Februar 2008, številka 2 / letnik VI.  
Spoštovani/-a uporabnik/-ca,
tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat obveščamo o novostih, ki smo jih za vas pripravili
na portalu IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Portal FinD
•  Ustavna odločba
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  Portal FinD
•  Uradni list EU
 

  Ne spreglejte:  
 
Bodoče verzije čistopisov predpisov
 
 
  NOVOSTI
Z veseljem vas obveščamo, da je bil portal FinD, ki je namenjen finančnim in davčnim strokovnjakom, med 43. nominiranimi novimi spletnimi portali, izbran v ožji izbor finalistov za nagrado IZIDOR 2008 za spletna mesta, spletne aplikacije, elektronske novice in druge oblike e-komuniciranja.

Portal smo razvijali z željo, da bi uporabniki na enostaven način dostopali do čim več informacij in ob tem prihranili dragoceni čas.

Poleg različnih uporabnih vsebin je sestavni del portala tudi FORUM FinD, kjer se lahko pri reševanju svojih strokovnih vprašanj posvetujete tudi z drugimi uporabniki foruma, podajate vprašanja in seveda nanje tudi odgovarjajte. Registracija na FORUM FinD.

Portal si lahko vi, vaši sodelavci in vsi, ki potrebujete uporabne poslovne informacije s področja financ, davkov ali računovodstva, brezplačno ogledate in preizkusite do 31. marca 2008.  VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu januarju:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu24
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu169
mednarodne pogodbe14
odločitve Ustavnega sodišča RS19
judikati Vrhovnega sodišča RS340
judikati Upravnega sodišča RS80
revizijska poročila Računskega sodišča RS4
izbrane uradne objave493
pravna mnenja in strokovni članki30
članki iz pravniških revij143
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se navezuje na spremembe prevzemne zakonodaje ter omejuje zlorabe in negativne posledice, povezane s prevzemi in finančno asistenco pri prevzemih. Z novelo se v slovenski pravni red implementira evropska direktiva o čezmejnih združitvah 2005/56/ESVEČ
 
Noveli Zakona o prevzemih (ZPre-1) ter Zakona o bančništvu (ZBan-1) sta bili sprejeti za ureditev področja prevzemov. Noveli preprečujeta, da bi prevzemnik, ki ne razpolaga s svojim lastnim kapitalom ali vrednostnimi papirji, izvedel prevzem, plačevanje dolga pa prevalil na ciljno družbo. VEČ
 
   
 
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) uvaja dva nova pravna instituta, ki ju doslej v slovenskem pravu še nismo poznali. Gre za postopek osebnega stečaja in stečaja zapuščine, ki se bosta, tako kot večina določb zakona, začela uporabljati 1. oktobra. VEČ
 
Merila za povečan obseg dela je sodni svet sprejel na podlagi 22.f člena lani noveliranega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Merila, ki določajo pogoje, kriterije in plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sodnikov, naj bi predvsem prispevala k zmanjšanju sodnih zaostankov. VEČ
 
   
 
Z novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) se nominalno povišuje višina otroškega dodatka za vse skupine upravičencev. Sprememba naj bi zagotovila boljši finančni položaj otrok in družin ter s tem dodatno finančno zavarovala predvsem otroka in družino pred zvišanjem cen, ki bi lahko poslabšale življenjske pogoje otrok. VEČ
 
Zakon o varstvenem dodatku (ZVarDod) ureja pravice do varstvenega dodatka, upravičence, pogoje za pridobitev in uživanje pravice, način odmere in usklajevanja ter postopek za priznanje pravice. Zakon tudi določa, da se bo varstveni dodatek usklajeval tako kot pokojnine, dvakrat na leto (februarja in novembra, glede na rast povprečnih plač). VEČ
 
   
 
Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2) je prinesla vrsto sprememb, predvsem pa nove olajšave za rezidente z nižjimi dohodki. Vse spremembe se uporabljajo že takoj, kar pomeni, da morajo biti davčni zavezanci na to posebej pozorni. VEČ
 
V uporabi je Uredba o sodnem registru, ki natančno ureja vpise v sodni register, listine, ki se predlagajo v elektronski obliki, način opravljanja vpisov in vročanje, zagotavljanje javnosti zbirke listin itd. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v mesecu januarju:

 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V minulem mesecu je začelo veljati le nekaj predpisov, ki prinašajo ali vplivajo na prekrške, sta pa zato bila med njimi izjemno pomembna Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ter novela Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)VEČ
 

 
  Portal FinD - Finance in davki


Novosti pri oddaji podatkov za odmero dohodnine za leto 2007

Ugovor, kot novost letošnje oddaje dohodnine, boste lahko vložili vsi tisti davčni zavezanci, ki se z informativnim izračunom dohodnine, ki ga bo poslal DURS do 31.5.2008, ne boste strinjali.
Pri vsebini informativnega izračuna namreč igrajo odločilno vlogo ravno pravilni in pravočasno oddani podatki o izplačanih dohodkih in uveljavljanju davčnih olajšav. VEČ

Več vsebin s finančega in davčnega področja najdete na portalu FinD - Finance in Davki
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed novejših odločb, ki jih je obravnavalo Ustavno sodišče RS, smo izbrali:


Z odločbo U-I-275/05 je Ustavno sodišče RS odločilo, da se v skladu z načelom enakosti pred zakonom lahko različna dejanska stanja urejajo različno.
Izpolnjevanje pogojev za sklenitev delovnega razmerja na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) ni primerljivo s tistimi za imenovanje na položaj vodje diplomatskega predstavništva. Pogoji sicer niso drugacni, zato pa je izkljucitev javnega natecaja za te osebe utemeljena z objektivnimi okolišcinami.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s tečajem zamenjave.

Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste v preteklem mesecu spregledali zelo zanimivo kolumno z naslovom Delamo za to da živimo, ali živimo zato, da delamo? izpod peresa okrožnega sodnika mag. Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "V neki diskontni verigi v Sloveniji imajo delavke pravico do enkratne uporabe WC-ja v delovnem času oz. morajo nositi ustrezno priponko, ki jim daje pravico do večkratnega obiska WC-ja, če imajo mesečno perilo. Zasebni detektivi nadzirajo delavce, ki kršijo pravila o bolniški odsotnosti, jih zasledujejo, snemajo itd." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na marčevski seminar Aktualna vprašanja gospodarskega pogodbenega prava, kjer bodo predavatelji izpostavili problematiko, ki je v zadnjem času posebej aktualna pri pogodbenih razmerjih gospodarskih subjektov.  VEČ
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Bodoče verzije predpisov v časovni lestvici

V primeru, ko so bile spremembe predpisa že objavljene v Uradnem listu RS, niso pa še začele veljati, lahko do te verzije čistopisa dostopate preko povezave "bodoča verzija", ki se nahaja v t.i. časovni lestvici.

Za ogled bodoče verzije oz. bodočega čistopisa nekega predpisa v časovni lestvici morate med Zbirnimi podatki in povezavami v konkretnem predpisu poiskati povezavo "Vse verzije čistopisov tega predpisa", kjer je v oklepaju tudi označba obstoječih bodočih verzij.

Če za konkretni predpis obstaja bodoča verzija, se le-ta nahaja na vrhu časovne lestvice na modri barvni podlagi.

 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane