December 2006 - številka 12 / IV. letnik  
Spoštovani uporabnik/ca sistema IUS-INFO / EURO IUS-INFO
tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat obveščamo o novostih, ki so bile v preteklem mesecu dodane v združeni pravni informacijski sistem IUS-INFO / EURO IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Ustavna odločba
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v sistem  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
NOVI PREKRŠKI
Kar 104. novi prekrški in 17 spremenjenih.
 
 
  NOVOSTIZAKLJUČEN IZBOR 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2006V družbi IUS SOFTWARE smo uspešno priplejali do konca tudi šesti izbor, ki se je, kot je že v navadi, zaključil s podelitvijo priznanj in vedno aktualno okroglo mizo, kjer so izbrani pravniki z različnimi pogledi prispevali svoj pečat k živahni razpravi na osrednjo temo "15 let pravne države" in odgovarjali na pereča strokovna in družbenopolitična vprašanja.Na okrogli mizi je sodelovalo sedem izbranih pravnikov: dr. Miro Cerar, Vlasta Nussdorfer, dr. Marko Pavliha, Nataša Pirc Musar, Miro Senica, dr. Lovro Šturm in dr. Gregor Virant. Zaradi neodložljivih obveznosti so se opravičili Mojca Drčar Murko, dr. Šime Ivanjko in Drago Kos.

Več o dogodku in stališčih najvplivnejših slovenskih pravnikov.


NOVOSTI PRI DOSTOPU DO URADNIH LISTOV EVROPSKE UNIJE

V sistemu EURO IUS-INFO je po novem mogoče najti vse izdaje Uradnega lista Evropske unije od 1. maja 2004 dalje in to, kar je posebej pomembno, v slovenskem jeziku. Vsebine se osvežujejo dnevno, tako da so nove številke uradnega lista dostopne uporabnikom že naslednje jutro.

Ena izmed bistvenih novosti je HITRO ISKANJE PO URADNEM LISTU EU. Nova storitev omogoča iskanje po kazalih številk Uradnega lista EU serij L in C s povezavami do uradnih dokumentov EU v PDF obliki. Ker so kazala uradnih listov v slovenščini, je tudi iskanje mogoče v slovenskem jeziku, kar v sistemu EURO IUS-INFO zaradi vsebin v angleščini do sedaj ni bilo mogoče.

Iskanje po vsebini (kazalih) je naprednejše od dosedanjih, saj omogoča:

iskanje po številki izdaje UL (npr.: L 122, C 233),
iskanje s citiranjem oznake predpisa ali sodbe (npr.: 2003/87/ES, C-494/03),
iskanje z iskalnimi izrazi (npr.: suša, ohranitev morskega okolja),
iskanje z uporabo raznih operatorjev in nadomestnih znakov (npr.: and, or…).

Za večjo preglednost nad rezultati iskanja je sedaj na voljo funkcija označevanja (poudarjanja) iskalnega izraza, ki rdeče obarva iskalni izraz v besedilu posameznega zadetka.

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na zbirne podatke zakona, kjer se nahaja tudi bodoča verzija:
6.12.2006 Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (ZIPRS0607)
8.12.2006 Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveni
8.12.2006 Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Dars, d.d., iz naslova kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republ
8.12.2006 Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VIII (ZSDSA8)
8.12.2006 Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD)
22.12.2006 Zakon o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO)
22.12.2006 Zakon o Inženirski akademiji Slovenije (ZIAS)
22.12.2006 Zakon o omejevalnih ukrepih (ZOU)
22.12.2006 Zakon o krmi (ZKrmi-1)
22.12.2006 Zakon o sodiščih (ZS)
22.12.2006 Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS)
22.12.2006 Zakon o sodniški službi (ZSS)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu novembru:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu119
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu360
mednarodne pogodbe12
odločitve Ustavnega sodišča RS158
judikati Vrhovnega sodišča RS100
judikati Višjih sodišč RS74
revizijska poročila Računskega sodišča RS1
izbrane uradne objave1198
pravna mnenja in strokovni članki84
članki iz pravniških revij91
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Nova davčna zakonodaja, ki jo sestavlja sedem zakonov, se bo začela uporabljati 1. januarja 2007, prinesla pa naj bi veliko razbremenitev, tako za posameznike, kot tudi za gospodarstvo. Opazne spremembe prinašata Zakon o dohodnini (ZDoh-2), ki znižuje število davčnih razredov ter spreminja sistem davčih olajšav in pa Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki med drugim določa postopno zniževanje davčne stopnje na 20 odstotkov. VEČ
 
Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) prinaša poenostavljen informatiziran izvršilni postopek, ki bo vplival na razbremenitev sodnikov in sodnega osebja v fazi dovolitve izvršbe. Predlogi za izvršbo se bodo odslej vlagali na predpisanih obrazcih, kar bo omogočalo avtomatsko obdelavo, k predlogom pa tudi ne bo več treba prilagati listin in dokazov. Ukinjena je tudi krajevna pristojnost izvršiteljev, stopnja njihove izobrazbe pa je znižana nazaj na 5. stopnjo. VEČ
 
   
 
Novela Zakona o notariatu (ZN) zaostruje disciplinsko in odškodninsko odgovornost notarjev. Z razširitvijo pristojnosti notarjev naj bi se razbremenila sodišča, delo notarjev pa bo učinkovitejše tudi zaradi uvajanja elektronskega poslovanja in možnosti pridobivanja podatkov o strankah iz elektronskih evidenc. Novosti se med drugim nanašajo tudi na nadzor prihodkov notarjev, spremenjenimi pristojnostmi notarske zbornice ter izvensodno reševanje nekaterih zadev. VEČ
 
Spremembe in dopolnitve Zakona o prekrških (ZP-1) so namenjene razbremenitvi prekrškovnih organov, predvsem pa sodišč, ki se zaradi velikega pripada zadev soočajo s preobremenjenostjo in zaostanki. Novela uvaja polovično plačilo globe, ki je bila izrečena z odločbo o prekršku, vendar le v primeru, če kršitelj ni vložil zahteve za sodno varstvo, novosti pa so tudi določba o posebnih primerih plačilnega naloga, obveznost vodenja evidence in dajanje podatkov iz le-teh ter sistemska premestitev instituta prekrška neznatnega pomena. VEČ
 
   
 
Zakon o uvedbi eura (ZUE) določa razmerja ob uvedbi evra ter zamenjavo tolarskih bankovcev in kovancev v evrske bankovce in kovance, s čimer naj bi bil olajšan prehod na evro, določen pa je tudi postopek zamenjave tolarja za evro, obdobje dvojnega obtoka ter jemanje tolarja iz obtoka. Zakon ureja le tista vprašanja, ki še niso podrobneje urejena s pravnimi viri EU. VEČ
 
Zakon o financiranju občin (ZFO-1), ki bo veljal od 1. januarja 2007 dalje, prinaša bolj enakomeren sistem financiranja občin, saj vsem občinam zagotavlja enakopravne možnosti financiranja njihovih nalog, poleg tega pa tudi večjo finančno avtonomijo ter večjo preglednost občinskih financ. Zakon kot nov vir financiranja uvaja zadolževanje, podrobneje pa je urejeno tudi financiranje primerne porabe občin. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov sistemu EURO IUS-INFO v mesecu novembru:

 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki prinašajo nove prekrške oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe.


Novi ali spremenjeni predpisi so prinesli kar 104 nove prekrške ter vplivali na spremembo 11 prekrškov. Največje število prekrškov uvaja paket nove davčne zakonodaje, opozoriti pa velja tudi na določbe Zakona o uvedbi eura (ZUE) ter spremembe Zakona o maturi (ZMat) in Zakona o gimnazijah (ZGim).  VEČ
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed odločb, ki jih je Ustavno sodišče RS v preteklem mesecu objavilo v Uradnem listu RS, smo izbrali:


Ustavno sodišče RS je z interpretativno odločbo glede četrtega odstavka 218.b člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) razložilo, da člen ni v neskladju z ustavo, če se razlaga tako, da se tudi za zemljiške parcele, za katere je bil sprejet državni ali občinski lokacijski načrt, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ob pogoju, da imajo dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanje možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje ter v kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav. VEČ


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.

TABELA ODVETNIŠKA TARIFA omogoča kar najhitrejše obračunavanje odvetniških storitev. Z izbiro osnovne, zvišane ali znižane tarife omogoča tabela preprost pregled in obračun opravljenih odvetniških storitev ter njihov preračun v evrih skladno s paritetnim menjalnim tečajem.

Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti:


10.11.2006 minimalna plača
  122.600 SIT 125.052 SIT
10.11.2006 zajamčena plača
  55.853 SIT 56.970 SIT
25.11.2006 najvišja pokojninska osnova
  od 1. januarja 2006 431.449,16
25.11.2006 najnižja pokojninska osnova
  od 1. januarja 2006 107.862,29
 

 

 
  IUS KOLUMNA


V pretklem mesecu je Anton Tomažič v svoji kolumni pisal tudi o izboru 10. najvplivnejših pravnikov: "Ko smo skupaj iskali najustreznejši naslov akcije, smo kaj hitro spoznali, da se s spletnim glasovanjem lahko verodostojno lotimo le izbire »10 NAJ-vplivnejših slovenskih pravnikov«. Pa prav nič drugega!..." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke iz različnih pravnih področij: SEZNAM DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar PRAVNA UREDITEV NEPREMIČNIN, kjer se boste lahko podrobneje seznanili z različnimi omejitvami lastninske pravice, evidentiranjem nepremičnin, graditvijo objektov in vplivi davčne reforme na to področje. VEČ 
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Ali veste, kako najti tiste odločitve Ustavnega sodišča RS, ki so najbolj relevantne za področje prekrškovnega prava?

V okviru vstopne točke IUS-INFO Prekrški so na voljo povzetki nekaterih odločitev Ustavnega sodišča RS, ki so povezane s prekrškovnim pravom.

Med izbranimi odločitvami je mogoče iskati po naslovu le-teh, za hiter pregled pa je na voljo tudi seznam vseh tovrstnih odločitev. 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane