April 2007 - številka 4 / V. letnik  
Spoštovani uporabnik/-ca sistema IUS-INFO / EURO IUS-INFO,
tako kot vsak mesec vas tudi tokrat obveščamo o novostih, ki so bile v preteklem mesecu dodane v združeni pravni informacijski sistem IUS-INFO / EURO IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Ustavna odločba
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
IZRAČUN ZAKONSKIH ZAMUDNIH OBRESTI
 


 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu marcu:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu14
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu280
mednarodne pogodbe4
odločitve Ustavnega sodišča RS106
judikati Vrhovnega sodišča RS243
judikati Višjih sodišč RS183
judikati Upravnega sodišča RS60
revizijska poročila Računskega sodišča RS3
izbrane uradne objave1224
članki iz pravniških revij185
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Novela Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) ne posega v sistem inšpekcijskega nadzora, temveč se nanaša na ureditev vodenja inšpekcijskega sveta, na dopolnitev predlaganih ukrepov inšpektorjev ter na natančnejšo opredelitev obveznosti glede strokovnega izpita za inšpektorja. VEČ
 
Spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU), ki so bile sprejete s ciljem racionalizacije tega področja, hkrati pa naj ne bi zmanjševale varnosti pred utopitvami, zaključujejo dopolnjevanje normativne ureditve na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. VEČ
 
   
 
Novela Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) je na novo uredila enotirni sistem upravljanja delniških družb in v izogib pravni praznini začasno uredila tudi vprašanja sodelovanja delavcev v organih teh družb. Zakon vsebuje tudi terminološko uskladitev z novim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR) ter uskladitev z določbami Zakona o prekrških (ZP-1)VEČ
 
Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih določa način izračuna višine sejnine, stroške, do povračila katerih je upravičen član sveta javne agencije, nadzornega sveta javnega sklada, sveta javnega zavoda ali upravnega odbora javnega gospodarskega zavoda ter tudi sam postopek za izplačilo sejnine in povračila stroškov.  VEČ
 
   
 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade RS širijo pooblastila generalnega sekretarja vlade, podrobneje in učinkoviteje razdeljujejo pristojnosti posameznih resorjev, rešujejo nekatera vprašanja v zvezi s pripravo stališč v postopkih Evropske komisije ter razmejujejo pristojnosti med Službo vlade za evropske zadeve in Službo vlade za zakonodajo. VEČ
 
Pravilnik o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu določa višine pavšalnih zneskov povračil stroškov, ki se priznajo tožniku v primeru, ko je sodišče ugodilo tožbi ter v upravnem sporu odpravilo izpodbijani upravni akt ali ugotovilo nezakonitost izpodbijanega upravnega akta.  VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v mesecu marcu:

UREDBE
v celoti zavezujoče za članice EU in neposredno uporabljive
401
DIREKTIVE
zavezujoče za članice EU glede cilja
134
ODLOČBE
v celoti zavezujoče za vse, na katere so naslovljene
182


Nova
Direktiva št. 2007/16/ES zaradi vedno večje raznolikosti finančnih instrumentov natančno opredeljuje izraze s področja kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje. Pojasnila iz te direktive sama ne uvajajo novih obveznosti glede ravnanja ali poslovanja pristojnih organov ali udeležencev na trgu, temveč osvetljujejo osnovna merila kot pomoč pri ocenjevanju, ali različne opredelitve zajemajo vrsto finančnih instrumentov. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Samo pet predpisov prinaša več kot 110 novih ali spremenjenih prekrškov: največ s področja kmetijstva, sledijo pa jim prekrški s področja varstva okolja, državljanskih pravic ter prometa in zvez. VEČ
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed odločb, ki jih je Ustavno sodišče RS obravnavalo v preteklem mesecu, smo izbrali:


Ustavno sodišče RS je z U-I-56/06 odločilo, da izpodbijana določba 2. odstavka 66. člena Zakona o prekrških (Zp-1) ni v nasprotju z Ustavo RS. Po tej izpodbijani določbi zakona je praviloma izključena pritožba zoper odločitev sodišča o zavrnitvi zahteve za sodno varstvo. VEČ


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s tečajem zamenjave.

Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti:


1.4.2007 cene za dobavo električne energije - enotna tarifa
  II. stopnja (7 kW) 0,04550 €
1.4.2007 cene za dobavo električne energije - enotna tarifa
  III. stopnja (10 kW) 0,04558 €
1.1.2007 povprečna stopnja davka in prispevkov od plač
  36,40% 36,20%
1.2.2007 cene življenjskih potrebščin
  v primerjavi z januarjem - 0,02
31.3.2007 višina nadomestila preživnine
  za otroka do 6 let 62,80 €
31.3.2007 višina nadomestila preživnine
  za otroka od 6 do 12 let 69,08 €
31.3.2007 višina nadomestila preživnine
  za otroka nad 14 let 81,63 €
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Prof. dr. Miro Cerar je v svoji kolumni iz preteklega meseca Kvaliteta in kvantiteta razmišljal: "...ko se npr. pogovarjamo, prehranjujemo, ukvarjamo s športom, študiramo, pišemo pismo… se vedno znova znajdemo pred dilemo, kako uskladiti kvaliteto in kvantiteto. Takšna uskladitev pač ni tako enostavna. In kako je s tem v upravi, v pravosodju, na pravni fakulteti, v pravu nasploh…?" VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke iz različnih pravnih področij: SEZNAM DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar PRAVNE POSLEDICE KRŠITVE POGODBENIH OBVEZNOSTI, saj so vprašanja glede pravnih posledic motenj pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti jedro pogodbenega prava ter so v civilnopravni teoriji in praksi vedno aktualna. Na seminarju bodo strokovnjaki predstavili zakonsko ureditev in sodno prakso ter opozorili na aktualne novosti. VEČ  
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Kako poiskati predpise s pomočjo stvarnega kazala?

V primeru, ko iščete posamezen predpis in ne razpolagate z veliko podatki o njem, ga lahko poiščete s pomočjo stvarnega kazala.

Na strani IUS-INFO izberete povezavo na IUS-INFO Register predpisov, kjer se nad področnim kazalom nahaja stvarno kazalo, ki je razdeljeno v skupine po začetnih črkah besed.
Kazalo omogoča iskanje predpisov po bistvenih pojmih (geslih), ki vsebinsko označujejo posamezen predpis.

Tako npr., če iščete predpise s področja industrijske lastnine, jih najdete pod črko "I" in geslom "industrijska lastnina", kjer se nahajata najprej stari in novi zakon o industrijski lastnini ter naprej ostali predpisi, ki podrobneje urejajo to področje. 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane