IUS-INFO - Strokovna literatura
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Strokovna literatura > Publikacije > Magistrske naloge
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 13 (od skupaj 13)
Publikacija Članek
Naslovnica
Magistrske naloge, 2017

Patentiranje v rastlinski biotehnologiji - kmetijska izjema

Maja Planinc

Magistrsko delo obravnava institut kmetijske izjeme kot eno izmed vidnejših pridobitev v rastlinski biotehnologiji in v tem pogledu tudi kot pridobitev v pravu intelektualne lastnine. V skladu s to izjemo lahko kmet uporablja rastlinski zaščiten material za uporabo v poljedelstvu. Izjema pa hkrati vključuje tudi dovoljenje, da kmet svoje pridelke iz zaščitenega materiala uporablja za nadaljnje razmnoževanje na svoji kmetiji. Teorija si je na področju instituta kmetijske izjeme enotna, vendarle pa je opaziti velike težave v uporabi pravila v praksi. V magistrskem delu je zato institut kmetijske izjeme analiziran v luči sodnih odločb Sodišča EU.
Naslovnica
Magistrske naloge, 2016

Provisional application of treaties, with special reference to the work of the ILC

Erazem Bohinc

Mehanizem začasne uporabe mednarodnih pogodb je del DKMP, ki mednarodnim pogodbam omogoča njihovo uporabo, še preden bi stopile v veljavo. Natančneje, mehanizem omogoča, da mednarodna pogodba postane zavezujoča, še preden bi bila ratificirana. KMP je začasno uporabo mednarodnih pogodb uvrstila tudi v svoj program dela, kjer bo poskušala razjasniti pravne učinke in osvetliti njegovo pravno naravo. Nedavno je bil mehanizem začasne uporabe mednarodnih pogodb tudi osrednje vprašanje v razvpitem primeru Yukos proti Ruska Federacija, ki je pripeljal tudi do najvišje dosojene odškodnine v arbitražni odločbi v zgodovini.
Naslovnica
Magistrske naloge, 2016

Splošni pogodbeni pogoji v evropskem in slovenskem pravu

Aleš Kaluža

Predmet magistrske naloge je predstavitev in primerjava splošnih pogojev poslovanja v evropskem in slovenskem pravu, pri čemer so posebne pozornosti deležni nedovoljeni oziroma nepošteni splošni pogodbeni pogoji v potrošniških pogodbah. Avtor nam predstavi razmerje med pravom EU in slovenskim pravom, ločnico med potrošniško in ostalimi pogodbami, opredelitev splošnih pogojev in nedovoljenih splošnih pogojev, posledice nedovoljenih splošnih pogojev in varstvo pred nedovoljenimi splošnimi pogoji, z zaključnim komentarjem skladnosti pri vsakem od poglavij.
Naslovnica
Magistrske naloge, 2015

Uporaba tehnologij nadzora skozi novejšo slovensko sodno prakso

Primož Križnar

Zasebnost je v današnjem času zaradi neustavljivega razvoja sofisticirane tehnologije z vidika posameznika vse bolj ogrožena. V tekmi s časom je pravosodni mehanizem zadnji branik, ki prek sistema sodišč varuje tisto, kar je od zasebnosti še ostalo. Do največjih posegov v zasebno sfero posameznika prihaja v kazenskem postopku zaradi proaktivnega ravnanja državnih organov, zato bi bilo razumsko in utemeljeno pričakovati, da je to področje s tehnološkega vidika posebej eksplicitno in detajlno urejeno.
Naslovnica
Magistrske naloge, 2016

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v dveh izbranih bankah

Nataša Dečman

V nalogi nas je podrobneje zanimala družbena odgovornost do zaposlenih v bankah, pri čemer smo primerjali vidike družbene odgovornosti do zaposlenih v banki s CDPP in v banki brez CDPP. Da bi povzeli aktivnosti družbene odgovornosti do zaposlenih, smo pregledali izvedene aktivnosti dveh izbranih bank v obdobju petih let. Ugotovljeno je bilo, da sta si banki z vidika aktivnosti družbene odgovornosti do zaposlenih podobni in da se dejansko razlikujeta po tem, da ena banka CDPP ima, druga pa ne.
Naslovnica
Magistrske naloge, 2015

Državljanska morala Slovencev: med liberalno in republikansko tradicijo državljanstva

Janez Hrovat

Državljanska morala je seštevek prisotnosti državljanskih vrlin in njihove implementacije v vsakdanjem življenju državljanov. Državljansko moralo merimo ponavadi v kontekstu nacij. (Ne)prisotnost državljanskih vrlin in njihovega udejstvovanja je močan indikator pojasnjevanja (ne)delovanja družbe/nacije kot organske skupnosti.
Naslovnica
Magistrske naloge, 2015

Freedom of expression online

Kaja Travnik

Svoboda izražanja je ena izmed temeljnih človekovih pravic. Zapisana je v 10. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in zajema dejstvo da ima vsakdo pravico do svobode izražanja. Ta pravica obsega tudi svobodo mišljenja ter sprejemanja in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti in ne glede na meje.
Naslovnica
Magistrske naloge, 2012

Vpliv odločb Ustavnega sodišča na zamudne obresti

Božidar Malneršič

Ustavno sodišče je glede dolžnikov, ki so jim zamudne obresti izvirale iz Obligacijskega zakonika in Zakona o obligacijskih razmerjih, odločilo, da so glede na 2. odstavek 14. člena Ustave (vsi so pred zakonom enaki) v neenakem položaju. Ker z odločitvami Ustavnega sodišča niso bili zadovoljni upniki, so zahtevali presojo ustavne skladnosti nove ureditve.
Naslovnica
Magistrske naloge, 2011

Primerjalno pravni vidiki in razvojnost osebnega stečaja

Katja Šauperl

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, št. 126/2007, 40/09, 59/09, 52/10, 26/11, v nadaljevanju ZFPPIPP) v slovenski pravni red uvaja dva nova instituta, in sicer: osebni stečaj in stečaj zapuščine. Osebni stečaj je pravni postopek zoper fizično osebo, ne glede na to, ali je prezadolžena oseba podjetnik, zasebnik ali potrošnik.
Naslovnica
Magistrske naloge, 2011

Varstvo okolja z vidika učinkovitosti dovoljevanja posegov v prostor

Natalija Kos Vöröš

Pravica do zdravega življenjskega okolja je temeljna človekova pravica, ki jo zagotovi država. Država je torej tista, ki mora sprejeti takšno zakonodajo, ki bo učinkovita za obvladovanje problemov in bo omogočala zdravo življenjsko okolje, kot to določa Ustava Republike Slovenije v svojem 72. členu. Država mora najti način, kako spodbuditi moralno zavest vsakega posameznika v družbi o zavedanju pomembnosti ohranjanja zdravega življenjskega okolja. Varstvo okolja je neposredno povezano s posegi v prostor. Vsak poseg v prostor vpliva na kakovost življenja ljudi, živali in rastlin.
Naslovnica
Magistrske naloge, 2010

Povezava transfernih cen in obresti med povezanimi osebami s prikritim izplačilom dobička in njen vpliv na davčno osnovo povezanih oseb

Ana Oblak

Področje poslovanja med povezanimi osebami je problematično tako za povezane družbe, kot za davčne organe. Povezane družbe morajo dokazovati, da je poslovanje med njimi v skladu z neodvisnim tržnim načelom in da njihov namen ni izogibanje plačilu davkov, davčni organi pa lahko zaradi poslovanja med povezanimi družbami, ki poslujejo v mednarodnem okolju, poberejo manj davka, kot bi ga, če bi te družbe poslovale na enak način, kot med seboj poslujejo nepovezane osebe. Uvodoma naj omenim, da pravila o transfernih cenah veljajo le v poslovanju med tistimi povezanimi osebami, ki so pravne osebe, ne pa tudi med tistimi, ki so fizične osebe, kar pa ne velja za prikrito izplačilo dobička - to je mogoče tako pravnim, kot fizičnim osebam (družbenikom). Z magistrsko nalogo sem želela predstaviti pomembnost pravilnega oblikovanja transfernih cen in obresti med povezanimi osebami, kar vpliva na dvoje: na eni strani na davčno osnovo povezanih oseb in s tem posledično tudi na višino davčne obveznosti, na drugi strani pa razmerje med transfernimi cenami in obrestnimi merami, ki niso enake primerljivim tržnim cenam oziroma priznanim obrestnim meram, predstavlja eno izmed najbolj očitnih in najpogostejših pojavnih oblik prikritega izplačila dobička. Glavni cilj, ki ga zasledujejo določbe o transfernih cenah, je v prilagajanju davčne osnove povezanih oseb, kar pa absolutno velja samo za tiste povezane osebe, izmed katerih je ena oseba nerezident. V domačih transakcijah določbe o obveznosti prilagajanja davčne osnove veljajo samo v treh taksativno določenih primerih, kar za poslovanje rezidentov v okviru nacionalnih transakcij pomeni občutno manjše administrativno, pa tudi računovodsko in finančno breme.
Naslovnica
Magistrske naloge, 2013

Uklonilni zapor kot sredstvo izvrševanja globe

Srečko Kosi

S 1. 1. 2005 se je začel uporabljati Zakon o prekrških (v nadaljevanju: ZP-1), ki je z namenom učinkovitejše izvršbe v sistem prekrškovnega prava Republike Slovenije po vzoru nemškega prekrškovnega sistema vnesel institut uklonilnega zapora. Gre za institut prekrškovnega prava, ki je s strokovnega in znanstvenega vidika popolnoma primeren za obdelavo v okviru magistrskega dela. Uklonilni zapor je v prekrškovno pravo ter v način izvrševanja odločb in sodb vnesel veliko spremembo in odprl marsikatero dilemo. Ravno iz teh razlogov smo v okviru magistrske naloge po posameznih poglavjih predstavili delo vseh aktivno sodelujočih organov in organizacij, ki so povezane s področjem uklonilnega zapora. Predstavili smo delo prekrškovnega organa policije, delo okrajnih sodišč, delo zavodov za prestajanje kazni zapora.
Naslovnica
Magistrske naloge, 2012

Dostop posameznika do ustavnega sodišča (obljuba in realnost)

Stella Gornik

Magistrsko delo strukturirano prikazuje modele ustavnosodne in sodne presoje ter predstavlja nekatere temeljne pojme, pomembne za razumevanje dela. Skozi zgodovinski pregled dostopa posameznika do Ustavnega sodišča v Sloveniji je podan vpogled v pravno urejenost ustavne pobude in pritožbe od leta 1963. Primerjalni pregled ureditve dostopa posameznika do ustavnega sodišča, predstavlja probleme in načine reševanja problemov preobremenjenosti sodišč, in sicer ESČP, nemškega, avstrijskega in španskega ustavnega sodišča.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiMagistrske naloge

Leto objave

2017(1) 2016(3) 2015(3) 2013(1)
2012(2) 2011(2) 2010(1)

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H IJK LM NO P QRSŠ T UV WXYZŽ