Marec 2008, tedenska številka 2 (27.3.2008)  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o novostih,
ki smo jih pripravili in dodali v sistem IUS-INFO v preteklem tednu.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Kolumna: Tajni uradni listi v EU?
 


 
  NOVOSTI


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

V časovni lestvici je na voljo Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS), ki bo začel veljati 29. marca. Temeljni cilj zakona je uskladitev dejanskega in evidentiranega stanja v zvezi z določanjem območij ter imenovanjem in označevanjem naselij, ulic in stavb, tako da ne bo prihajalo do podvajanj ali do praznin. VEČ

29. marca začne veljati tudi noveliran Zakon o vrtcih (ZVrt), katerega čistopis z vsemi spremembami si lahko ogledate kot bodočo verzijo v časovni lestvici. Novela ureja pogoje za druge oblike predšolske vzgoje, ki bodo omogočile večje vključevanje otrok v organizirane oblike predšolske vzgoje (vzgojno varstvena družina, zasebni vzgojitelj in varuh predšolskih otrok). VEČ

1. aprila se bo pričela uporabljati sprememba Pravilnika o delovnem času notarjev, ki uvaja ureditev uradnih ur v notarskih pisarnah. Pravilnik drugače ureja čas uradnih ur od ponedeljka do petka in spreminja čas notarskega poslovanja ob sobotah.

Uradne ure notarskih pisarn bodo tako:
- v ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 12. ure in od 13. do 16. ure,
- v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do 17. ure in
- v petek pa od 9. do 12. ure in od 13. do 14. ure.

Vsako prvo soboto v koledarskem mesecu oziroma drugo soboto, če pride prva na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan, opravlja uradne ure od 9. ure do 12. ure izmenično po en notar za območje vsakega sodnega okrožja (okrožnega sodišča).  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v preteklem tednu:

podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu21
mednarodne pogodbe4
judikati Vrhovnega sodišča RS20
judikati Upravnega sodišča RS20
izbrane uradne objave181
pravna mnenja in strokovni članki35
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v preteklem tednu:

UREDBE
v celoti zavezujoče za članice EU in neposredno uporabljive
96
DIREKTIVE
zavezujoče za članice EU glede cilja
55
ODLOČBE
v celoti zavezujoče za vse, na katere so naslovljene
63
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Kar 70 novih prekrškov prinaša Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Uredba, ki v slovenski pravni red prenaša evropske predpise, določa organ, pristojen za izvajanje nadzora nad uporabo kemikalij ter za kršitve določb predpisa predvideva globe v višini od 200 do največ 60.000 evrov. Seznam vseh prekrškov
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki sodne prakse, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo primer, ki obravnava begosumnost kot priporni razlog:
Ker je obdolženec tujec, brez premoženja in družine v RS in tu le začasno prebiva, ga nič ne veže na ozemlje RS in je verjetno, da bi ob odpravi pripora zapustil državo.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v tolarjih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v tolarje skladno s tečajem zamenjave.Skladno s Pravilnikom o poročanju o sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri morajo dajalci kreditov v šestmesečnih obdobjih poročati Uradu za varstvo potrošnikov podatke o kreditni pogodbi, ročnosti, znesku kredita ter efektivni obrestni meri.

Ročnosti in zneski, za katere se poroča, so naslednji:

do 4 mesecev poročanje za kredite v vrednosti
  do 500 EUR
4 - 6 mesecev poročanje za kredite v vrednosti
  od 1.000 do 2.000 EUR
12 - 36 mesecev poročanje za kredite v vrednosti
  od 2.000 do 4.000 EUR
36 mesecev - 10 let poročanje za kredite v vrednosti
  4.000 do 20.000 EUR
nad 10 let poročanje za kredite v vrednosti
  nad 20.000 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste v preteklem tednu spregledali zanimivo branje z naslovom Tajni uradni listi v EU? izpod peresa Matije Jamnika, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Čeprav danes tajnih uradnih listov ni več, se pogosto počutimo, kot da še vedno obstajajo. Gre za famozna interna navodila, metodološka gradiva in podobne (neobjavljene!) monstrume upravnih pa tudi sodnih organov, ob katerih je vsako sklicevanje na zakon, ki da ne predpisuje nobenih dodatnih pogojev za uresničitev neke pravice, bob ob steno ..." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na aktualen seminar Novela Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1A, na katerem bodo predstavljene vse spremembe in dopolnitve zakona ter njihove posledice.
 VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane