Statut
  Kontakt
 

ORGANI DRUŠTVA, IZVOLJENI NA PRVEM OBČNEM ZBORU DRUŠTVA DNE 4.4.2007

 

UPRAVNI ODBOR:

 • Prof. dr. Verica Trstenjak, predsednica
 • Prof dr. Peter Grilc, podpredsednik
 • Petra Ferk, generalna sekretarka
 • Anton Tomažič, član
 • Mojca Štros, blagajničarka

NADZORNI ODBOR:

 • Mag. Pavla Zemljak – Sladič, predsednica
 • Jožko Fornazarič, član
 • Doc. dr. Damjan Možina, član
 • Mag. Larisa Korošec, namestnica
 • Prof. dr. Vesna Rijavec, namestnica

ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA:

 • Prof. dr. Rajko Knez, predsednik
 • Dean Zagorac, član
 • Renata Zagradišnik, član

 

Prof. dr. Verica Trstenjak, predsednica Slovenskega društva za evropsko pravo je univerzitetna diplomirana pravnica in doktorica pravnih znanosti. Kot redna profesorica je habilitirana na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru za predmetno področje civilnega in evropskega prava . Za pripravo doktorata, ki je primerjalnopravno delo s področja civilnega prava je eno leto bila v Švici (Universitaet Zuerich), en semester v Avstriji (Univeristaet Wien, Institut fuer Rechtsvergleichung), več mesecev v Nemčiji na Max Planck Institutu za tuje in mednarodno zasebno pravo v Hamburgu in en mesec na Nizozemskem (Vrije Universiteit Amsterdam). En semester je študirala tudi na University of Oslo, izpopolnjevala se je na International Law Institut v Washingtonu, med krajšimi praviloma 14 dnevnimi izpopolnjevanji pa med mnogimi naj navedemo le več končanih seminarjev o evropskem pravu (v Gradzu, Alpbachu in Oxfordu), o nevladnih organizacijah, primerjalnem pravu ipd. Kot gostujoča profesorica je predavala na univerzah na Dunaju in Freiburgu v Nemčiji ter na Bucerius Law School v Hamburgu. Predavala je na številnih strokovnih in znanstvenih kongresih v doma in v tujini ter sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih. Več let je bila zaposlena v državni upravi, na Ministrstvu za znanost in tehnologijo kot vodja pravne službe in več let kot državna sekretarka, v letu 2000 je bila tudi generalna sekretarka Vlade RS.

V letih 1993 do 2003 je opravljala letno najmanj enomesečno raziskovalno delo in strokovno izpopolnjevanje na tujih univerzah in raziskovalnih inštitutih, zlasti na Max Planck Institutu za tuje in mednarodno zasebno pravo v Hamburgu ter na Institutu za pravno primerjavo Univerze na Dunaju.

V letu 2004 je bila nosilec evropskega raziskovalnega projekt Humboltove ustanove (Humbold Stiftung), ki ga je izvajala na Max Planck Institutu za tuje in mednarodno zasebno pravo v Hamburgu. Od leta 2004 pa do 2006 je bila sodnica na Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti v Luksemburgu, od oktobra 2006 pa je generalna pravobranilka na Sodišču Evropskih skupnosti v Luksemburgu.

Njena bibliografija obsega dve znanstveni monografiji, več drugih knjig, čez stodvajset člankov, veliko je objavljenih v Nemčiji in Avstriji ter v angleškem jeziku kot referati na raznih konferencah. Kot edina iz Slovenije je članica Study Group on a European Civil Code, ki pripravlja predlog evropskega civilnega zakonika pri Evropski uniji. Je članica številnih tujih strokovnih združenj, npr. International Society for Third Sector Research, International Bar Association, Gesellschaft fuer Rechtsvergleichung, članica znanstvenega sveta Institut für Donauraum und Mitteleuropa na Dunaju in članica znanstvenega sveta (Scientific Advisory Board ) Pravne fakultete Univerze na Dunaju. V Sloveniji je bila več let predsednica izpitnih komisij za strokovne izpite za delo v državni upravi, bila je članica uradniškega sveta RS, bila je generalna sekretarka Zveze društev pravnikov Slovenije. Danes je članica uredniškega odbora revije Pravnik in dopisna izdajateljica (korrespondierender Herausgeber) nemške pravne revije Zeitschrift für Europäisches Privatrecht.

 

Prof dr. Peter Grilc, podpredsednik Slovenskega društva za evropsko pravo je kot redni profesor habilitirana na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

 
 
© 2007 Slovensko društvo za evropsko pravo