IUS-INFO - Strokovna literatura
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Strokovna literatura > Publikacije > Delavci in Delodajalci
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 119)
Publikacija Članek
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄4

Predvidene novosti v obveznem zdravstvenem zavarovanju

Grega STRBAN, 1.12.2017

Dlje časa prevladuje prepričanje, da spreminjanje obstoječega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ne more več slediti spremenjenim razmerjem v družbi. Sprejeti je treba nov zakon. Osnutek ZZVZZ-1 je pripravljen in naj bi bil kmalu vložen v parlamentarno razpravo, kjer s
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄4

Bodo od evropskega socialnega dialoga ostali samo še nezavezujoči dogovori? Pregled in analiza obstoječih praks

Valentina FRANCA, 1.12.2017

V prispevku je na podlagi razvoja evropskega socialnega dialoga ter aktualnega dogajanja predstavljena problematika implementacije dogovorov, doseženih med evropskimi socialnimi partnerji, v zakonodaje držav članic Evropske unije. Zaradi raznovrstnosti dogovorov, neenotne prakse, različne moči nacio
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄4

Dolgotrajna oskrba kot izziv socialne varnosti

Alenka OVEN, 1.12.2017

Prispevek se osredotoča na pomen ustrezne pravne ureditve dolgotrajne oskrbe in njene umestitve v sistem socialne varnosti. Družbene spremembe in togost delovne zakonodaje ne omogočajo več ustreznega pravnega položaja osebam, odvisnim od oskrbe drugega, zato mora postati odgovornost Evropske unije i
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄4

The Relevance Pay and Time in Matters of the Posting of Workers (Some Thoughts on the Draft Directive on the Posting of Workers COM (2016) 128 Final)

Martin RISAK, 1.12.2017

Članek se po krajšem splošnem uvodu in nakazanih nasprotujočih si interesih ukvarja z dvema vidikoma napotitve delavcev. Prvič, glede plačila, ki se mora zagotoviti napotenim delavcem v državi gostiteljici na njenem teritoriju. Drugič, glede ustreznosti časa trajanjanapotitve delavcev glede na to,
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄4

Vročanje redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi Inštitut za delo

Katarina FERLIN, 1.12.2017

Novi ZDR-1 je določbe o vročanju odpovedi pogodbe o zaposlitvi bistveno poenostavil, vendar hkrati bistveno zmanjšal pravno varnost, ki ga je prejšnji način vročanja naslovniku omogočal. V praksi so se ob tako spremenjenih določbah pojavile številne pomanjkljivosti ureditve, ki jih je Ustavno sodišč
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄2-3

Zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev v luči naraščanja različnih oblik dela

Peter POGAČAR, 1.5.2017

Na spremembe v delovnih okoljih danes vpliva niz dejavnikov, med katerimi so najpomembnejši naslednji: hiter razvoj tehnologij, digitalizacija, novi načini organizacije dela in demografske spremembe... Prispevek analizira vpliv digitalizacije na prihodnost delovnega okolja ter delavce, obenem pa ana
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄2-3

Redefinicija odpovednih razlogov ali kaj je nesposobnost delavca

Jakob KRIŠTOF POČIVAVŠEK, 1.5.2017

Prispevek analizira obstoječo vsebinsko ureditev odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz subjektivnega razloga nesposobnosti, upoštevajoč sodno prakso, ki se je v zvezi s tem oblikovala, razmerje odpovednega razloga nesposobnosti do ostalih odpovednih razlogov, zlasti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivd
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄2-3

Vpliv sprememb ZPP na uveljavljanje pravic pred delovnimi in socialnimi sodišči

Biserka KOGEJ DMITROVIČ, 1.5.2017

Postopek v delovnih in socialnih sporih je urejen v Zakonu o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1), kolikor ga ne ureja ta zakon, pa se uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku (ZPP). V letošnjem letu je bila sprejeta novela ZPP-E, ki se razen nekaterih določb, ki se že uporabljajo, začne up
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄2-3

Plačilo in drugi pravni vidiki študentskega dela

Nina SCORTEGAGNA KAVČNIK, 1.5.2017

Prispevek se osredotoča na trenutno veljavno ureditev začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (študentsko delo). Avtorica analizira stroškovni vidik študentskega dela in drugih oblik opravljanja dela, vključno s pogodbo o zaposlitvi ter se osredotoči na vprašanje, kdaj so pri študentskem de
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄2-3

Razmejitev obveznosti med agencijo in podjetjem uporabnikom ter načelo enakega obravnavanja - je lahko model tudi za druge nestandardne oblike dela?

Katarina KRESAL ŠOLTES, 1.5.2017

Prispevek se osredotoča na pravni položaj agencije, podjetja uporabnika in agencijskega delavca z vidika implementacije načela enakega obravnavanja. Razdelitev obveznosti med dejanskega in formalnega delodajalca lahko spodbuja večjo fleksibilnost za podjetja, vendar ne na breme agencijskega delavca;
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄2-3

Vračilo preveč izplačanih plač (sodna praksa Vrhovnega sodišča RS)

Marjanca LUBINIČ, 1.5.2017

V prispevku je predstavljena sodna praksa Vrhovnega sodišča v zvezi s tistim delom zakonske ureditve plač v javnem sektorju, ki se nanaša na prepoved priznanja večjih pravic, kot jih za javne uslužbence določajo zakon, predpisi in drugi akti, izdani na njihovi podlagi ter kolektivne pogodbe. Vrhovno
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄2-3

Odločanje Ustavnega sodišča o ustavnih pritožbah s področja delovnih sporov v obdobju 2014 do 2016

dr. Etelka Korpič Horvat, 1.5.2017

Jedro prispevka se nanaša na institut ustavne pritožbe, predvsem njene značilnosti iz področja delovnega prava. Avtorica obravnava tudi sprejeti odločitvi Ustavnega sodišča po vloženih ustavnih pritožbah v letu 2016, ki se nanašata na kršitev 22. člena Ustave (pravica do izjave) in zaradi aktualnosti zadeve tudi sprejeto odlocitev v letu 2017, ki se nanaša na vrocanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi...
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄2-3

Delovni čas v dobi stalne dosegljivosti

Darja SENČUR PEČEK, 1.5.2017

V prispevku so obravnavane nekatere oblike organizacije dela, predvsem obdobje dosegljivosti delavca na domu in opravljanje dela s pomočjo informacijske tehnologije od doma z vidika vštevanja v delovni čas, z vidika skladnosti s pravili delovnega prava o delovnem času (predvsem o nadurnem delu in mi
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄2-3

Gmotni položaj upokojencev - pravna vprašanja in novela ZPIZ-2C

Marijan Papež, 1.5.2017

V prispevku je obravnavan gmotni položaj upokojencev. Ena od v zakonu določenih nalog Sveta zavoda pokojninskega in invalidskega zavarovanja je, da spremlja gmotni položaj upokojencev in delovnih invalidov. V Letnem poročilu zavoda je temu področju namenjeno posebno poglavje. Največji vpliv na gmotni položaj upokojencev ima nedvomno usklajevanje pokojnin, ki pa se od leta 2010 dalje ni izvajalo v ...
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄2-3

Formalni in vsebinski razlogi za zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Borut Vukovič, 1.5.2017

V prispevku je prikazana novejša sodna praksa v zvezi z nekaterimi formalnimi in vsebinskimi pogoji za zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Med formalnimi pogoji se tako posebej ukvarjam z obveznostjo delodajalca, da delavca seznani z očitanimi kršitvami in mu omogoči zagovor; rokom za odpoved ter obveznostjo delodajalca, da pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga delavca pisno opozori na i...
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄2-3

Kakšne novosti prinaša Zakon o čezmejnem izvajanju storitev za podjetja in napotene delavce

mag. Jurij Snoj, 1.5.2017

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS) poleg prilagoditve ureditve materije na nacionalni ravni pravu Evropske unije, zasleduje cilje krepitve pravne države, zagotavljanja pravne varnosti ter varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄2-3

Izbrane dobre prakse vrhovnih sodišč držav članic EU in možnosti njihove uporabe v delovnih in socialnih sporih

mag. Primož Rataj, 1.5.2017

Prispevek se osredotoča na možnosti uporabe dobrih praks vrhovnih sodišč, ki so bile opredeljene v nedavno izdanem vodniku dobrih praks, v delovnih in socialnih sporih. Avtor razpravlja o vprašanju, ali in v kakšni obliki lahko nekatere izbrane prakse predstavljajo doprinos k učinkovitosti in kakovosti sodnega odločanja, zlasti s primerjavo s sedanjimi uveljavljenimi rešitvami. Pozornost je namenj...
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄2-3

Novosti sodne prakse SEU glede dela za določen čas, delovnega časa, prepovedi diskriminacije in kolektivnih odpustov

Barbara KRESAL, 1.5.2017

Prispevek obravnava razvoj sodne prakse Sodišča Evropske unije na področju delovnega prava v zadnjem letu. Osredotoča se na nekatera izbrana vprašanja iz širšega okvira delovnih razmerij, ki bi lahko bila pomembna tudi za slovensko delovnopravno teorijo in prakso.
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄2-3

Odškodninska odgovornost delodajalca za škodo, ki je posledica naključja ali ravnanja tretjega

dr. Špelca Mežnar, 1.5.2017

V prispevku se zavzemam za spremembo sodne prakse v primerih, ko je delavec pri delu poškodovan zaradi ravnanja tretje osebe. Namesto zaostrovanja skrbnosti, ki preko širših delodajalčevih obveznosti v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu vodi do njegove širše krivdne odgovornosti, bi šteli, da osebe, katerih delovanje je neizbežno ob opravljanju delavčevega dela, sodijo v krog profesionalnega...
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄1

Prohibition of Age Discrimination in the Labour Market - Case Study of Finland in the Context of European Union

Agne VAITKEVICIUTE, 1.3.2017

Prispevek analizira finski primer v luči prava evropske unije z vidika splošne protidiskriminacijske in delovne zakonodaje in delovanje protidiskriminacijskih zakonskih določb iz sociološkega vidika. Menimo, da protidiskriminacijske določbe v splošni in posebni (delovnopravni) zakonodaji, v kolektiv
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄1

Autonomy or Subordination of Labour Law? The Debate beyond National Borders in 2015

BIRGILLITO Marialaura, BORZAGA Matteo, Antonio GARCIAMUNOZ ALHAMBRA Manuel, 1.3.2017

Članek predstavlja retrospektivni pregled razprav v letu 2015 v 22 od 28 revij, združenih v Mednarodnem združenju revij za delovno pravo (International Association of Labour Law Journals - IALLJ). Avtorji so v razpravah namenili posebno pozornost vprašanju avtonomije in/ali subordinacije delovnega p
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄1

Pomembnejše odločbe Delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v letu 2016

Marjeta JANEŽIČ, 1.3.2017

Zahtevek delodajalca za vračilo zneskov preveč izplačane plače javnega uslužbenca - razlaga 3. in 3a. člena ZSPJS
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2017⁄1

Najpogostejše kršitve delovne zakonodaje - pregled novejše prakse Inšpektorata Republike Slovenije za delo

Jasmina RAKITA CENCELJ, 1.3.2017

Prispevek se osredotoča na najpogosteje ugotovljene kršitve delovnopravne zakonodaje v letu 2016 in izrečene ukrepe, s poudarkom na evidentiranih zlorabah na področju prepovedi sklepanja pogodb civilnega prava v nasprotju s predpisi. Poleg ugotovitev, ki so rezultat nadzorne funkcije Inšpektorata RS
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2016⁄4

Pravni vidiki zaposlovanja in odpuščanja starejših - je lahko tudi delovnopravna ureditev eden od vzrokov visoke brezposelnosti starejših?

Primož RATAJ, 1.12.2016

Prispevek se osredotoča na pravni položaj oseb, starejših od 50 let, pri zaposlovanju in odpuščanju delavcev v delovnem razmerju. Pri tej starosti namreč izrazito naraste število brezposelnih oseb. Avtor odpira vprašanje, ali je to posledica pravic zaposlenih na podlagi zakonodaje in kolektivnih pog
Naslovnica
Delavci in Delodajalci, 2016⁄4

Ekonomska neenakost žensk z vidika spolnega pokojninskega razkoraka

Majda HRŽENJAK, 1.12.2016

V Sloveniji poteka javna razprava o novi pokojninski reformi, ki je predvidena za leto 2020, in med drugim predlaga popolno izenačitev moških in žensk v pogojih upokojevanja. Izhajajoč iz predpostavke, da je spol pomembna analitska kategorija pri preučevanju ekonomskih neenakosti in socialnih politi
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiDelavci in Delodajalci
4(23) 2-3(71) 1(25)

Leto objave

2017(23) 2016(29) 2015(25) 2014(20)
2013(22)

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJ K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž