Junij 2007 - številka 6 / V. letnik  
Spoštovani uporabnik/-ca sistema IUS-INFO / EURO IUS-INFO,
tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat obveščamo o novostih, ki so bile v preteklem mesecu dodane v Združeni pravni informacijski sistem IUS-INFO / EURO IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Ustavna odločba
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Brezplačno izračunavanje zakonitih zamudnih obresti
 
 
  NOVOSTI


Bogata zbirka sodne prakse

Tokrat bi vas radi posebej opozorili na bogate zbirke sodne prakse, ki so sestavni del sistema IUS-INFO.

V posameznih zbirkah, v katere se periodično dodajajo nove odločbe, se je nabralo že zavidljivo število različnih judikatov:

v zbirki USTA je tako zbranih že 13.535 odločb Ustavnega sodišča RS,

v zbirki SOVS je kar 24.354 judikatov Vrhovnega sodišča RS,

v zbirki IESP je 20.803 judikatov Višjih sodišč RS,

v zbirki UPRS je 1.769 judikatov Upravnega sodišča RS in

v zbirki NEGM je zbranih že 1.439 odmer nepremoženjske škode.  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu maju:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu13
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu194
mednarodne pogodbe9
odločitve Ustavnega sodišča RS112
judikati Vrhovnega sodišča RS97
judikati Upravnega sodišča RS40
povzetki judikatov nepremoženjske škode19
revizijska poročila Računskega sodišča RS1
izbrane uradne objave1151
članki iz pravniških revij184
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Spremembe in dopolnitve Obligacijskega zakonika (OZ) določajo, da od 22. maja 2007 načelo ne ultra alterum tantum ne velja več za zakonite obresti. Torej pravilo, da obresti nehajo teči, ko vsota zapadlih vendar neplačanih obresti doseže glavnico, velja le še za pogodbene obresti.  VEČ
 
Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) sistemsko ureja volilno in prvič tudi referendumsko kampanjo ter dopolnjuje definicijo volilne kampanje, ki se nanaša tudi na vse postopke v zvezi z referendumom, saj do sedaj veljavni zakon tega ni urejal.  VEČ
 
   
 
Novela Zakona o državnem tožilstvu (ZDT) podaljšuje rok za ustanovitev specializiranega oddelka ter natančneje opredeljuje določbe o premestitvah in zaposlovanju javnih uslužbencev na specializiranem oddelku. Tako naj bi pridobili in stimulirali najbolj strokovne uslužbence, ki bodo skladno z zakonom opravljali policijske pristojnosti in naloge. VEČ
 
Spremembe in dopolnitve Zakona o zadrugah (ZZad) naj bi uskladile statusnopravna vprašanja zadrug s pravom družb ter skladno z novo ureditvijo na področju gospodarskega prava poenotile korporacijskopravne institute, novela pa prav tako usklajuje prekrškovne določbe z določbami Zakona o prekških (ZP-1)VEČ
 
   
 
S spremembami in dopolnitvami Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK), naj bi se domačim podjetjem omogočilo, da se vsaj doma zaščitijo pred prikritim omejevanjem konkurence s strani tujih podjetij. Novela določa nove prekrške, podaljšuje zastaralne roke ter na novo opredeljuje definicijo prekrškov iz trenutnih v trajajoče, s čimer je omogočeno učinkovitejše sankcioniranje. VEČ
 
Novela Statuta Notarske zbornice Slovenije spreminja naloge organov zbornice, njihova pooblastila in pristojnosti. Spremenjene so bile tudi določbe v zvezi s kandidacijskim postopkom za notarja, zaradi uskladitve z Zakonom o notariatu (ZN) so bile črtane nekatere določbe v zvezi z disciplinskim postopkom, spremenjeni pa so bili tudi nekateri disciplinski ukrepi. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v mesecu maju:

 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V preteklem mesecu so novi predpisi oziroma spremembe in dopolnitve obstoječih predpisov vplivale na kar 87 prekrškov, pri čemer je največ novih prekrškov prinesel Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), največ sprememb prekrškov pa Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD)VEČ
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed odločb, ki jih je Ustavno sodišče RS obravnavalo v preteklem mesecu, smo izbrali:


Ustavno sodišče je obravnavalo ureditev, ki omogoča, da so člani volilnih odborov ožji sorodniki kandidata in druge osebe, ki so z njim povezane na podoben način.
Odločilo je, da je takšna ureditev v neskladju z zahtevo po nepristranskem odločanju in z načelom enakosti volilne pravice (43. člen Ustave) v zvezi s pravico do enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS). VEČ


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje vrednosti odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s tečajem zamenjave.

Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti:


1.6.2007 čezmejna plačila za nekomitente (do 50.000 EUR)
  plačilo 0,50 EUR
1.6.2007 čezmejna plačila za nekomitente (nad 50.000 EUR)
  plačilo 1,00 EUR
1.3.2007 povprečna plača v RS
  792,97 EUR 815,34 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste v preteklem mesecu spregledali kolumno z naslovom Težavnost (pravnega) odločanja, vas vabimo k zanimivemu branju.
Prof. dr. Miro Cerar
v uvodu piše: "Imate kdaj probleme s sprejemanjem odločitev? Morda bolj z njihovim izvrševanjem? Če se (tokrat) osredotočimo zgolj na prvo vprašanje, kaj hitro vidimo, da odločanje ni enostavna zadeva. Še posebej, ko gre za kakšne pomembne življenjske zadeve, kamor nedvomno sodi tudi veliko pravnih zadev." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke iz različnih pravnih področij: SEZNAM DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na zanimiv seminar z naslovom GLOBALIZACIJA PRANJA DENARJA, ki bo potekal 11. junija v Ljubljani.

Na seminarju boste pridobili znanje, konkretne odgovore na vprašanja iz prakse, spoznali širše mednarodno ozadje in razvoj boja proti pranju denarja. Seznanili se boste z možnostmi, ki jih daje zakonodaja za učinkovitejše preprečevanje, odkrivanje, pregon kaznivih dejanj in sojenje, za odgovornost pravnih oseb za kaznivo dejanje pranja denarja ter za celostno pravno varstvo denarja. VEČ 
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Ali ste vedeli, da je na portalu IUS-INFO mogoče brezplačno izračunati zakonite zamudne obresti?

Zamudne obresti se izračuna po z zakonom določeni zamudni obrestni meri, za želeno obdobje od leta 1990 do danes na konformni ali linearni način.


Uporabniki z veljavnim uporabniškim imenom in geslom za sistem IUS-INFO lahko izračune ponavljajo brez omejitev, ostali pa enkrat dnevno.

Uporabne izpise, vnose vmesnih sprememb dolga, izračun obresti s poljubno obrestno mero in še veliko dodatnih možnosti pa omogoča program IUS-Obresti 4.0, ki ga lahko poskusno namestite na računalnik. Sicer se Izračun zakonskih zamudnih obresti nahaja med pripomočki sistema IUS-INFO. 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane