Januar 2007 - številka 1 / V. letnik  
Spoštovani uporabnik/ca sistema IUS-INFO / EURO IUS-INFO,
tako kot vsak mesec vas tudi tokrat obveščamo o novostih, ki so bile v preteklem mesecu dodane v združeni pravni informacijski sistem IUS-INFO / EURO IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Ustavna odločba
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v sistem  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Sodna in upravna taksa
- preračun točke v evro
 
 
  NOVOSTI


REGISTER PREDPISOV RS NA ZGOŠČENKI

Leto je naokrog in že je izšla prva izmed dvanajstih zgoščenk Registra predpisov Republike Slovenije v letu 2007.

Register predpisov je priročnik, ki vsak mesec na enostaven in hiter način informira uporabnike o vseh veljavnih predpisih Republike Slovenije. Omogoča celovit pregled slovenske zakonodaje s poudarkom na aktualnih novostih posameznih področij, ki so v vsaki izdaji posebej izpostavljene.

Predstavlja tudi edinstven arhiv, ki omogoča vpogled v stanje pravnega reda v določenem časovnem obdobju v preteklosti.

Preko povezave demo lahko prenesete predstavitveno verzijo Registra predpisov RS, na tel. št. 01/438-01-84 pa lahko naročite tudi brezplačno predstavitveno zgoščenko.

Register predpisov RS na zgoščenki lahko naročite s spletnim obrazcem na povezavi.

VEČ  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu decembru:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu47
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu528
mednarodne pogodbe12
odločitve Ustavnega sodišča RS241
judikati Vrhovnega sodišča RS40
judikati Višjih sodišč RS649
judikati Upravnega sodišča RS120
revizijska poročila Računskega sodišča RS6
izbrane uradne objave1128
članki iz pravniških revij213
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Novo zakonodajo javnega naročanja poleg Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) dopolnjuje Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Zakona določata pravila za bolj transparentno javno naročanje in gospodarnejšo porabo javnih sredstev, saj javna naročila predstavljajo kar tretjino odhodkov letnega proračuna RS, zaradi česar je natančna ureditev tega področja še kako pomembna. VEČ
 
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) sistematično in enotno ureja postopke sodelovanja javnega in zasebnega partnerja, posebnosti koncesij gradenj in storitev ter statusnega javno-zasebnega partnerstva, nadzor nad javno-zasebnim partnerstvom, preoblikovanje javnih podjetij, pravo, ki se uporabi za reševanje sporov iz razmerij javno-zasebnega partnerstva, ter pristojnost sodišč in arbitraž za odločanje o sporih iz teh razmerij.  VEČ
 
   
 
Zakon o občinskem redarstvu (ZORed) prinaša občinskim redarjem naloge na področjih vzdrževanja javnega reda in miru, nadzorovanja prometa in skrbi za varnost. Z novimi nalogami so redarji dobili tudi nova pooblastila, kot so ugotavljanje istovetnosti, varnostni pregled, zaseg predmetov in zadržanje storilca, imeli pa bodo tudi možnost uporabe fizične sile, sredstev za vklepanje in plinskega razpršilca. VEČ
 
Spremembe Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) se predvsem nanašajo na nadzor nad vožnjami in zapisovalno opremo voznikov, prevoznikov ali drugih pravnih oziroma fizičnih oseb iz tretjih držav, izdajanja potrebnih kartic za digitalne tahografe in izključitve upravnih taks iz cene kartice, na novo pa so tudi določena ustrezna pooblastila za izvajanje zakona in za ukrepanje v primeru najhujših kršitev. VEČ
 
   
 
Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) znižuje strogost pogojev poslovanja, ki so jih morali izpolnjevati slovenski prevozniki, na raven, ki jo predvidevajo predpisi EU, novosti pa se nanašajo predvsem na licence, ureditev avtotaksi prevozov, pridobitev in delitev CEMT dovolilnic itd. Na novo je urejeno poglavje o dovolilnicah za tuje prevoznike, ZPCP-2 pa tudi nekoliko drugače določa hujše prekrške. VEČ
 
Nov Zakon o krmi (ZKrmi-1) je bil potreben zaradi uskladitve domače zakonodaje z evropskim pravnim redom in uveljavitve načela sledljivosti v celotni prehranski verigi. Zakon celovito ureja področje krme rastlinskega izvora, medtem ko je področje krme živalskega izvora v celoti preneseno v Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)VEČ
 
   
 
Zakon o Inženirski akademiji Slovenije (IAS) ustanavlja novo nacionalno institucijo, ki naj bi pripomogla k pospeševanju in kakovostni rasti tehniških ved ter k njihovemu učinkovitejšemu vključevanju v tehnološki in gospodarski razvoj Slovenije. VEČ
 
Zakon o bančništvu (ZBan-1) prinaša novosti na področjih upravljanja s tveganji in nadzora nad bankami ter v slovenski pravni red prenaša evropski direktivi, ki uvajata bolj podrobne in kompleksnejše standarde varnega in skrbnega poslovanja bank, t.i. Basel II. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov v sistemu EURO IUS-INFO v mesecu decembru:

 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Novi predpisi oziroma spremembe in dopolnitve le-teh so vplivale na kar 278 prekrškov (novih in spremenjenih oziroma dopolnjenih). Novih prekrškov je tako kar 139, največ pa jih predvidevata novi Zakon o bančništvu (ZBan-1) in Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)VEČ
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed odločb, ki jih je Ustavno sodišče RS v preteklem mesecu objavilo v Uradnem listu RS, smo izbrali:


Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-227/06 razveljavilo drugi odstavek 162. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), ker je v neskladju z Ustavo RS, saj govori o pojmu polna pokojninska doba, ki ga veljavna zakonodaja s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne pozna. VEČ


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s tečajem zamenjave.

Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti:


1.1.2007 sodna taksa
  19 SIT 0,0793 €
1.1.2007 upravna taksa
  17 SIT 0,0709 €
1.1.2007 povprečna bruto plača
  oktober 293.121 SIT
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Prof. dr. Miro Cerar v izbrani kolumni podrobneje razmišlja o državljanski neposlušnosti kot pojavu, ki ga teorija kljub njegovi nelegalnosti šteje za legitimno obliko demokratičnega protesta. VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke iz različnih pravnih področij: SEZNAM DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar ZIZ-E - NOV NAČIN VLAGANJA PREDLOGOV ZA IZVRŠBO V PRAKSI, kjer bodo izpostavili novosti novele Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki je v veljavi od novembra 2006. Bistvene spremembe se nanašajo na vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine in ureditev vlaganja po elektronski poti. VEČ
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Ali veste, kako najhitreje najdete seznam vseh slovenskih občin in krajev, ki jih sestavljajo?

Med Koristnimi dodatki sistema IUS-INFO se nahaja tudi povezava do Pravnih virov, razdeljenih po krajih, kjer lahko najdete tudi interaktivni zemljevid občin v Sloveniji.

Zgolj premik z miško v posamezno polje (občino) na zemljevidu prikaže seznam vseh krajev, ki sestavljajo izbrano občino. Nad zemljevidom se nahaja tudi povezava na seznam občin v Republiki Sloveniji z vsemi kraji, kjer je s preprostim iskanjem po strani (Ctrl + F) mogoče najti katerikoli slovenski kraj ali občino, v katero spada. 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane