Februar 2007 - številka 2 / V. letnik  
Spoštovani uporabnik/ca sistema IUS-INFO / EURO IUS-INFO,
tako kot vsak mesec vas tudi tokrat obveščamo o novostih, ki so bile v preteklem mesecu dodane v združeni pravni informacijski sistem IUS-INFO / EURO IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  IUS-INFO anketa
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Ustavna odločba
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Kako najlažje ugotoviti spremembe posmeznega predpisa.
 
 
  IUS-INFO ANKETA


Sooblikujte sistem IUS-INFO!

Z namenom, da uporabnost sistema IUS-INFO čimbolj približamo vašim željam in potrebam, smo pripravili kratko nagradno anketo, ki jo lahko izpolnite najkasneje do četrtka, 15. februarja 2007.

Z odgovori boste pomagali pri oblikovanju sistema ter ustvarjanju orodja, ki bo za vas kar najbolj uporabno in v veselje pri delu.

Za vaš prispevek pa ste lahko tudi nagrajeni, saj bomo izžrebali 11 sodelujočih v anketi, ki bodo prejeli eno izmed naslednjih nagrad:

1 x Program IUS Obresti 4.0 v vrednosti 199,80 EUR ali IUS-INFO Register predpisov na zgoščenki v vrednosti 239,90 EUR,

10 x Register predpisov 2006.

Vabljeni k izpolnjevanju ankete! 
 

 
  NOVOSTI


ZBIRKA »ODLOČITVE EVROPSKEGA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC«

Sistemu IUS-INFO / EURO IUS-INFO smo dodali novo zbirko - Odločitve Evropskega varuha človekovih pravic. Verjamemo, da je zbirka izjemno aktualna, saj ravno sovpada z izvolitvijo nove varuhinje človekovih pravic v Sloveniji.

V novi zbirki najdete več kot 1.500 odločitev evropskega varuha človekovih pravic v angleškem jeziku, zbranih od leta 1996 do danes, ki se mesečno dopolnjujejo. Odločitve so opremljene s povezavami na evropsko zakonodajo in sodno prakso, omogočeno pa je tudi iskanje po polnih besedilih odločitev.

Nova zbirka skupaj z že obstoječo zbirko Judikatov Evropskega sodišča za človekove pravice zaokrožuje celoten pregled dokumentov na področju civilne družbe.

Obe zbirki sta za uporabnike na voljo brezplačno. Slednje pa družbo IUS SOFTWARE na novo umešča v prostor brezplačnih ponudnikov pravnih informacij, saj je bila doslej zgolj komercialni ponudnik.  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu januarju:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu12
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu235
mednarodne pogodbe10
odločitve Ustavnega sodišča RS94
judikati Vrhovnega sodišča RS90
judikati Višjih sodišč RS70
judikati Upravnega sodišča RS22
izbrane uradne objave1062
revizijska poročila Računskega sodišča RS23
članki iz pravniških revij241
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Zakon o izumih iz delovnega razmerja (ZPILDR), kakor je bil preimenovan z zadnjo spremembo, ureja področje izumov in drugih rezultatov ustvarjalnosti, ki so nastali v delovnem razmerju. Nekatere tehnične in druge izboljšave so izvzete iz zakonske materije, izumi so sedaj ožje opredeljeni, posodobljen pa je tudi sistem nagrajevanja izumiteljev. VEČ
 
Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih določa obliko in vsebino vpisnikov in pomožnih knjig, ki jih vodijo prekrškovni organi v zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku o prekrških. Prekrškovni organi tako vodijo vpisnike o izdaji plačilnega naloga, odločb in obtožilnega predloga ter pomožne knjige v elektronski ali ročni obliki. VEČ
 
   
 
Novela Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI) odpravlja institut predhodnega zakonodajnega referenduma, uvaja nov referendum o mednarodnih povezavah ter odpravlja pomanjkljivosti, ki so v preteklosti omogočale nekatere zlorabe referenduma, neracionalno ravnanje in nepotrebno oviranje zakonodajnega postopka. Med pomembnejše spremembe šteje tudi določitev večine veljavnih glasov za sprejem odločitve na referendumu. VEČ
 
Pravilnik o centralnem registru oporok ureja vzpostavitev, vodenje in vsebino centralnega registra oporok, posredovanje podatkov za vpis v register in posredovanje podatkov iz registra. Vpis podatkov o oporoki, ki je že vpisana v centralni register pri notarjih hranjenih oporok, in vpis podatkov o drugi oporoki, ki je v hrambi pri notarju, se ob uveljavitvi Sklepa o vzpostavitvi centralnega registra oporok opravi brezplačno. VEČ
 
   
 
Uredba o trajanju in izvedbi pripravništva ureja pripravništvo v državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnostih ter uvaja rešitve, ki naj bi predvsem omogočile boljše in lažje izvajanje pripravništva v praksi. Med drugim določa trajanje in izvedbo pripravništva, podrobneje opredeljuje pojem pripravnika ter ureja volontersko pripravništvo. VEČ
 
Resolucija o nacionalnem programu varnosti v cestnem prometu opredeljuje sistemske in dolgoročne procese in rešitve, ki naj bi vplivali na zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč na cestah. Cilj izboljšanja varnosti v cestnem prometu naj bi bil dosežen preko strateških nalog, tako na ravni države, kot na lokalni ravni, opredeljeni pa so tudi ukrepi za dosego teh ciljev. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov sistemu EURO IUS-INFO v mesecu januarju:

UREDBE
v celoti zavezujoče za članice EU in neposredno uporabljive
968
DIREKTIVE
zavezujoče za članice EU glede cilja
354
ODLOČBE
v celoti zavezujoče za vse, na katere so naslovljene
816

Med številnimi sprejetimi predpisi naj opozorimo na
Uredbo št. 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, ki je bila ponovno objavljena zaradi popravkov. Med ostalimi zanimivimi objavami pa vas opozarjamo tudi na razpise za prosta delovna mesta v organih Evropske unije. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Predpisi prinašajo skoraj 170 novih ali spremenjenih prekrškov, od tega jih največ urejajo predpisi iz področja kmetijstva, skupaj pa predvidevajo kar 149 novih prekrškov. VEČ
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed odločb, ki jih je Ustavno sodišče RS v preteklem mesecu objavilo v Uradnem listu RS, smo izbrali:


Ustavno sodišče RS je zaključilo zelo odmeven spor med sodniki, državnimi pravobranilci in tožilci z Ministrstvom za javno upravo kot predlagateljem reform plačnega sistema za javne uslužbence.

Z odločbo št. U-I-60/06, U-I-214/06 in U-I-228/06 je odločilo o ustavnosti posameznih določb Zakona o sodniški službi (ZSS), Zakona o državnem tožilstvu (ZDT), Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Odloka o plačah funkcionarjev (OdPF) glede plačnega položaja sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev.  VEČ


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s tečajem zamenjave.

Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


V preteklem mesecu je Anton Tomažič v kolumni pod naslovom 2007: polnoletni IUS-INFO pisal o rojstvu sistema IUS-INFO ter o tem, kako je le ta ves šibak prebolel običajne otroške bolezni, se uspešno prilagodil internetu in se okrepil ter počasi povsem »zlezel pod kožo« svojim številnim uporabnikom... VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke iz različnih pravnih področij: SEZNAM DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar SPREMEMBE ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU V LETU 2006 TER VPLIV UVEDBE EVRA NA IZVRŠBO, kjer vas bodo izčrpno seznanili z vsemi spremembami Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in njihovimi vplivi. VEČ 
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Vas ob branju prečiščenih besedil predpisov zanima, kaj se je pravzaprav spremenilo?

Neposredne povezave do sprememb, objavljenih v Uradnem listu RS, ki so podlaga za spremembo čistopisa, so v samem čistopisu predpisa, kot tudi na seznamu vseh sprememb v zbirnih podatkih predpisa v IUS-INFO Registru.


Če poznate letnik in številko Uradnega lista RS, lahko do objav v uredbenem delu, torej do objav predpisov in njihovih sprememb, občinskih odlokov in ostalih aktov, dostopate tudi preko kazal Uradnega lista.

Po izbiri letnika in številke Uradnega lista se odpre seznam vseh objav v uredbenem delu. Vse objave se odprejo neposredno v polnem besedilu, objave predpisov pa so s povezavo REGI povezane tudi z registrskimi podatki v IUS-INFO Registru.

Tako so samo v sistemu IUS-INFO v polnih besedilih na voljo vse objave uredbenega dela Uradnega lista RS od leta 1991 naprej!

 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane