Maj 2007 - številka 5 / V. letnik  
Spoštovani uporabnik/-ca sistema IUS-INFO / EURO IUS-INFO,
tako kot vsak mesec vas tudi tokrat obveščamo o novostih, ki so bile v preteklem mesecu dodane v Združeni pravni informacijski sistem IUS-INFO / EURO IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  IUS Kolumna
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Ustavna odločba
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Kar najhitreje do objav Uradnega lista EU
 


 
  IUS KOLUMNA


Posebej bi vas radi opozorili na našo novo torkovo kolumnistko Vlasto Nussdorfer, ki je svoj prvi članek na naših straneh začela z besedami:

"Sodobni način sporazumevanja niti ne potrebuje sogovornika, ki ti gleda v oči, se te dotika s pogledom, ti ob prihodu ponudi roko v pozdrav in spremlja vsak tvoj gib ali premik ustnic. Tistega, ki ti prikimava ali odkimava, odgovarja ali preprosto molči. Pisana beseda ostaja, lahko si jo ogledaš kadarkoli želiš, ko utegneš, lahko jo prebiraš in ob njej razmišljaš. Če je v obliki kolumne, je še možnost odgovora. To je torej moč pisane besede." VEČ

 

 
  NOVOSTI


Novi delovni čas notarjev

Zaradi spremembe Uredbe o upravnem poslovanju je bil spremenjen tudi Pravilnik o delovnem času notarjev, ki je začel veljati 1. maja.

Nove uradne ure so:
ponedeljek od 8.00 do 15.00,
torek od 8.00 do 15.30,
sreda od 8.00 do 18.00,
četrtek od 9.00 do 12.00 ter od 14.00 do 16.00,
petek od 8.00 do 13.30,
vsako prvo oz. drugo soboto v mesecu pa od 8.30 do 12.30 (če pride prva sobota na državni praznik ali drug dela prost dan).

Uradne ure bodo v ponedeljek, torek, sredo in petek potekale neprekinjeno, razen če z organizacijo dela ne bo mogoče notarju in vsem zaposlenim v notarski pisarni zagotoviti odmora za malico. V tem primeru uradnih ur ne bo od 12.00 do 12.30.  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
17.5.2007 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) VEČ
3.6.2007 Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (ZPPVS) VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu aprilu:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu16
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu403
mednarodne pogodbe22
odločitve Ustavnega sodišča RS174
judikati Vrhovnega sodišča RS201
judikati Višjih sodišč RS312
povzetki judikatov nepremoženjske škode10
revizijska poročila Računskega sodišča RS6
izbrane uradne objave1749
pravna mnenja in strokovni članki154
članki iz pravniških revij118
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Novela Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) naj bi vzpostavila učikovitejši uslužbenski sistem, ki bo omogočil kakovostno upravljanje kadrovskih virov in njihovo učinkovito vključevanje v izvajanje upravnih in drugih nalog. V javnosti največkrat omenjena sprememba se nanaša na možnost izvajanja kontrole nad tistimi uslužbenci, ki so odsotni zaradi bolezni, ter na pravico do povračil potnih stroškov. VEČ
 
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) ureja prostorska načrtovanja kot del urejanja prostora z namenom jasno urediti sistem prostorskih aktov države in občin ter razmerje med njimi. Z zakonom so določene vrste prostorskih aktov, njihova vsebina in medsebojna razmerja, postopki za njihovo pripravo in sprejem ter v okviru tega tudi postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje.  VEČ
 
   
 
Novela Zakona o sodnem registru (ZSReg) naj bi zagotovila enostavnejšo in hitrejšo objavo vpisov v sodni register. Spremembe so bile potrebne tudi zaradi uskladitve z evropsko direktivo glede prilagoditve registra elektronskemu poslovanju in uskladitve z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1)VEČ
 
Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1) zagotavlja pripadnikom romske skupnosti v Sloveniji uresničevanje posebnih pravic na področju izobraževanja, kulture, zaposlovanja, urejanja prostora in varstva okolja, zdravstvenega in socialnega varstva, obveščanja in soodločanja v javnih zadevah. VEČ
 
   
 
S spremembami in dopolnitvami Uredbe o upravnem poslovanju se delovni in poslovni čas ter uradne ure, ki so namenjene poslovanju organov s strankami, podaljšujejo, in tako prilagajajo potrebam širšega kroga uporabnikov upravnih storitev. Novela uredbe je v veljavi od 1. maja 2007. VEČ
 
Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki je v veljavi od 1. maja 2007, spreminja kvote in zvišuje nagrado delodajalcem za preseganje kvote s sedanjih 20 na 25 odstotkov minimalne plače na mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v mesecu aprilu:

UREDBE
v celoti zavezujoče za članice EU in neposredno uporabljive
327
DIREKTIVE
zavezujoče za članice EU glede cilja
76
ODLOČBE
v celoti zavezujoče za vse, na katere so naslovljene
215


Med številnimi sprejetimi predpisi naj opozorimo na
Priporočilo, s katerim Evropski svet poziva države članice, naj upoštevajo priporočila za rast in delovna mesta v svojih nacionalnih programih reform v zvezi z ekonomskimi politikami in politiko zaposlovanja. Objavljeno pa je bilo tudi nekaj zanimivih razpisov za prosta delovna mesta. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Noveli dveh zakonov ter dve novi uredbi preko svojih določb, tudi prekrškovnih, zagotovljajo kakovost okolja, v katerem živimo, kakovost živil, s katerimi se prehranjujemo, poseben poudarek pa je namenjen tudi varstvu pred utopitvami ter inšpekcijskemu nadzoru. VEČ
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed odločb, ki jih je Ustavno sodišče RS obravnavalo v preteklem mesecu, smo izbrali:


Kosova komisija za preprečevanje korupcije nadaljuje z delom, saj je Ustavno sodišče RS z ugotovitvijo št. U-I-57/06-28 odločilo, da je prvi odstavek 3. člena Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-1) v neskladju z Ustavo RS in določilo rok šestih mesecev, v katerem mora Državni zbor RS ugotovljeno neustavnost odpraviti. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s tečajem zamenjave.

Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke iz različnih pravnih področij: SEZNAM DOGODKOV


Tudi letos ne zamudite 2. DNEVOV PREKRŠKOVNEGA PRAVA, ki se bodo odvijali 17. in 18. maja v Portorožu.
Reforma prekrškovnega prava, ki se je začela udejanjati 1. januarja 2005 z začetkom uporabe novega Zakona o prekrških (ZP-1), je odprla vrsto novih pravnih pogledov, vprašanj in dilem. Letošnje strokovno srečanje bo opozorilo tudi na zakonske spremembe in njihov vpliv na obravnavanje zadev. VEČ  
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Kako najhitreje do objav uradnega lista Evropske unije?

Storitev HITRO ISKANJE PO URADNEM LISTU EU omogoča iskanje po kazalih številk Uradnega lista EU serij L in C s povezavami do uradnih dokumentov EU v PDF obliki. Ker so kazala uradnih listov v slovenščini, je tudi iskanje mogoče v slovenskem jeziku, kar v sistemu EURO IUS-INFO zaradi vsebin v angleščini do sedaj ni bilo mogoče.

Vsebine se osvežujejo dnevno, tako da so nove številke uradnega lista dostopne uporabnikom že naslednje jutro. Iskanje po vsebini (kazalih) je naprednejše od dosedanjih, saj omogoča:

iskanje po številki izdaje UL (npr.: L 122, C 233),
iskanje s citiranjem oznake predpisa ali sodbe (npr.: 2003/87/ES, C-494/03),
iskanje z iskalnimi izrazi (npr.: suša, ohranitev morskega okolja),
iskanje z uporabo raznih operatorjev in nadomestnih znakov (npr.: and, or…).Za večjo preglednost nad rezultati iskanja je sedaj na voljo funkcija označevanja (poudarjanja) iskalnega izraza, ki rdeče obarva iskalni izraz v besedilu posameznega zadetka.

 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane