IUS-INFO - Strokovna literatura
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Strokovna literatura > Publikacije > Pravni letopis
 

Literatura

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 184)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravni letopis, 2017⁄

A (Non-)Applicability of Conventions 148 and 155 of the International Labour Organization in the Brazilian Domestic Law

Ribeiro Brasil Deilton, Veiga Costa Fabricio, Gongalves Gomes Reginaldo, Patricia Moreira de Freitas Erica, 1.1.2017

Prispevek preučuje (ne)uveljavitev konvencij MOD št. 148 in 155 v brazilskem pravnem sistemu ob upoštevanju tega, da je Brazilija ustrezno ratificirala oba mednarodna instrumenta. Stališče Vrhovnega sodišča je, da ni mogoče kumulirati dodatkov za nezdravo in za nevarno oziroma tvegano delo, kar naj ne bi bilo v nasprotju z ratificiranima konvencijama, saj ti neposredno ne zavezujeta delodajalcev. ...
Naslovnica
Pravni letopis, 2017⁄

Moderni sistemi urejanja odškodninske odgovornosti zdravnika

mag. Nita Rovan Vizlar, 1.1.2017

Ob nenehnem povečevanju števila odškodninskih tožb zoper zdravnike so se v svetu pojavile težnje po vzpostavitvi sistema, v katerem bi bili do odškodnine upravičeni vsi tisti, ki bi bili med zdravljenjem kakorkoli poškodovani. To so tako imenovani sistemi brez krivde (no-fault), v katerih ...
Naslovnica
Pravni letopis, 2017⁄

Predpogodbena dolžnost obveščanja bank pri sklepanju pogodb

dr. Rok Rozman, 1.1.2017

Pri sklepanju bančnih pogodb so banke že v sklenitveni fazi dolžne zagotavljati (potencialnim) strankam posamezne informacije, pojasnila in nasvete, ki naj prispevajo k njihovi boljši obveščenosti in jim omogočajo sprejem odločitve o sklenitvi pogodbe na ustrezno informirani osnovi. ...
Naslovnica
Pravni letopis, 2017⁄

Kršitev pojasnilne dolžnosti zdravnika

dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, 1.1.2017

V prispevku avtorica predstavi neposlovno odškodninsko odgovornost zdravnika. Gre za primere, ko pogodba o zdravljenju ni bila sklenjena, tako da zdravnik odgovarja za škodo pacientu neposredno na podlagi zakona. Posebno pozornost avtorica namenja pravilni izvedbi pojasnilne dolžnosti ...
Naslovnica
Pravni letopis, 2017⁄

Nekatera pravna vprašanja v zvezi z odgovornostjo za zdravniško napako v sodni praksi

dr. Ana Božič Penko, 1.1.2017

Prispevek uvodoma pojasni bistvo zdravniške napake v ožjem smislu ter pojasnilne dolžnosti in njene kršitve kot podlage za odškodninsko odgovornost zdravnika. Avtorica se ukvarja z vprašanjem, ali je odgovornost za zdravniško napako pogodbena ali deliktna, in se opredeli za prvo, in sicer tako v ...
Naslovnica
Pravni letopis, 2017⁄

Medicinska napaka

dr. Vesna Rijavec, 1.1.2017

Prispevek je osredotočen na medicinsko napako, ki je posledica človeškega ravnanja v nasprotju s pravili stroke in z nezadostno skrbnostjo. Poudarjeno je razlikovanje pojmov, kot so napaka, zmota, zaplet in nezgoda. Zaplet pomeni šele, da je pri medicinskem posegu nastala neželena posledica, ...
Naslovnica
Pravni letopis, 2017⁄

Merila za vzpostavitev predpogodbenih dolžnosti informiranja

Andreja Fakin, 1.1.2017

Pravilo o lastni odgovornosti zavezuje vsakega posameznika, da si sam pridobi informacije, ki jih potrebuje za sklenitev pravnega posla. V izjemnih primerih se vzpostavijo predpogodbene dolžnosti informiranja, ki k informiranju zavezujejo nasprotno stranko. Prispevek se osredotoča na te izjemne primere, ko se na podlagi načela vestnosti in poštenja vzpostavijo predpogodbene dolžnosti informiranja,...
Naslovnica
Pravni letopis, 2017⁄

Investor-State Arbitration and the Hundreds of Latvian Arbitration Tribunals

Druviete Inese, K. Selga Eriks, 1.1.2017

Članek obravnava trenutni položaj arbitraže v sporih med vlagatelji in državo v Latviji. Latvija je znana po velikem številu arbitražnih tribunalov in splošnem nezaupanju v arbitražo. Na investicijsko arbitražo se gleda s sumničavostjo. Trenutno je kot glavna kontaktna točka za zahtevke vlagateljev določen generalni sekretariat vlade, in ta ne objavlja podatkov o vloženih tožbah ali zadevah v teku...
Naslovnica
Pravni letopis, 2017⁄

Uporabna etika in prostorska problematika

mag. Bečir Kečanović, 1.1.2017

Prostorska problematika je s posledicami neustreznega, neodgovornega ravnanja daleč prestopila meje pravne dopustnosti, institucionalnega nadzora in škodljivosti. Pri nas verjetno najbolj pri urejanju prostora ter onesnaževanju z odpadki in drugimi nevarnimi snovmi. Znanost je sicer še zmožna opredeliti in nadzorovati posamezne učinke. O posledicah strupene mešanice, ko nevarni odpadki in strupene...
Naslovnica
Pravni letopis, 2017⁄

Razlikovanje med odrskimi in neodrskimi glasbenimi deli

dr. Matija Damjan, 1.1.2017

Zakon predpisuje obvezno kolektivno upravljanje pravic do priobčitve javnosti neodrskih glasbenih del (male pravice), ne pove pa, katera dela se štejejo za neodrska. To povzroča nejasnosti, ko se glasbeno delo priobči drugače, kakor je bilo prvotno namenjeno, na primer, če se pesem uporabi v ...
Naslovnica
Pravni letopis, 2017⁄

Bail-in ter poseg v lastninsko pravico skozi prizmo Sodišča Evropske unije

Urša Ušeničnik, 1.1.2017

V prispevku je uvodoma predstavljen ukrep za reševanje bank bail-in. Razloženo je, kako se je razvijal na evropski ravni ter kakšne so njegove dejanske posledice za delničarje in upnike bank. V tem sklopu je tudi predstavljena problematika konflikta ukrepa bail-in s ...
Naslovnica
Pravni letopis, 2017⁄

Oblike oporok v slovenskem pravu in možnost elektronske oporoke

Petra Hren, 1.1.2017

Slovenski pravni red zapustniku dopušča, da z oporoko razdeli svoje premoženje po svojih željah. Pri sestavljanju oporoke se mora držati zahtev, ki jih predpisuje Zakon o dedovanju, njihovo neupoštevanje pa lahko povzroči neveljavnost oporoke. Slovensko pravo pozna več oblik oporoke.
Naslovnica
Pravni letopis, 2017⁄

Odškodninska odgovornost delodajalca

Damjan Možina, 1.1.2017

Prispevek zaokroženo predstavlja institut odškodninske odgovornosti delodajalca nasproti delavcu tako s teoretičnega kot s praktičnega vidika. Zakonska ureditev v 179. členu ZDR-1 temelji na civilnopravni nepogodbeni odgovornosti za škodo. Uvodoma je predstavljenih nekaj osnovnih značilnosti odškodninske odgovornosti delodajalca.
Naslovnica
Pravni letopis, 2017⁄

Bistvene novosti in spremembe po ZPP-E v pritožbenem postopku

dr. Vesna Bergant Rakočevič, 1.1.2017

Prispevek prikazuje glavne spremembe, ki jih je v pritožbeni postopek vnesla novela Zakona o pravdnem postopku ZPP-E, in opozarja na nekatere morebitne nejasnosti oziroma vprašanja, ki se utegnejo pri uporabi novih določb pojaviti v praksi. Uvedena je možnost izdaje nadomestne sodbe, s katero ...
Naslovnica
Pravni letopis, 2017⁄

Transparentnost sprejemanja občinskih predpisov

dr. Albin Igličar, 1.1.2017

Za večjo kakovost občinskih predpisov je treba izboljšati preglednost pri njihovem sprejemanju, vključno z zakonodajno sledjo, in povečati udeležbo javnosti že pri pripravi predpisov. Zato Strategija razvoja lokalne samouprave v Sloveniji do leta 2020 nalaga občinam ločevanje postopka priprave ...
Naslovnica
Pravni letopis, 2016⁄

Pogodba o finančnem leasingu (nepremičnin) in predkupna pravica

Bojan Brežan, 1.1.2016

Pogodba o finančnem leasingu tipično vsebuje določbe, na podlagi katerih ob koncu leasinškega obdobja pride do prenosa lastninske pravice na predmetu leasinga na leasingojemalca. Ker ima v tem delu elemente prodajne pogodbe, se zastavlja vprašanje, ali pridejo v poštev pravila o predkupni pravici, če ta obstaja na predmetu leasinga. Problem je pereč zlasti na področju nepremičninskega prava, kjer ...
Naslovnica
Pravni letopis, 2016⁄

Obid zakona

mag. Marko Ravljen, 1.1.2016

Strokovna literatura utemeljuje trditvi, da je obid zakona (fraus legis) »star približno toliko kot pravo samo« in da se nanj gleda kot na »darilo rimskega prava« posameznim področjem evropskega pravnega reda. V zgodnjem rimskem pravu je bila sicer uporaba zakonov podana z vidika strogega formalizma. Zakoni so se razlagali izključno dobesedno po črki zakona, vsakršna povezava s smislom in namenom ...
Naslovnica
Pravni letopis, 2016⁄

Prodaja premoženja v stečajnem postopku

Nina Plavšak, 1.1.2016

V stečajnem postopku se dosežejo najboljši pogoji za plačilo terjatev tako, da se izbere najoptimalnejši način prodaje ali kombinacija načinov prodaje. Najoptimalnejši način prodaje je tisti, za katerega je ob upoštevanju značilnosti premoženja, ki je predmet prodaje, stanja na trgu in poslovno običajnih načinov prodaje premoženja enake vrste, najverjetneje, da bo z njegovo uporabo mogoče doseči n...
Naslovnica
Pravni letopis, 2016⁄

Finančni leasing v novejši praksi Vrhovnega sodišča RS

mag. Žiga Razdrih, 1.1.2016

Avtor v prispevku obravnava posamezna vprašanja v zvezi s finančnim leasingom, pri čemer posebno pozornost nameni predstavitvi aktualne prakse Vrhovnega sodišča RS s tega področja in njenemu kritičnemu ovrednotenju. Osrednja raziskovalna pozornost je namenjena vprašanju, kakšne so posledice razveze leasinške pogodbe, s posebnim poudarkom na problematiki odškodnine. Avtor razpravlja tudi o vprašanj...
Naslovnica
Pravni letopis, 2016⁄

Razmislek in sodna praksa Vrhovnega sodišča o nekaterih aktualnih vprašanjih odškodninskega prava v zvezi z nepremoženjsko škodo

dr. Ana Božič Penko, 1.1.2016

Obligacijsko pravo je živo pravo. Še posebej to velja za odškodninsko pravo. To varuje premoženjske in nepremoženjske vrednote. Nepremoženjske vrednote in načini njihove kršitve se s časom in družbenimi razmerami spreminjajo. Pravno varstvo mora tem spremembam slediti in se jim prilagajati. Večinoma je to mogoče brez sprememb obligacijskih predpisov, le z njihovo razlago. Pomembno vlogo pri tem im...
Naslovnica
Pravni letopis, 2016⁄

Nomen est omen - Ime ima pomen

mag. Andreja Kurent, 1.1.2016

Tako poslovniki slovenske skupščine kot Poslovnik državnega zbora so do leta 2002 uporabljali ime hitri postopek, od tedaj naprej pa je nujni zakonodajni postopek. Zastavlja se vprašanje, ali je bilo preimenovanje upravičeno, saj ni jasno, ali se z nujnim zakonodajnim postopkom želi doseči čimprejšnja uveljavitev zakona ali pa je zakon nujno treba sprejeti. Pojem nujnosti namreč ni dovolj jasno op...
Naslovnica
Pravni letopis, 2016⁄

Javna dražba v izvršbi

Gregor Verbajs, 1.1.2016

Prispevek obravnava javno dražbo v izvršbi, pri čemer osrednjo pozornost nameni skupni prodaji nepremičnin in prodaji nepremičnine kot celote.
Naslovnica
Pravni letopis, 2016⁄

Predhodno vprašanje in identična dejanska stanja v razmerju med kazenskim in pravdnim postopkom

dr. Aleš Galič, 1.1.2016

Avtor obravnava dva položaja, ko se sodišče v pravdnem postopku srečuje s kazensko sodbo oziroma vprašanjem obstoja kaznivega dejanja. Za predhodno vprašanje gre v tistih redkih primerih, ko je obstoj civilnopravne obveznosti odvisen od obstoja kaznivega dejanja. Če kazenskega postopka še ni bilo je sporno, ali tedaj domneva nedolžnosti pravdnemu sodišču preprečuje, da bi samostojno odločalo o obs...
Naslovnica
Pravni letopis, 2016⁄

Sistemska in nomotehnična vprašanja splošnih pravnih aktov javnega zavoda (primer osnovne šole)

dr. Albin Igličar, 1.1.2016

Splošne pravne akte sprejemajo na organiziran način tudi samoupravne skupnosti in javni zavodi. Zgodovinsko gledano je ta funkcija najprej pripadala lokalnim skupnostim, cerkvenim organizacijam in znanstvenim korporacijam (statuti mest, splošni akti kanonskega prava, statuti univerz). V moderni družbi se takim aktom pridružujejo statuti gospodarskih družb, kolektivne pogodbe z veliko vlogo sindika...
Naslovnica
Pravni letopis, 2016⁄

Odškodnina za izgubljeni dopust v domači sodni praksi: kaj se lahko naučimo?

Nina Zupan, 1.1.2016

Po odločitvi Sodišča EU v zadevi Leitner v. TUI, ki ima za države članice zavezujoč učinek, se tudi pri nas priznava nepremoženjska škoda zaradi izgube užitka na počitnicah. Vrhovno sodišče je odločilo, da za zagotovitev skladnosti slovenskega prava z Direktivo Sveta 90/314/ EGS o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih ni treba (dodatno) spreminjati zakonodaje, temveč je na podlag...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravni letopis
--(184)
 

Leto objave

2017(15) 2016(11) 2015(12) 2014(12)
2013(16) 2012(15) 2011(26) 2010(18)
2009(31) 2008(28)

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž