema IUS-INFO najdete podatke o njeni vsebini, poljih ipd.?

Podatki o posamezni podatkovni zbirki so navedeni v datoteki INFO, ki se nahaja na vrhu vsakega kazala ali dokumenta posamezne zbirke.

Vsebuje vse opisne podatke o zbirki, njeni vsebini, opisih polj, posebnih oznakah v dokumentih, barvnih označbah, kraticah in podobno. 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane