IUS-INFO - Strokovna literatura
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Strokovna literatura > Publikacije > Zbornik znanstvenih razprav
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 54)
Publikacija Članek
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2017⁄77

Dosmrtni zapor in njegova odprava

Alenka Šelih, 1.1.2017

Članek se zavzema za odpravo kazni dosmrtnega zapora in razgrinja argumente za tako rešitev. Obravnava vprašanje skladnosti te sankcije z ustavnopravno prepovedjo mučenja. Hkrati opozarja na njeno spornost v zvezi z načelom zakonitosti (nedoločenost te kazni) in na načelo sorazmernosti. Nato razčlenjuje razmerje te kazni in namene kaznovanja. Ugotavlja, da ta kazen ne izpolnjuje teh načel, saj je ...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2017⁄77

Pregon mednarodnih hudodelstev in načelo zakonitosti

Sabina Zgaga, 1.1.2017

Večina kazenskih pregonov mednarodnih hudodelstev je v zadnjih šestdesetih letih v svetovnem, evropskem in slovenskem merilu potekala post factum, saj so bila pravila pregona oblikovana po tem, ko so bila mednarodna hudodelstva izvršena. Prispevek obravnava dileme, ki na podlagi tega izvirajo iz načela zakonitosti, predstavi elemente načela zakonitosti ter izpostavi tiste, ki bi lahko bili sporni ...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2017⁄77

Dileme kaznivega dejanja neupravičene izdaje poklicne skrivnosti

Šepec Miha, Korošec Damjan, 1.1.2017

Neupravičena izdaja poklicne skrivnosti je opredeljena kot kaznivo dejanje v 142. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Kaznivo dejanje ščiti zasebnost posameznikov, da ta ne bi bila zlorabljena, ko se z zasebnimi skrivnostmi posameznika seznani določena oseba med opravljanjem svojega poklica (zdravnik, zagovornik, spovednik itd.). Kljub razmeroma kratkem besedilu člena pa se v okviru tega kaznivega d...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2017⁄77

Posebna inkriminacija detomora: od kod in kam?

Korošec Damjan, Škrubej Katja, 1.1.2017

V prvem delu razprave, katere namen je spodbuditi razpravo o slovenski rešitvi glede posebne inkriminacije detomora, avtorja ugotavljata, da je ta v veljavnem slovenskem kazenskem zakoniku trdno zasidrana v srednjeevropski tradiciji pod vplivom švicarskih in avstrijskih reformnih osnutkov z začetka 20. stoletja. To velja še posebej glede zakonskega znaka »vpliv poroda«, ki ga, nasprotno, v nemški ...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2016⁄76

Varstvo lokacijske zasebnosti s pomočjo mozaične teorije podatkov

Primož Križnar, 1.1.2016

Posameznikova pravica do zasebnosti je ena temeljnih človekovih pravic. Del te »vgrajene« posameznikove zasebnosti je tudi zmožnost osebe, da se giblje in prehaja iz različnih položajev oziroma lokacij z upravičenim pričakovanjem, da se njenih poti, postankov oziroma trenutnega položaja sistematično ne beleži in ne shranjuje za morebitno prihodnjo uporabo. Ne glede na to posameznikom večkrat ...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2016⁄76

Pravica do samoobrambe zoper nedržavne akterje v luči boja proti terorizmu

Korošec Tina, Tekavčič Veber Maruša, 1.1.2016

Uporaba sile v samoobrambi zoper nedržavne akterje na ozemlju druge države, ki nima učinkovitega nadzora nad nedržavnim akterjem, je predmet številnih razprav. Tradicionalni pogled možnost uporabe sile v samoobrambi iz 51. člena Ustanovne listine Organizacije združenih narodov omejuje na razmerja med državami, grožnja mednarodnega terorizma pa deluje kot pospeševalec trendov širjenja te izjem...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2016⁄76

Izzivi alternativnega reševanja sporov v upravnih razmerjih v Sloveniji in širše

Polonca Kovač, 1.1.2016

V upravnih razmerjih in posebej v posamičnih upravnih zadevah se zaradi vezanosti upravnih organov na predpis in primarnega varstva javne koristi alternativno reševanje sporov (ARS) šele postopoma uvaja v pravni red in prakso. Kljub omejitvam v upravnih razmerjih pa nekatere oblike ARS prinašajo prednosti, kot so hitrejši in učinkovitejši postopki, večje zadovoljstvo udeležencev in sprejem (č...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2016⁄76

Grožnja z uporabo prisile pri zagotavljanju javnega miru: opredelitev policijske funkcije, ki je lastna javni policiji, in funkcij policije, ki jih ne morejo izvrševati zasebniki

Jasmina Arnež, 1.1.2016

V Veliki Britaniji se od 80. let dvajsetega stoletja veča število zasebnih institucij, ki opravljajo naloge državne policije. Ker so se meje med zasebnim in javnim posledično zabrisale, raziščem, ali obstaja policijska funkcija, ki je lastna javni policiji in, če obstaja, zakaj ima tak položaj. Pri tem se opiram na Rousseaujevo teorijo družbene pogodbe, Bittnerjevo opredelitev policijskih fun...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2016⁄76

Elementi kaznovalne odškodnine v slovenskem pravu

Maruša Varl, 1.1.2016

Kaznovalna odškodnina je eden najbolj kontroverznih institutov civilnega prava, ki vzbuja veliko pozornost pravne stroke tako v evropskem kot tudi v anglosaksonskem pravnem okolju. Gre za denarno odškodnino, ki jo oškodovanec dobi poleg zneska, s katerim se sicer zasledujeta cilja izravnave (restitucije) in zadoščenja (satisfakcije) kot glavna cilja odškodninskega prava. Prispevek analizira s...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2016⁄76

O libertarizmu in lastninskem pojmovanju človekovih pravic

Luka Mišič, 1.1.2016

Avtor v razpravi predstavi teorijo libertarizma, jo jasno loči od teorije liberalizma in skuša odgovoriti na vprašanje, kakšno je pravzaprav libertarno pojmovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Avtor pri tem že z naslovom razkrije, da iz doktrine libertarizma izhaja lastninsko pojmovanje človekovih pravic, skozi besedilo pa bralcu razkrije razloge za tako razumevanje in hkrati pre...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2016⁄76

Pay for Delay (plačilo za zakasnitev) - subtilno skrita, spregledana ali ignorirana čezatlantska »razpoka«: Obravnavana na osnovi sodbe ameriškega zveznega Vrhovnega sodišča v zadevi Actavis in odločbe Evropske komisije v zadevi Servier

Joseph Straus, 1.1.2016

Razmerje med kartelnim pravom in pravom intelektualne lastnine, predvsem patentnim pravom, ki podeljuje izključne pravice, je od nekdaj napeto in opredeljeno z medsebojnim nezaupanjem ter nerazumevanjem protagonistov obeh disciplin. Šele v zadnjem desetletju se je uveljavilo prepričanje, da kartelno pravo in pravo intelektualne lastnine delujeta kot tandem v korist novih in boljših tehnologij...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2016⁄76

Kolektivna modrost - nova oblika sodelovanja ljudstva pri upravljanju javnih zadev

Mirko Pečarič, 1.1.2016

Kolektivna modrost je (staro-novi) element sodelovanja ljudstva pri upravljanju, ki jo je treba oceniti z vidika demokratičnega državnega upravljanja predvsem zaradi njenega (domnevnega) cilja o objektivnejših, bolj nepristranskih in strokovnih informacijah, kot bi jih lahko dali posamezni strokovnjaki. Če lahko reprezentativni vzorec da dovolj veliko zanesljivost ne le za dejstvo demokratičn...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2015⁄75

Zakaj ljudje prenehajo s kaznivimi dejanji? Sodobne teorije o rehabilitaciji in njihov pomen za praktične pristope k storilcem

Dr. Mojca M. Plesničar, 1.10.2015

Članek obravnava nekaj sodobnih teorij o prenehanju izvrševanja kaznivih dejanj, ki se ukvarjajo z vprašanji, zakaj in kako nekdanji storilci kaznivih dejanj presekajo s preteklim vedenjem in prenehajo izvrševati kazniva dejanja.
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2015⁄75

Konkurenčno pravo in energetski sektor

Dr. Peter Grilc, 1.10.2015

Razprava obravnava vpliv in mesto konkurenčnega prava na področju energetike. Ker je energetika gospodarski sektor, ki je reguliran, se dotika tudi tega, pa tudi liberalizacije. Vsebinsko je razdeljena na dva sklopa.
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2015⁄75

Trgovanje z orožjem kot oblika pomoči pri mednarodnem hudodelstvu

Dr. Sabina Zgaga, 1.10.2015

Čeprav se praksa mednarodnega kazenskega prava osredotoča na glavne storilce mednarodnih hudodelstev, tudi pomoč pri izvršitvi mednarodnih hudodelstev ni zanemarjena oblika udeležbe in ni zgolj teoretično vprašanje. To je razvidno tudi iz dosedanje sodne prakse mednarodnih kazenskih sodišč. Ena izmed tradicionalnih in tipičnih oblik pomoči pri izvršitvi mednarodnega hudodelstva je tudi dajanje sre...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2015⁄75

Sporazum o vprašanjih nasledstva in dileme glede njegovega uresničevanja

Škrk Mirjam, Polak Petrič Ana, Rakovec Marko, 1.10.2015

Sporazum o vprašanjih nasledstva (sporazum) je bil kot prva mednarodna pogodba med državami naslednicami SFRJ podpisan 29. junija 2001 na Dunaju, veljati pa je začel 2. junija 2004. Ob sklenitvi je bil poudarjen njegov prispevek k ohranjanju mednarodnega miru in varnosti v regiji. Sporazum je plod desetletnih pogajanj držav naslednic pod okriljem mednarodne skupnosti. Največja ovira v pogajanjih j...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2015⁄75

Avtorstvo glasbenega dela in položaj glasbenega aranžerja

Dr. Matija Damjan, 1.10.2015

Izhodišče sodobnega avtorskega prava je, da avtorska pravica na podlagi zakona pripade avtorju, torej tisti osebi, ki je ustvarila avtorsko delo. Na videz preprosto vprašanje, kdo je ustvaril avtorsko delo, pa se lahko v praksi izkaže za bolj zapleteno, če je k nastanku končne oblike dela prispevalo več oseb, in to na različne načine. Tak položaj je značilen pri glasbenih delih, kjer nastopajo skl...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2015⁄75

Zaščitna zakonodaja za slovensko jezikovno manjšino v Italiji in občina Rezija: manjšinske pravice med pravom in politiko

Dejan Valentinčič, mag. prav., 1.10.2015

Najpomembnejši pravni akt, s katerim je zaščitena slovenska manjšina v Italiji, je Zakon za zaščito slovenske jezikovne manjšine, sprejet leta 2001 (v nadaljevanju: zakon št. 38/2001). Vanj je vključenih 36 občin iz treh pokrajin avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine: Tržaške, Goriške in Videmske pokrajine. Daleč največ težav pri udejanjanju manjšinske zakonodaje v praksi je v občini Rezij...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2015⁄75

Materialna zakonitost pri določanju davčnih obveznosti z vidika časovne veljavnosti

Dr. Jernej Podlipnik, 1.10.2015

Pobiranje davka v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) vključuje tako naloge davčnih organov kot tudi obveznosti zavezancev za davek, ki temeljijo na davčnih zakonih in ki so povezane z ugotavljanjem in izpolnitvijo davčnih obveznosti zavezancev za davek, vključno z ugotavljanjem kršitev davčnih zakonov. Da bi svoje naloge oz. obveznosti lahko pravilno opravili, mo...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2015⁄75

Imago iudicis, štiri podobe iz idejne zgodovine sojenja

Dr. Aleš Novak, 1.10.2015

Je kdaj mogoče odstreti tančico, za katero se skriva sodnikovo razlogova- nje? Ali lahko uzremo resničnost, ki jo prikriva podoba o njegovem delovanju, podoba, ki nam jo slika sodnik sam in ki nam jo o njegovem delovanju slikajo drugi?
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2015⁄75

Strukturne spremembe slovenskega kazenskega procesnega prava v zadnjih dvajsetih letih

Dr. Katja Šugman Stubbs, 1.10.2015

Slovenski zakon o kazenskem postopku (ZKP) je bil sprejet leta 1994 in je bil od takrat trinajstkrat noveliran. Zasnova prvega slovenskega postopkovnika v primerjavi z zadnjim jugoslovanskim iz leta 1977 ni revolucionarno drugačna; ZKP iz leta 1994 je ohranil vse bistvene rešitve stare ureditve. Že samo število novel tega zakona pa nam pove, da je v zadnjih dvajsetih letih naš postopek doživel šte...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2014⁄74

Davek na finančne transakcije

Dr. Meta Ahtik, 1.10.2014

Uvedbo davka na finančne transakcije je predlagal že Keynes, a je bil uveljavljen le v nekaterih posameznih državah, ne pa globalno, kar bi zmanjšalo možnosti za izogibanje plačilu davka. Tema pa je dobila precej večji pomen med finančno krizo, saj naj bi uvedba davka privedla do zmanjšanja obsega tveganih dejavnosti finančne industrije in hkrati v proračune prinesla sredstva za poplačilo pos...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2014⁄74

Male sive celice in velika siva polja: možgani kot dokazni vir v kazenskem pravu

Miha Hafner, 1.10.2014

Z vse večjo uporabo dokazov, temelječih na nevroznanosti, se v dokaznem kazenskem pravu odpirajo številna vprašanja. Prvo sivo polje je povezano z omejeno dokazno vrednostjo tovrstnega gradiva, ki izvira iz številnih omejitev in spekulativnosti sodobnih metod možganskega preslikavanja. Glede uporabe strukturnih možganskih preslikav v kazenskem postopku je mogoče ugotoviti, da so te kljub glob...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2014⁄74

Ustavne omejitve in prepovedi zakonodajnega referenduma

Dr. Igor Kaučič, 1.10.2014

S spremembo 90. člena Ustave Republike Slovenije so bile po zgledu ustav primerljivih evropskih držav tudi pri nas uvedene omejitve in prepovedi zakonodajnega referenduma. Tega ni več dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč; o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za...
Naslovnica
Zbornik znanstvenih razprav, 2014⁄74

Zasebnost po Snowdnu: novejša pojmovanja zasebnosti in odnos javnosti do le-te v Sloveniji

Završnik Aleš, Levičnik Pia, 1.10.2014

Prispevek prikaže novejše teoretične pristope k razumevanju zasebnosti, ki se porajajo zaradi novih tehnologij, ki omogočajo konstantno in ubikvitarno beleženje naših komunikacij in gibanja. V teoretičnem delu prikaže teorijo o kontekstualni integriteti osebnih podatkov Helene Nissenbaum in pluralistično razumevanje zasebnosti Daniela Solova. V empiričnem delu predstavi rezultate spletne anke...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiZbornik znanstvenih razprav
77(4) 76(8) 75(9) 74(6)
73(9) 72(9) 71(9)

Leto objave

2017(4) 2016(8) 2015(9) 2014(6)
2013(9) 2012(9) 2011(9)

Avtorji

A B CĆČD ĐE FG H I JK L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž