November 2006 - številka 11 / IV. letnik  
Spoštovani uporabnik/ca sistema IUS-INFO / EURO IUS-INFO
tako kot vsak mesec, vas tudi tokrat obveščamo o novostih, ki so bile v preteklem mesecu dodane v Združeni pravni informacijski sistem IUS-INFO / EURO IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Številčni podatki
•  Obvestilo
•  Ustavna odločba
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Pravna Praksa
 

  Vstopite v sistem  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
ODVETNIŠKA TARIFA
Kako najhitreje obračunati odvetniške storitve?
 


 
  NOVOSTI


IZBOR 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2006Pravo pomembno posega na vsa področja družbenega in zasebnega življenja, zato je tudi položaj pravnikov v družbi kar se da izpostavljen. V družbi IUS SOFTWARE zato že šesto leto izbiramo pravnice in pravnike, ki so v pravni in širši javnosti pustili močan vtis s svojim strokovnim delom ter prispevali k ugledu in razvoju slovenske pravne stroke.

Sodelujte v našem izboru in tudi vi predlagajte kandidate, ki po vašem mnenju sodijo med deset najvplivnejših pravnikov v Sloveniji.

V prvem krogu izbora lahko glasujete do vključno 12. novembra 2006.  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
24.11.2006 Zakon o zemljiškem katastru (ZZKat)
24.11.2006 Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)
24.11.2006 Zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD)
24.11.2006 Stanovanjski zakon (SZ-1)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Število novih ali spremenjenih dokumentov oz. registrskih zapisov v sistemu IUS-INFO v mesecu oktobru:

zakoni v prvi objavi ali čistopisu15
podzakonski predpisi v prvi objavi ali čistopisu204
mednarodne pogodbe21
odločitve Ustavnega sodišča RS151
judikati Vrhovnega sodišča RS186
izbrane uradne objave1481
pravna mnenja in strokovni članki248
članki iz pravniških revij150
 

Izmed številnih novih ali spremenjenih zakonov in predpisov izdvajamo:

   
 
Novi Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) naj bi povečal učinkovitost odločanja sodišč v upravnem sporu z zmanjšajem števila sodnih zaostankov, preprečevanjem podvajanja pri možnostih sodnega varstva ter obsega sodnega varstva in natančnejšo opredelitvijo pooblastila sodišča v razmerju do izpodbijanih upravnih aktov. VEČ
 
Zakon o vinu (ZVin) uvaja v Sloveniji tri vinorodne dežele (primorsko, podravsko in posavsko), krči število vinorodnih okolišev s sedanjih štirinajst na devet in določa tudi mednarodno poznane izraze poimenovanja vin ter predpisuje uporabo enoloških sredstev. Med bistvenimi novostmi zakona je vzpostavitev vzporedne uvedbe t.i. romanskega tipa varstva in zaščite porekla vina.  VEČ
 
   
 
Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje določa višino zneskov nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje ter nadomestila za fotokopiranje in podobne tehnike reproduciranja. Natančneje določa naprave za snemanje in nadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje varovanih del, ki se plačuje tudi od analognega zapisa avdio in/ali vizualnih del in digitalnega zapisa avdio in/ali vizualnih del ter pisanih del. VEČ
 
Veljata pravilnika, ki predpisujeta merila za določanje števila sodniških mest in sodnega osebja. Pravilnik o merilih pri določanju števila sodniških mest upošteva povprečno število zadev, ki jih rešujejo sodniki posamezne vrste in položaj sodišč ter utemeljeno pričakovane spremembe pripada zadev. Pravilnik o merilih za določitev števila delovnih mest sodnega osebja pa upošteva povprečno obremenitev in pričakovano storilnost za posamezno vrsto delovnih mest. VEČ
 
   
 
Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom določa pogoje in postopek podeljevanja koncesije za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom. Koncesija se podeli z odločbo Vlade RS na podlagi javnega razpisa, pri tem pa kot koncedent nastopa vlada oz. v njenem imenu in za njen račun Urad RS za varstvo potrošnikov.  VEČ
 
Z Uredbo o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave želi Vlada RS predvsem znižati stroške v javnem sektorju. Razlog za sprejem uredbe je enotna ureditev področja mobilne telefonije v organih državne uprave. Okoli 7200 uporabnikov mobilne telefonije v javni upravi bo sedaj prvič združeno v enotno poslovno omrežje. VEČ
 
   
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Število novih dokumentov sistemu EURO IUS-INFO v mesecu oktobru:

UREDBE
v celoti zavezujoče za članice EU in neposredno uporabljive
420
DIREKTIVE
zavezujoče za članice EU glede cilja
58
ODLOČBE
v celoti zavezujoče za vse, na katere so naslovljene
378


V preteklem mesecu je Evropska komisija sprejela več predpisov, ki urejajo različna vprašanja s področja zračnega prometa. Tako
Uredba št. 1459/2006 ureja nekatere kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj glede posvetovanj o cenah prevoza potnikov za redne zračne prevoze in dodeljevanja časovnih blokov na letališčih, njen namen pa je predvsem preprečiti izkrivljenje pravil konkurence. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli mesec so začeli veljati tudi nekateri predpisi, ki prinašajo nove prekrške oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe.


Trije novi zakoni ter dve uredbi v okviru kazenskih in končnih določb predvidevajo kar 73 novih prekrškov, spremembe in dopolnitve Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo pa so vplivale na spremembo 18. prekrškov. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje premoženjskih koristi po 126. členu KZ, denarnih kazni po 78. členu ZKP in prisojanje odškodnin lahko uporabite padajočo TABELO povprečnih mesečnih neto in tudi bruto plač v RS z dodanim izračunom v evrih.


Pregled predpisov, ki so v preteklem mesecu spremenili uporabne vrednosti:

od 1.8.2006 rast neto plače
  181.003 SIT 184.823 SIT
od 1.9.2006 rast cen življenjskih potrebščin
  + 0,4%
od 1.9.2006 koeficient rasti cen izdelkov na drobno
  0,004
 

 

 
  OBVESTILO


Vse pravne osebe (podjetja) in s.p.-ji so dolžni zagotoviti zavarovanje osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je z letošnjim oktobrom napovedal poostren inšpekcijski nadzor nad tem, kako zavezanci za varstvo osebnih podatkov – to pa so praktično vse pravne osebe, s.p.-ji in tudi posamezniki (npr. odvetniki, notarji) – spoštujejo določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Ker gre po oceni pooblaščenke za kar 140.000 zavezancev in ker zakon predpisuje visoke kazni za kršitelje (do 3 mio SIT), so na portalu Informiran.si pripravili hitro, enostavno in ugodno on-line izdelavo vseh potrebnih dokumentov.

Vsak zavezanec je po zakonu dolžan sprejeti interni akt, v katerem predpiše postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov – gre za Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov ter za ureditev posebnih področij, kot so izvajanje videonadzora, vodenje evidence obiskovalcev, internet in elektronska pošta. Za vsako posamezno zbirko osebnih podatkov (npr. o zaposlenih, o strankah, ki so fizične osebe, itd.) je dolžan vzpostaviti katalog zbirke osebnih podatkov, od zaposlenih, odgovornih oseb in pooblaščenih obdelovalcev podatkov pa pridobiti izjave o varovanju osebnih podatkov. VEČ
 

 
  IZBRANA USTAVNA ODLOČBA


Izmed odločb, ki jih je Ustavno sodišče RS v preteklem mesecu objavilo v Uradnem listu RS, smo izbrali:


Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti odločilo, da se drugi odstavek 15. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenije (ZRTVS-1) razveljavi. Obravnavani odstavek določa, da trženje oglasnega časa v obliki televizijske prodaje oziroma neposredne prodaje v programih RTV razen izjemoma ni dovoljeno. VEČ


 

 
  IUS KOLUMNA


Mojca Drčar Murko v izbrani kolumni piše o tem, da Evropsko sodišče ne izključuje možnosti nastanka evropske kazenske zakonodaje v primerih, ko lahko učinkovite, proporcionalne in odvračilne kazenske sankcije, ki jih izvedejo pristojne oblasti držav članic, bistveno prispevajo k uspehu skupnega boju EU proti hudim zločinom zoper okolje. VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke iz različnih pravnih področij: SEZNAM DOGODKOV


Posebej bi vas opozorili na seminar ZAKON O PREVZEMIH, kjer bodo vodilni strokovnjaki s področja gospodarskega prava in prava trga vrednostnih papirjev predstavili novosti, ki jih prinaša Zakon o prevzemih (ZPre-1). VEČ 
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Ali veste, kako najhitreje izračunati odvetniške storitve?

Tabelo Odvetniška tarifa je na portalu IUS INFO mogoče najti v okviru Podatkovne zbirke TABELE, v poglavju Takse in tarife.

V tabeli so kot osnovna vrednost izpisani podatki iz 1. točke tarifne številke 18. Preko padajočega menija lahko izberete znižano ali zvišano vrednost 1. točke ter izbor potrdite z gumbom "Preračunaj". Vrednost storitve se bo tako preračunala glede na izbrano zvišanje ali znižanje tarife. Iz prve vrstice tabele je razvidno katera od vrednosti je v tabeli prikazana (osnovna, povečana ali zmanjšana).


Izbrati je mogoče tudi izračun vrednosti storitev v tolarjih ali v evrih, pri preračunu pa je upoštevan centralni paritetni tečaj. Valuto se izbere v padajočem meniju, izbor pa potrdi z gumbom "Preračunaj".

 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  

© 2006 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane