Marec 2007 - številka 3 / V. letnik  
Spoštovani uporabnik/ca sistema IUS-INFO / EURO IUS-INFO,
tako kot vsak mesec vas tudi tokrat obveščamo o novostih, ki so bile v preteklem mesecu dodane v združeni pravni informacijski sistem IUS-INFO / EURO IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Ustavna odločba
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
•  IUS-INFO anketa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Kako najhitreje izračunati premoženjske koristi, odškodnine ali denarne kazni
 
 
  NOVOSTI


AI- in-Law Future Technology

Februarja so se v Ljubljani sestali družbeniki podjetja "AI-in-Law Future Technology, Inc." in sprejeli strategijo podjetja za naslednjih pet let. Osrednja dejavnost podjetja je razvoj pravnih ontologij na osnovi visoko inovativne tehnologije in umetne inteligence, tako da bo mogoče iz zakonodajnih besedil prepoznati pomen posameznega stavka.

Gre za pomembno novost, ki bo dolgoročno omogočila medsebojno povezanost različnih pravnih sistemov, zato jo bo mogoče tržiti pri modernizaciji pravnih informacijskih sistemov, v javni upravi in drugih zahtevnih sistemih komuniciranja z uporabniki.  VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu februarju:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu21
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu224
mednarodne pogodbe15
odločitve Ustavnega sodišča RS144
judikati Vrhovnega sodišča RS152
judikati Višjih sodišč RS72
judikati Upravnega sodišča RS20
povzetki judikatov nepremoženjske škode1
revizijska poročila Računskega sodišča RS3
izbrane uradne objave1001
članki iz pravniških revij180
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) je bil sprejet zaradi potrebe po večji transparentnosti in gospodarnosti pri ravnanju s stvarnim premoženjem v širšem javnem sektorju. Uvaja se dolžnost obvezne uporabe določb zakona v delu, ki se nanaša na načela, postopke ravnanja s stvarnim premoženjem ter evidence, tudi za stvarno premoženje javnih gospodarskih zavodov, javnih zavodov, javnih agencij ter javnih skladov. VEČ
 
Zakon o verski svobodi (ZVS) zagotavlja pravico vsakega posameznika do svobodnega izpovedovanja vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju. Zakon tako ureja individualno in kolektivno uresničevanje verske svobode, pravni položaj cerkva in drugih verskih skupnosti, postopek njihove registracije, njihove pravice ter način uresničevanja verske svobode. VEČ
 
   
 
Noveli Zakona o kazenskem postopku (ZKP) in Zakona o državnem tožilstvu (ZDT) sta bili potrebni predvsem zaradi zagotavljanja ustrezne neodvisne preiskave kršitev človekovih pravic, povzročenih s strani uslužbencev represivnih državnih organov - predvsem policistov. Noveli sta podlaga za ustanovitev posebnega oddelka v Skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu RS. VEČ
 
Novela Zakona o zaščiti živali (ZZZiv) usklajuje nekatere definicije z novo slovensko in evropsko zakonodajo, dopolnjuje poglavje o prevozu živali, poskusih na živalih ter načinih njihove usmrtitve. Eden izmed poglavitnih ciljev sprememb je predvsem urediti vprašanja v zvezi z nevarnimi psi: odgovornost njihovih skrbnikov, varovanje in šolanje psov ter tudi odvzem in usmrtitev, če je to potrebno. VEČ
 
   
 
Spremembe in dopolnitve Zakona o ekonomskih conah (ZEC) spreminjajo pogoje za uveljavljanje davčnih ugodnosti za poslovanje v ekonomskih conah, ne spreminjajo pa usmerjenosti državne pomoči v regionalni razvoj in spodbujanje zaposlovanja. VEČ
 
Spremembe in dopolnitve Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS) dopolnjujejo postopek registracije s priznavanjem registracij iz drugih držav članic EU z namenom širšega zagotavljanja izbire primernih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na slovenskem trgu. VEČ
 
   
 
Spremenjena Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino prinaša poenotene višine dnevnic za službena potovanja v države severne in zahodne Evrope oziroma južne in vzhodne Evrope, Severne Amerike in Avstralije ter enotno višino dnevnice za vse ostale države, s čimer se odpravlja razdrobljenosti zneskov dnevnic znotraj držav in med državami. VEČ
 
Novela Zakona o železniškem prometu (ZZelP) bolj natančno določa naloge Slovenskih železnic, agencije in ministrstva za promet ter ohranja koncernsko obliko organiziranosti železnic. Na novo ureja vprašanje varnostnega spričevala, pristojnosti regulatornega organa ter prinaša novosti v zvezi z varnostnim in preiskovalnim organom ter inšpekcijskim nadzorom. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v mesecu februarju:

 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V mesecu februarju sprejete uredbe se v veliki meri nanašajo na varstvo okolja, ter preko svojih določb, tudi prekrškovnih, skušajo zagotoviti kakovost življenja sedanje in prihodnjih generacij. VEČ
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed odločb, ki jih je Ustavno sodišče RS v preteklem mesecu objavilo v Uradnem listu RS, smo izbrali:


Z odločbo U-I-33/06 je ustavno sodišče razveljavilo besedno zvezo "prisilna poravnava" v tretji alinei 42. člena Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV), ki je določala, da licenca za zasebno varovanje preneha zaradi uvedbe prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Ustavno sodišče je bilo mnenja, da uvedba prisilne poravnave ni razlog za odvzem licence in da takšna določba zakona neupravičeno posega v pravico do svobodne gospodarske pobude. VEČ

Kazalo odločb ustavnega sodišča USTA
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s tečajem zamenjave.

Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste v preteklem mesecu spregledali iskrivo humoresko z naslovom "Kako napišem dobro sodbo" iz pod peresa našega petkovega kolumnista vrhovnega sodnika Vasilija Vaska Poliča, vas vabimo k prijetnemu branju, obenem pa lahko izveste tudi vse pomebne skrivnosti, kako napisati dobro sodbo, poročilo, sestavek, traktat, dopis, novelo, short story... VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke iz različnih pravnih področij: SEZNAM DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar NOVOSTI UPRAVNEGA PROCESNEGA PRAVA, saj je Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), ki je začel veljati 1. januarja 2007, prinesel pomembne novosti, ki se kažejo tako na področju odločanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil v upravnem postopku, kot tudi pri spremenjenem sodnem nadzoru nad njihovim delom. Predavatelji bodo predstavili nova stališča upravne in sodne prakse, odgovarjali pa bodo tudi na vaša vprašanja. VEČ  
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Ali veste, kako najhitreje izračunati premoženjske koristi, odškodnine ali denarne kazni?

Pomagate si lahko s tabelo Povprečna plača v RS, ki jo najdete v sistemu
IUS-INFO v okviru Podatkovne zbirke TABELE, poglavje PLAČE.


Padajoča tabela je odličen pripomoček za kar najhitrejše določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin.

V tabeli so redno osveženi podatki Statističnega urada RS o povprečni mesečni bruto in neto plači, podatki o povišanju ali znižanju bruto plače glede na pretekli mesec ter povprečna mesečna plača za obdobje zadnjih treh mesecev. Vrednosti povprečnih plač so tudi informativno preračunane iz tolarjev v evre.

 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:


Zoran Skubic:
Osebni stečaj zdaj!

dr. Renato Vrenčur, Martina Geč:
(Ne)profitna najemnina

Dida Volk:
Izvršba: kam z verodostojno listino?

  
  IUS-INFO ANKETA


Izžrebali smo elektronske naslove sodelujočih v februarski anketi. Nagrade prejmejo:

1. nagrada: letna naročnina na Register predpisov na zgoščenki za leto 2006 ali licenca za uporabo programa IUS-Obresti 4.0 po izbiri nagrajenega

sorgoo_tinaa@yahoo.com

2. do 11. nagrada: letni Register predpisov na zgoščenki (izdaja 31.12.2006)

mpaskv@siol.net
bogdan.osolin@siol.net
dianahusic1@yahoo.com
terezija.zigon@gmail.com
o.sabina@hotmail.com
rajko.peciga@siol.net
sasa.kos@siol.net
ivo.petrovic@gov.si
barbara.kosmac@ciciban.info
Helena.Rous@guest.arnes.si

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali v anketi, nagrajence, ki se še niso odzvali na naše sporočilo, pa prosimo, da nam posredujejo kontaktne podatke za pošljanje nagrad.  
 

 

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane