IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Junij 2011
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Junij 2011
 

V središču

Arhiv člankov od 1.6.2011 do 30.6.2011

30.6.2011

Iz sodne prakse: Neizkazana verjetnost zgraditve objekta pred 31.12.1967

Na podlagi 3. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) se gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen ali rekonstruiran na podlagi gradbenega dovoljenja, ali se mu je na podlagi gradbenega dovoljenja spremenila namembnost, je uporabno dovoljenje (prvi odstavek 5. člena ZGO-1), t.j. odločba, s katero tisti upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega pregleda, dovoli začetek uporabe objekta. > Več...

28.6.2011

Nepremičninsko posredovanje

Novela Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) usklajuje področje posredovanja v prometu z nepremičninami z evropsko ureditvijo ter sledi načelom upravnih poenostavitev, prepovedi diskriminatornega obravnavanja, prepovedi podvajanja enakovrednih zahtev in ponovnega preverjanja dokazil ter drugim načelom. Novela bo začela veljati 9. julija. > Več...

24.6.2011

Iz sodne prakse: Varovanost pravice do pokojnine

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) v prvem odstavku 177. člena določa, da lahko zavarovanec, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do dveh ali več pokojnin iz obveznega zavarovanja v Republiki Sloveniji (RS), uživa le eno od njih po lastni izbiri. Enako velja tudi v primeru izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnin tudi v drugih državah, če zavarovanec pridobi pravice na podlagi istih pokojninskih obdobij.
> Več...

22.6.2011

Nujna zaščita kmetijskih zemljišč

Glavni cilji novele Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) so predvsem: trajnostno ravnanje z rodovitno zemljo, povečevanje obsega kmetijskih zemljišč ter ohranjanje krajine in razvoj podeželja. > Več...

20.6.2011

Pristojnost Sodišča EU za sprejetje predhodne odločbe

Sodišče EU je pristojno za odločanje v zadevah, ki spadajo v okvir prava Unije, deluje pa z odločanjem v okviru postopka predhodnega odločanja in različnih vrst tožb (npr. tožba zaradi neizpolnitve obveznosti ali ničnostna tožba), pritožb ter revizije. > Več...

16.6.2011

Učinkovitejše delovanje na področju preprečevanja korupcije

Pred približno enim letom uveljavljen Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) od 4.6.2011 velja v besedilu, ki vključuje novelo ZIntPK-B. Ob upoštevanju kriznih razmer ter potrebi po strateškem prilagajanju omejeni porabi javnih proračunskih sredstev in sprotnemu odpravljanju administrativnih ovir, so bile spremembe in dopolnitve potrebne za dejansko kakovostno izvajanje nadzora in preventive in s tem doseganja strateških ciljev na področju višanja integritete in zmanjševanja korupcije v Republiki Sloveniji. Z novelo zakona se temeljna načela ZIntPK precizirajo in podrobneje implementirajo skozi posamezne spremembe in dopolnitve. > Več...

13.6.2011

Varnost in zdravje pri delu morata biti del načrtovanja poslovne politike delodajalca

Namen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki bo začel veljati 3. decembra 2011, je spodbujanje varnostne kulture, usmerjene v preprečevanje tveganja pri delu in skrbi, da so predpisani ukrepi stvarni in učinkoviti. > Več...

9.6.2011

Učinkovita in transparentna izvedba postopkov oddaje javnih naročil

Novi Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki začne veljati 3.7.2011 zagotavlja učinkovito pravno varstvo ponudnikov, naročnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, skladno z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil, ter racionalizira postopke pravnega varstva, ki potekajo pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo. Urejeno je varstvo obrambnega in varnostnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil ter pravno varstvo po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila. > Več...

7.6.2011

Opravljanje notarskega poklica v drugi državi

Pogodba ES v 2. poglavju opredeljuje pravico do svobode ustanavljanja in sicer ima vsak državljan pravico do pričetka in opravljanja dejavnosti kot samozaposlena oseba ter pravico do ustanovitve in vodenja podjetij kot trajne in neprekinjene dejavnosti pod enakimi pogoji, kot je v zakonodaji države članice opredeljeno za njene državljane. > Več...

3.6.2011

Iz sodne prakse: Zamudne obresti

O višini terjatve iz naslova zamudnih obresti odloči izvršilno sodišče, ki pri tem upošteva dan plačila in vsa pravila, ki urejajo višino zamudnih obresti. > Več...

1.6.2011

Določanje plačnega razreda javnih uslužbencev

Državni zbor je z avtentično razlago pojasnil določbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki opredeljuje način prevedbe osnovne plače javnega uslužbenca in funkcionarja zaradi določitve plačnega razreda. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober