IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: September 2011
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: September 2011
 

V središču

Arhiv člankov od 1.9.2011 do 30.9.2011

28.9.2011

Iz sodne prakse: Nujni delež v primeru odplačne in aleatorne pogodbe

Obligacijski zakonik (OZ) v 50. členu določa, da navidezna pogodba nima učinka med pogodbenima strankama, če pa prikriva kakšno drugo pogodbo, velja ta druga, če so izpolnjeni pogoji za njeno pravno veljavnost. Enako je določal 66. člen prej veljavnega Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), ki ga je sodišče uporabilo v zadevi II Ips 1239/2008. > Več...

27.9.2011

Usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev

Pravica do izobrazbe je uvrščena med temeljne človekove pravice, kot posebna pravica (in dolžnost) delavcev pa je izpostavljena tudi v zakonu o delovnih razmerjih. Pravica, ki se zdi za slovenske delavce tako samoumevna, pa je v primeru usposabljanja in izpopolnjevanja tujcev natančneje urejena in normirana. > Več...

23.9.2011

(Ne)varni kozmetični izdelki

Zaradi nanašanja kozmetičnih izdelkov na zunanje dele človeškega telesa (npr. na povrhnjico, lasišče ...) je zagotavljanje varnosti teh izdelkov prioritetnega pomena. Na evropski ravni ureja to področje direktiva o kozmetičnih izdelkih, ki opredeljuje nevarne kozmetične izdelke in način njihovega označevanja. > Več...

22.9.2011

Iz sodne prakse: Izterjava preživnine

Preživninski upravičenec mora ne le dokazati, da mu je šola priznala status rednega dijaka ali študenta, ampak mora redno izpolnjevati svoje študijske obveznosti – opravljati kolokvije oziroma izpite. > Več...

20.9.2011

Iz sodne prakse: Izpolnjevanje pogojev za vpis v imenik ZAPS

Na podlagi prvega odstavka 228. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) se šteje, da osebe, ki so s 1.1.2003 (uveljavitev ZGO-1) vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev ali v posebni imenik odgovornih projektantov v skladu z določbami prej veljavnega ZGO, izpolnjujejo pogoje za odgovornega projektanta po ZGO-1 za tisto vrsto načrtov, v zvezi s katerimi so opravili posebni del strokovnega izpita. > Več...

16.9.2011

Prepoved diskriminacije zaradi starosti

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi C-447/09 o (ne)upravičenosti prenehanja pogodb o zaposlitvi pri dopolnjeni starosti 60 let na podlagi klavzule iz kolektivne pogodbe odločilo, da je takšno ravnanje diskriminatorno. > Več...

13.9.2011

Iz sodne prakse: Kazen za žalitev sodišča

Na podlagi 11. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) mora sodišče onemogočiti vsako zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku pred sodiščem. V ta namen lahko sodišče s sklepom izreče denarno kazen do 1.300 evrov, če stranke, intervenienti, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci z namenom škodovati drugemu ali s ciljem, ki je v nasprotju z dobrimi običaji, vestnostjo in poštenjem, zlorabljajo pravice iz ZPP. Sodišče lahko izreče tudi druge zakonsko določene ukrepe, rok za plačilo kazni pa ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev. > Več...

8.9.2011

Evidenca izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje

Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja. V postopku presoje vplivov na okolje se ugotovi, opiše in oceni dolgoročne, kratkoročne, posredne ali neposredne vplive nameravanega posega na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino, ter njihova medsebojna razmerja. > Več...

7.9.2011

Iz sodne prakse: Predlog za obnovo v izvršilnem postopku

Ni mogoče obnoviti postopka takrat, kadar stranka trdi, da je bila vročitev odločbe opravljena nepravilno.

> Več...

5.9.2011

Preiskovanje pomorskih nesreč

Do 17. junija 2011 je bilo potrebno v nacionalno zakonodajo zagotoviti prenos Direktive 2008/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa in o spremembi Direktive Sveta 1999/35/ES in Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Temeljna zakonska podlaga v skladu z navedeno direktivo je bila tako uvedena z novim XI. poglavjem o preiskovanju nesreč na morju, dodanim z zadnjo novelo Pomorskega zakonika (PZ-E). > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober