Oktober 2007 - številka 10 / V. letnik  
Spoštovani uporabnik/-ca,
tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat obveščamo o novostih iz sistema IUS-INFO / EURO IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Finance in davki
•  Ustavna odločba
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v sistem  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Izkoristite davčno olajšavo za donacijo.
 
 
  NOVOSTI


Tudi IUS-INFO je že polnoleten, praznujte z njim in izkoristite jubilejno ugodnost -18 % ob sklenitvi naročništva!


Vsem novim naročnikom ali naročnikom dodatnih uporabnikov bo do konca leta 2007 priznan 18 % popust na:

pristopnino (obstoječi naročniki brez pristopnine)

mesečno naročnino

morebitno preseženo uporabo

program IUS-Obresti in Register predpisov na zgoščenki (ob novem naročništvu na sistem IUS-INFO)

Akcija ugodnosti velja od 01.10.2007 do 30.11.2007 ob sklenitvi naročništva za najmanj eno leto.  VEČ

 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu septembru:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu1
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu171
odločitve Ustavnega sodišča RS13
judikati Vrhovnega sodišča RS449
judikati Višjih sodišč RS711
judikati Upravnega sodišča RS140
revizijska poročila Računskega sodišča RS5
izbrane uradne objave560
pravna mnenja in strokovni članki100
članki iz pravniških revij130
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Novela Sodnega reda, ki je začela veljati 25. septembra, prinaša kar 49 členov sprememb in dopolnitev. Prvi del sprememb se nanaša predvsem na obveščanje javnosti in medijev, za kar lahko sodišče ustanovi celo posebno službo, drugi del pa v največji meri dopolnjuje vpisnike sodišč in podatke, ki se v njih vpisujejo. VEČ
 
Poslovnik Ustavnega sodišča podrobneje ureja pravila postopka v zadevah iz pristojnosti sodišča, organizacijo, poslovanje in druga vprašanja, pomembna za delo sodišča. Poslovnik je usklajen z zadnjimi spremembami Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS), ki je bil spremenjen in dopolnjen julija letos. VEČ
 
   
 
Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, ki jo je sprejela vlada na podlagi 39. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO), natančno določa upravljavce stvarnega premoženja države, postopke pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin. VEČ
 
Z novim Pravilnikom o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v pravdnem postopku, so določena pravila za delovanje oseb, ki opravljajo vročanje, ter vsebina vročilnic in sporočil pri vročanju. Pooblaščeni vročevalec mora tako opravljati vročanje skladno z določili Zakona o pravdnem postopku (ZPP) in tega pravilnika. VEČ
 
   
 
Pravilnik o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki določa cenik stroškov za posredovanje osebnih podatkov, s katerimi se srečujejo in jih obdelujejo različne pravne ali fizične osebe. Posameznik, ki lahko pisno ali ustno zahteva seznanitev s podatki, mora za posredovane podatke povrniti materialne stroške, ki so določeni v pravilniku. VEČ
 
Prečiščeno besedilo Pravil delovanja Ekonomsko - socialnega sveta opredeljuje svet kot organ socialnih partnerjev ter Vlade RS, ki služi posvetovanju o vprašanjih ekonomske in socialne politike ter drugih področij. Poleg področja delovanja so s pravili opredeljene naloge sveta ter področja, na katerih delujejo, določena pa je tudi sestava in organiziranost, postopek odločanja in obveščanje javnosti.  VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v mesecu septembru:

 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


4 nove uredbe, ki so začele veljati v mesecu septembru, so prinesle nove prekrške s področja varovanja okolja in zdravstvene ustreznosti živil. Nova Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja opozarja na problem emisije svetlobe v okolje ter določa 33 novih prekrškov s tega področja. VEČ
 

 
  IUS-INFO Finance in davki


Pomagajte ljudem v stiski in izkoristite davčno olajšavo za donacijo

Neljubi dogodki krute narave so nas vzpodbudili k solidarnostni pomoči in pri tem humanem dejanju se lahko opremo tudi na pravne podlage, ki nam jih ponuja davčna zakonodaja ter si s tem še bolj optimiramo svojo davčno bilanco za leto 2007. VEČ
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed novejših odločb, ki jih je obravnavalo Ustavno sodišče RS, smo izbrali:


Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), ki v rednem azilnem postopku ni zaslišalo pritožnic, je kršilo pravico do izjave iz 22. člena Ustave RS. Pritožnice je namreč prikrajšalo za možnost, da se izjavijo o dejstvih, ki so ključna za odločitev ali izpolnjujejo pogoje za status begunk oziroma podrejeno za status subsidiarne zaščite.
Zato je Ustavno sodišče RS razveljavilo (Up-2195/06) sodbo vrhovnega sodišča in zadevo vrnilo v novo odločanje.  VEČ


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s tečajem zamenjave.

Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti:


30.6.2007 povprečna subvencija za njivo
  219,27 EUR /hektar
30.6.2007 povprečna subvencija za travnik
  82,81 EUR /hektar
30.6.2007 povprečna subvencija za hmeljišče
  291,48 EUR /hektar
25.9.2007 seznanitev z osebnimi podatki
  fotokopija A4 0,10 EUR
29.9.2007 osnova za odmero štipendij
  45,56% od minimalne plače
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Anton Tomažič je v svoji septembrski kolumni z naslovom Justica (ra)zvezanih oči med drugim zapisal:

"Sodniki naj bi že od nekdaj bili čimbolj pravični… neodvisni, nevtralni, integralni… objektivni (ne-subjektivni) in naj bi svoje odločitve sprejemali predvsem na podlagi veljavnih predpisov in/ali uveljavljene sodne prakse. Ta ideal pa je prav težko doseči, zato v vseh družbah obstaja v javnosti tudi (večje ali manjše) nezadovoljstvo nad delom pravosodja..." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: SEZNAM DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na DNEVE SLOVENSKIH PRAVNIKOV, ki so že pred vrati. V Portorožu se torej vidimo že v četrtek, 11. oktobra. VEČ 
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Razvrstite vaš seznam iskalnih zadetkov

V iskalniku lahko najdene dokumente tudi ustrezno razvrstite po želenih kriterijih.

Razvrščanje zadetkov je mogoče zgolj z uporabo Naprednega iskanja.
Poleg iskanja po posameznih poljih v dokumentih lahko pri naprednem iskanju določite tudi kriterij razvrščanja: po datumu, po abecedi, po velikosti itd..

Kriterij izberete v polju Razvrsti, določite pa lahko tudi padajoči ali naraščajoči vrstni red.

Opomba: Privzeta nastavitev razvrščanja je Ocena, kjer so zadetki razvrščeni po kriteriju pogostosti pojavljanja iskalnega izraza v dokumentu.


 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane