IUS-INFO - Strokovna literatura
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Strokovna literatura > Publikacije > Diplomske naloge
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 147)
Publikacija Članek
Naslovnica
Diplomske naloge, 2017

Spor majhne vrednosti

Polona Kveder

Magistrsko diplomsko delo obravnava spore majhne vrednosti v slovenskem pravu. Njihova posebnost je, da je vrednost tožbenega zahtevka nizka in da so lahko stroški za rešitev spora nesorazmerno visoki oziroma je možno, da celo presežejo vrednost spora. Zato Zakon o pravdnem postopku določa posebno ureditev teh sporov, ki zasleduje načelo ekonomičnosti in hitrosti postopka. Zakonodajalec se je pri ureditvi postopka odločil za precej formalno urejen postopek s poudarkom na načelu pisnosti. V nalogi sem analizirala zakonsko ureditev v sporih majhne vrednosti, ugotavljala, kje so v praksi nastale težave in katera vprašanja je zakon pustil odprta ter kako na to odgovarja sodna praksa. Predstavila sem tudi, kaj o postopku in posameznih institutih menita teorija in praksa, ter dodala še svoje mnenje.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2017

Formalna dokazna pravila

Mihaela Vratarič

V diplomski nalogi je predstavljen potek dokazovanja v kazenskem postopku v Sloveniji, s poudarkom na načelih dokazovanja, dokaznih sredstvih, izločanju nezakonitih dokazov ter sankcioniranju kršitev. Kazenski postopek je obremenjen z nerazrešljivim protislovjem, saj želi na kontradiktoren način priti do resnice. Potrebno je poudariti, da ima kazenski postopek za javnost ogromen simbolni pomen, saj preko pravičnosti kazenskega postopka javnost doživlja pravnost svoje države in vladavino prava v njej.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2017

Uveljavljanje zahtevkov v zvezi z nepremičninami v stečaju s pregledom aktualne sodne prakse

Jerneja Požar

V diplomski nalogi sem predstavila in razložila skupna pravila v postopkih zaradi insolventnosti, podrobneje opisala potek in pravne posledice stečajnega postopka nad pravno osebo, ki je insolventni dolžnik. Pojasnila sem pojem ločitvenih upnikov in pomen pravočasne prijave zavarovanih terjatev oziroma ločitvenih pravic za pridobitev procesne legitimacije. Dotaknila sem se tudi vloge stečajnega upravitelja, na katerega se prenesejo pooblastila za zastopanje stečajnega dolžnika in vodenje njegovih poslov. Izpostavila sem posebej izločitveno pravico na nepremičnini, ki je v drugi točki prvega odstavka 22. člena ZFPPIPP opredeljena kot pravica osebe, ki je s priposestvovanjem ali na drug izviren način pridobila lastninsko pravico na nepremičnini, pri kateri je kot lastnik vpisan insolventni dolžnik. Izločitveni upnik ima od insolventnega dolžnika pravico zahtevati, da prizna njegovo lastninsko pravico na nepremičnini.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2017

Problematika slovenskega zakona o tujcih

Nika Oven

Diplomska naloga obravnava problematiko novega slovenskega Zakona o tujcih (ZTuj-2-UPB5) v odnosu do mednarodnega prava. V prvem delu z uporabo deskriptivne metode predstavi kontekst sprejema Zakona, vključno z razmerami, ki so privedle do motivacije prenovitve zakonodaje. Naloga oriše evropsko migrantsko krizo med letoma 2015 in 2016 s poudarkom na dogajanju v Sloveniji. Demonstrirano je, da je kriza povzročila pravno, politično, humanitarno, organizacijsko, varnostno in logistično zagato. Opisno je podana tudi varnostna situacija pred in v času sprejetja Zakona. Podatki kažejo, da varnostna situacija ni zaskrbljujoča, da pa ni izključena ponovitev podobnega ali stopnjevanega stanja. Prvi del vsebuje tudi empirično pridobljeno medijsko analizo odnosa glavnih slovenskih medijev do tujcev in javno dostopno anketirano mnenje slovenske javnosti o tujcih. Kaže, da je v medijih in med prebivalci Slovenije prisotno zavedanje o problematiki prihoda tujcev.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2017

Vpliv odločbe SEU v zadevi Pula Parking na razlago Bruseljske uredbe Ia

Patricija Kržan

Diplomsko delo se nanaša na posamezna pravila Uredbe št. 1215/2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, ki so pomembna za razumevanje sodne odločbe v zadevi Pula Parking. Sodišče Evropske unije je v tej zadevi povzelo najpomembnejša pravila razlage pojma »civilna in gospodarska zadeva« ter se prvič ukvarjalo s pojmom »sodišče«, v zvezi s katerim je postavilo pomembne smernice pri odločanju ali se organ šteje za »sodišče« v smislu Uredbe št. 1215/2012.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Razmerje med lastninskim in bonitarnim varstvom s pregledom sodne prakse

Liliana Grosar

Pričujoča diplomska naloga temelji na opredelitvi osnovnih pojmov iz teorije prava kot so pravno razmerje, pravni subjekt in pravovarstveni zahtevek s poudarkom na stvarnopravnem vidiku posameznih pravnih institutov. Pravovarstveni zahtevek, kot obliko sodnega varstva je namreč možno aktivirati šele tedaj, ko je temeljno upravičenje kršeno oziroma ogroženo. Bralca bo vsebina moje diplomske naloge popeljala skozi kratko predstavitev posameznih institutov stvarnega prava s poudarkom na področju stvarnopravnih zahtevkov (tožbenih zahtevkov) v povezavi z novejšimi odločbami iz sodne prakse slovenskih sodišč. V Stvarnopravnem zakoniku (SPZ) sta za varstvo lastninske pravice predvidena dva zahtevka: zahtevek na vrnitev stvari ali reinvindikacijski zahtevek in zahtevek na prenehanje vznemirjanj oz. negatorni zahtevek. Aktivna legitimacija za obe tožbi pripada lastniku in tudi domnevnemu lastniku.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Institut vrnitve v prejšnje stanje v pravdnem postopku s primeri iz sodne prakse

Ksenija Kumelj

Vrnitev v prejšnje stanje je institut civilnega pravdnega postopka, ki temelji na načelu kontradiktornosti oziroma načelu zaslišanja obeh strank. Zakon daje strankam in drugim udeležencem v postopku možnost uveljavljanja svojih interesov. Če stranka zamudi narok ali rok za določeno procesno dejanje, zaradi česar izgubi pravico opraviti to dejanje (prekluzija), ji sodišče na njen predlog dovoli, da opravi to procesno dejanje tudi kasneje. Institut vrnitve v prejšnje stanje torej omogoča odpravo posledic zamude in vrnitev pravde v stanje, v kakršnem je bila pred zamudo. S tem se v pravdnem postopku zagotovi sodno varstvo tistemu, ki je pravi nosilec pravice materialnega prava, hkrati pa se poskrbi, da sodna odločba ni le posledica strankine nezakrivljene zamude. Gre torej za vzpostavitev ravnovesja med zagotavljanjem sodnega varstva ter med pospešitvijo postopka.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Odgovornost upnikov za vpliv na poslovanje dolžnika pri zunajsodnem prestrukturiranju finančnega dolga

Anže Skodlar

Ugotovitve kažejo, da imajo finančni upniki gospodarskih družb v težavah pogosto boljše možnosti poplačila svojih terjatev, če namesto sprožitve formalnih sodnih postopkov zaradi insolventnosti pristopijo k pogodbenemu prestrukturiranju finančnih dolgov dolžnikov zunaj sodišč. Sporazumi o prestrukturiranju dolgov lahko v praksi vključujejo tudi posebne oz. stranske dogovore, s katerimi se dolžnik zaveže k določenim ravnanjem ali opustitvam. Ti pogosto, z namenom varovanja upnikov, pomenijo protiutež pomanjkljivim stvarnim in osebnim zavarovanjem. Tako so nameni vzpostavitve posebnih dogovorov sicer legitimni, na drugi strani pa omogočajo upnikom, da iz svojega položaja moči izvršujejo močan vpliv na sprejemanje dolžnikovih poslovnih odločitev. Tako se postavlja vprašanje, kako je z alokacijo odškodninske odgovornosti, kadar se dolžnikovo ravnanje v skladu s stranskimi dogovori izkaže za škodljivo.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Ponarejenja denarja; kazenskopravno varstvo evro valute v Republiki Sloveniji

Josip Luketič

Osrednji del diplomskega dela govori o mednarodnem kazensko pravnem varstvu evro valute, katero pred ponarejanjem varuje Ženevska konvencija o preprečevanju ponarejanja denarja ter pravni akti institucij Evropske unije, kot so uredbe, direktive idr. V Republiki Sloveniji nacionalna zakonodaja prenese mednarodno varstvo s Kazenskim zakonikom, Zakonom o kazenskem postopku in Zakonom o državnem tožilstvu. Kot pomembne so navedene predvidene spremembe Kazenskega zakonika (KZ-1E). V diplomskem delu je naveden tudi oris zaščitnih elementov, vgrajenih v evro valuto, ki uporabnikom olajšajo njihovo uporabo na eni ter na drugi strani otežijo ponarejanje.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Nujna pot v najnovejši sodni praksi

Neža Suhodolčan

Institut nujne poti posega v samo lastninsko pravico, ki predstavlja »najvišjo« pravno oblast, ki jo ima pravni subjekt nad pravnim objektom, in je eden ključnih pojmov vsakega pravnega reda. Lastninska pravica je veljala za neomejeno že po rimskem pravu vendar so kljub temu že tedaj obstajale določene posebnosti pri urejanju medsebojnih razmerij med sosedi. Pravni red v Republiki Sloveniji priznava pravico do zasebne lastnine celo v Ustavi Republike Slovenije, in sicer 33. člen določa: »Zagotovljena je pravica do zasebne lastnine in dedovanja.« Sicer pa lahko lastninska pravica konkurira z drugo lastninsko pravico, zato lahko neomejeno izvrševanje ene do njiju onemogoči izvrševanje druge lastninske pravice. Prav zaradi tega pravni redi predpisujejo pravila, ki rešujejo tako nastale kolizije pravnih oblasti glede nepremičnin. Ta pravila se imenujejo sosedsko pravo. Namen pravil o sosedskem pravu je posledica življenja v skupnosti in na skupnem prostoru in da se morajo ljudje drug drugemu prilagajati, da ne bi prihajalo do sporov med lastniki nepremičnin, katere so medsebojno dotikajo. Ta pravila lastnika po eni strani omejujejo, po drugi strani pa omogočajo normalno izvrševanje njegove lastninske pravice.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Pravne značilnosti faktoringa

Urban Pristovnik

V svojem diplomskem delu bom uvodoma opisal nekaj osnovnih značilnosti faktoringa. Predstavil bom tipične funkcije faktoringa, ker so le-te relevantne za opredelitev njegove pravne narave, krajše poglavje pa bom namenil tudi pregledu pojavnih oblik oz. modalitet faktoringa.V naslednjem poglavju se bom posvetil obravnavi pravne narave pogodbe o faktoringu, kjer bom predstavil pogodbo o faktoringu kot okvirno pogodbo, kot predpogodbo in kot pogodbo sklenjeno pod pogojem ali z opcijo. Odgovoril bom na vprašanje, zakaj so splošni pogoji poslovanja pri faktoringu tako pomembni.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Problematika na področju davka od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnin

Sergeja Sotošek

Davek od dobička iz kapitala je nedvomno eden pomembnejših virov državnih prihodkov v Sloveniji in držav Evropske unije. Njegova velikost je odvisna od več dejavnikov, kot so stopnja davka, vrste obdavčitve ter števila oprostitev. V diplomskem delu sem se omejila le na predstavitev davka od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnin in problematiko, ki se pri obdavčitvi s tem davkom največkrat izpostavi. Zavezanci za ta davek so lahko le fizične osebe. Osnovni pravni predpis, ki opredeljuje in ureja davek od dobička iz kapitala je Zakon o dohodnini (ZDoh-2), ki se uporablja od 1. 1. 2007. Po tem zakonu se dobiček iz kapitala definira kot dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala, torej tudi z odsvojitvijo nepremičnin. Skupaj z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-1) iz leta 2005, je uvedel novost, na podlagi katere se ta davek ne vključujejo več v letno davčno osnovo oziroma dohodninsko napoved, saj se izračunana in plačana dohodnina od navedenih dohodkov šteje za dokončni davek.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Temeljna načela stvarnega prava skozi sodno prakso

Lora Leskovar

Diplomska naloga obsega obravnavo temeljnih načel stvarnega prava in pregled aktualne sodne prakse. Diplomsko delo je v celoti predstavljeno na način, da so na začetku posameznih poglavij teoretične razlage pojmov in načel, obrazloženim ter pojasnjenim institutom pa so nato dodani tudi primeri iz sodne prakse, tako da je čim bolj nazorno in jasno prikazano, kako se navedena pravna pravila uporabljajo v sodni praksi, torej v sodbah sodišč. Prvi del diplomske naloge temelji na osnovah. Pojasnjeni so pojmi, ki so potrebni za lažje razumevanje samega diplomskega dela. Predstavljen je tudi temeljni pravni akt, Stvarnopravni zakonik, v katerem so zapisana vsa načela stvarnega prava.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Pravna narava dogovora v mediaciji

Nina Marin

Mediacija kot ena izmed oblik alternativnega reševanja sporov je proces, v katerem ni sodnika, ki bi odločal o spornem vprašanju, ampak je nevtralna tretja oseba tista, ki pomaga strankam, da dosežejo sporazum. Vloga mediatorja v tem procesu torej ni odločati o spora, ampak omogočiti strankam najboljše možnosti in jim pomagati pri usmeritvi, da dosežejo sporazum. Proces mediacije je prostovoljen, fleksibilen in zaupen, kar predstavlja pomembno prednost, zaradi katere se v zadnjem času vse več strank odloča, da bodo spor reševale s pomočjo tega postopka. Eden izmed razlogov zaradi katerega se stranke odločajo za mediacijo je tudi ta, da je veliko cenejša in hitrejša od sodnih postopkov, kar velja še posebej za Veliko Britanijo.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Pravni temelji nastanka in prenehanja osebne služnosti s pregledom najnovejše sodne prakse

Klavdija Rep

Glavna tema diplomske naloge so osebne služnosti. Takoj na začetku sem omenila sam institut služnosti in njegovo razmejitev na stvarne in osebne služnosti ter opisala razlike med njima. Na kratko sem se dotaknila načel in varstva služnosti ter neprave stvarne služnosti. Menim, da je bilo to potrebno zaradi lažjega razumevanja morebitnega bralca.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Pravica do starševskega dopust v pravu EU

Simona Češnjevar

Diplomska naloga obravnava ureditev starševskega dopusta v pravu EU. Starševski dopust ponuja čas odsotnosti z dela za matere in očete, da lahko skrbijo za svoje otrokedoločeno časovno obdobje. Hkrati pa je eden najpomembnejših ukrepov za lažjeusklajevanje dela in družine. S tem je povezano tudi vprašanje zagotavljanja en akihmožnosti in enakega obravnavanja žensk in moških tako v poklicnem kot zasebnemživljenju. Na ravni EU pravico do starševskega dopusta ureja Direktiva 2010/18/EU ostarševskem dopustu, ki je razveljavila Direktivo Sveta 96/34/ES o okvirnem sporazumuo starševskem dopustu in Direktiva 2006/54/ES o uresničevanju načela enakihmožnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnemdelu. Zakonodaja EU določa le minimalne standarde glede starševskega dopusta, natopa je na državah članicah in socialnih partnerjih, da to uredijo v nacionalnih pravnihredih.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Razmerje med javnim redom in kontradiktornostjo pri izvršitvah tujih sodnih odločb v Bruseljski uredbi Ia

Katja Drobnak

Diplomsko delo obravnava razloge zoper priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb v okviru Bruseljske uredbe Ia. Podrobneje sta kot razlog nepriznanja opisana pridržek javnega reda in kršitve načela kontradiktornosti. Delo skozi primere sodne prakse prikazuje odločitve Sodišča EU glede vprašanj, ki so jih nanj naslovila sodišča držav članic v zvezi z zavrnitvenimi razlogi zoper priznanje in izvršitev tuje sodne odločbe. Predstavljeno je vročanje tujih sodnih odločb in posledice nevročitve, ki predstavljajo razlog za zavrnitev tuje sodne odločbe bodisi z vidika poseganja v javni red države, v kateri se zahteva priznanje tuje sodne odločbe, ali pa zaradi kršitve temeljnih pravic posameznika. Vsakdo ima pravico do sodelovanja v postopku, ki teče zoper njega, prav tako pa mu mora biti dana možnost priprave obrambe, da se lahko uspešno brani pred sodiščem. Poudarjena je omejena razlaga javnega reda in njegova restriktivna vloga, kot se je izoblikovala tudi v praksi Sodišča EU.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Institut skupinske tožbe

Nastja Jurišič

Z diplomskim delom podrobneje predstavim institut skupinske tožbe. Kljub mnogim poskusom, da bi se ta institut v pravi obliki uveljavil v kontinentalnem pravnem sistemu, temu do sedaj še ni tako. Skupinsko tožbo v pravi obliki pozna anglosaški pravni sistem. ZDA so bile tiste, ki so razvile in prve prenesle v praktično uporabo institut skupinske tožbe. Skupinska tožba je tožba, kjer na strani tožnikov nastopa več strank, ki so bile oškodovane zaradi enakih škodljivih posledic. Namen združevanja je v prvi vrsti ekonomski, saj imajo posamezni tožniki manjše zahtevke, s katerimi v pravdi ne bi uspeli proti ekonomsko veliko močnejšim podjetjem, na strani katerih je prišlo do prepovedane posledice. Ena izmed glavnih značilnosti skupinske tožb je prav ekonomska premoč tožene stranke. Tožena stranka v postopku je podjetje, njeni zastopniki ali upravljalci. Bodisi obrat podjetja povzroča škodljive posledice okolju, njihovi izdelki na trgu vsebujejo prepovedane snovi, izvajajo pomankljivo storitev ali obljubljajo učinke, katerih se dejansko s proizvodom ne da doseči. Posledice se lahko kažejo na stvareh, v okolju ( Class action) ali na premoženju in zdravju ljudi (massive tort). Tožnike v postopku zastopajo odvetniki. Ti vodijo vse stopnje tožbe, do samega zaključka - izdane sodbe ali sklenjene poravnave. Zadeva se prične odkrivati s samo ugotovitvijo, da ima posamezna stvar ali storitev negativen vpliv ter da povzroča prepovedane posledice. Zagovorniki v tej fazi začnejo s preiskavo in zbiranjem dokazov. Ko so dejstva o negativnih vplivih dodobro raziskana in podprta z dokazi, se začne postopek odkrivanja potencialni oškodovancev, če niso znani že med postopkom preiskave.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Ženitna pogodba - primerjava med Slovenijo in Avstrijo

Urška Soršak

Zakonska zveza je eden izmed temeljnih institutov, ki je urejen na področju družinskega prava in je zelo pomemben za oblikovanje odnosov med ljudmi. V slovenski zakonodaji jo ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki določa, da je njen glavni namen zasnovanje družine. Z vstopom v zakonsko zvezo pa morata zakonca sprejeti tudi določene pravice in obveznosti. Nastanejo tako osebne kot premoženjskopravne posledice. Premoženjskopravni režim je v ZZZDR urejen na obligatoren način. Določeno je, da ob sklenitvi zakonske zveze nastanejo tri premoženjske mase, posebno premoženje vsakega izmed zakoncev in skupno premoženje. Zakonca se lahko dogovorita, da njuno posebno premoženje postane njuna skupna lastnina, ne moreta pa se dogovoriti, da ne bi bilo premoženje, ki ga pridobita z delom tekom zakonske zveze, skupno. Omogočena jima je torej le delna pogodbena avtonomija, saj lahko sklepata vse pravne posle, ki jih lahko sklepata s tretjimi osebami, vendar samo če niso v nasprotju z ZZZDR.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Odgovornost prodajalca za napake prodanega podjetja

Tadeja Mancini

V diplomskem delu sem se ukvarjala z temeljnima oblikama prodaje podjetja v družbi z omejeno odgovornostjo, in sicer kot prodajo sredstev podjetja ali kot prodajo poslovnega deleža. Obravnavani transakciji sta predstavljeni in opredeljeni z namenom ugotovitve, kakšna je odgovornost prodajalca podjetja z naslova jamčevanja za stvarne in pravne napake glede na predmet prodaje. V primeru prodaje poslovnega deleža se prodaja le ta, torej premoženjska pravica. Predmet prodaje podjetja v ožjem smislu pa so poslovna sredstva podjetja, torej skupek pravic in stvari. Navedena razlika v prodajnem predmetu pogojuje različno uporabo zakonskih norm jamčevanja za napake, torej odgovornost prodajalca podjetja. Pri čemer je za možnost uporabe zakonskih norm jamčevanja za napake bistveno, da napaka obstoji na samem predmetu prodaje.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Privolitev otroka k posvojitvi

Jelka Lorber

Posvojitev je pravni akt, ki ima za udeležence trajne posledice, in je ni možno razvezati. Posvojitev ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v četrtem delu in izhaja iz ustavne določbe o pravicah otrok. Postopek posvojitve se ureja po pravilih splošnega upravnega postopka, ki ga izvajajo centri za socialno delo. Posvoji se lahko samo otrok, ki je mlajši od 18 leta, če pred tem ne pridobi poslovne sposobnosti. Otrok, ki je starejši od 10 let, mora k posvojitvi podati svoje soglasje. Če v postopku niso izpolnjeni vsi pogoji, je posvojitev neveljavna, neizpolnjeni pogoji pa so razlogi za razveljavitev, ki učinkujejo ex nunc.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Načelo akcesornosti v slovenskem hipotekarnem pravu s poudarkom na ugasnitvi hipoteke

Tanja Grlj

V slovenskem pravnem redu je bil z uveljavitvijo Stvarnopravnega zakonika (SPZ) dne 1. 1. 2003 uveden institut ugasnitve hipoteke zaradi poteka časa. Hipoteka ugasne s potekom desetih let od dneva dospelosti zavarovane terjatve. Na podlagi navedenega lahko hipotekarni zavezanec zahteva izbris hipoteke iz zemljiške knjige, s čimer hipoteka, in iz nje izvirajoča poplačilna pravica, tudi preneha. Ker Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR) takšne ureditve - ugasnitve hipoteke zaradi poteka časa ni poznal, se je v sodni praksi Vrhovnega sodišča RS (in na tej podlagi višjih sodišč) uveljavilo stališče, da sodno uveljavljanje poplačilne pravice po takrat veljavni zakonodaji ni bilo časovno omejeno. To na pravice, pridobljene pred uveljavitvijo SPZ, ne bi vplivalo. Te ostanejo v veljavi z vsebino, kot so bile ustanovljene, vključno z upravičenjem hipotekarnega upnika po časovno neomejenem uveljavljanju poplačilne pravice iz naslova hipoteke.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Odškodninska odgovornost zaradi ugriza psa

Jasmina Vaupotič

Diplomsko delo temelji na analizi odškodninske odgovornosti, do katere pride zaradi ugriza psa. Lastniki psov za ugriz psa odgovarjajo bodisi objektivno bodisi subjektivno. Odgovornost imetnika živali je v Obligacijskem zakoniku opredeljena v 158. členu. Objektivno odgovarja imetnik živali ne glede na krivdo, in sicer takrat, kadar se njegov pes šteje za nevarno žival. Za škodo, ki jo povzroči pes kot domača žival, pa zakon predpisuje subjektivno odgovornost. Imetnik psa se odgovornosti lahko razbremeni, če dokaže, da je poskrbel za ustrezen nadzor in varstvo nad psom.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Pravne posledice prirejanja podatkov o javnem dolgu s strani držav članic evroobmočja

Mateja Janičijević

Ob izbruhu svetovne finančne in gospodarske krize leta 2008 so njene razsežnosti kmalu dosegle tudi Evropo in razkrile njene temne plati, ko je Grčija v začetku leta 2010 postala središče svetovne gospodarske krize. Ob razkritjih načinov prirejanja podatkov ne moremo mimo skrbi o resnosti težav v Grčiji. Izvedeni finančni instrumenti so običajen del vladnega financiranja, nesprejemljivi postanejo v primeru, ko se jih uporabi za namene prikrivanja. Največji del krivde za grške težave nosijo neodgovorni grški politiki, ki so prek obljub o višjem življenjskem standardu povečevali zadolženost. Hkrati so s prikrivanjem resnice glede proračunskega primanjkljaja in javnega dolga povsem izgubili zaupanje mednarodne finančne javnosti. Da bi Grčiji pustili, da sama poskrbi za svoje probleme, kar bi vodilo v neplačilo dolga, ni v nikogaršnjem interesu. Zato je pomoč Grčiji smiselna ob pogoju, da sprejmejo stroge varčevalne ukrepe oziroma reforme, katerih so se grški politiki v preteklosti izogibali.
Naslovnica
Diplomske naloge, 2016

Nadzor nad zakonitostjo dela občine

Nina Dvoršek

V delovno področje občin spadajo lokalne zadeve, ki zadevajo samo prebivalce občine in jih občina lahko ureja samostojno, državni organi pa izvajajo nadzor nad zakonitostjo dela občine. Država lahko z zakonom na občine prenese tudi opravljanje posameznih nalog državne pristojnosti, pod pogojem, da za to zagotovi potrebna sredstva. V zadevah iz prenesene pristojnosti opravljajo državni organi nadzor tudi nad primernostjo in strokovnostjo dela občin. Občinski organi so dolžni izvrševati te naloge neposredno na podlagi zakona, kar pomeni, da v zvezi s temi nalogami nimajo pravice sprejemati splošnih aktov. Zakonitost obvezuje vsakogar, ki sprejema pravne akte in izvršuje materialna dejanja, da pri tem izhaja iz zakona. To pomeni, da morajo biti v skladu z zakonom tako podzakonski in drugi splošni akti, kot tudi posamični akti in materialna dejanja. Zakonitost se pojavlja v dveh oblikah, v materialni in formalni. Materialno nezakonitost predstavlja neskladje vsebine podzakonskega predpisa ali drugega splošnega akta z zakonom.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiDiplomske naloge

Leto objave

2017(5) 2016(27) 2015(15) 2014(17)
2013(23) 2012(10) 2011(15) 2010(14)
2009(11) 2008(7) 2007(1) 2005(2)

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž