IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Junij 2009
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Junij 2009
 

V središču

Arhiv člankov od 1.6.2009 do 30.6.2009

29.6.2009

IZ SODNE PRAKSE: Pravica do izjave v postopku

V primeru tako imenovane vnaprejšnje dokazne ocene sodišče ne sme zavrniti izvedbe nekega dokaza z argumentom, da se je že prepričalo o nasprotnem. > Več...

28.6.2009

Pregled evropske zakonodaje v mesecu juniju

26.6.2009

Davčni vidik plačil članom nadzornega sveta

V skladu z 284. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se članom nadzornega sveta za njihovo delo lahko zagotovi plačilo ali udeležba na dobičku, kar je določeno s statutom ali sklepom skupščine. Praviloma naj bi bilo plačilo v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in s finančnim položajem družbe. > Več...

24.6.2009

Prof. dr. Miro Cerar o knjigi Velika priložnost Antona Tomažiča

Če vam v teh kriznih časih zmanjkuje optimizma ter volje za učenje in inovativno delovanje, če vas meglena politika in gospodarstvo pehata v malodušje oziroma apatijo, če okolica kakorkoli zatira ali ubija vaš podjetniški duh – potem vam svetujem, da si preberete knjigo Velika priložnost ter z njo izstopite iz duševnega in družbenega mrtvila. > Več...

22.6.2009

Posebnosti delovanja tihe družbe

Tiha družba je obligacijsko pravno razmerje, ki nastane s sklenitvijo pogodbe med: obstoječo osebno ali kapitalsko družbo (nosilcem tihe družbe) in drugim subjektom, ki je lahko fizična ali pravna oseba (tihi družbenik). Na podlagi pogodbe tihi družbenik prispeva denar, sredstva ali storitve in v zamenjavo dobi pravico do udeležbe pri kasnejšem dobičku. > Več...

18.6.2009

Davčni inšpekcijski nadzor

Davčni inšpekcijski nadzor je eden izmed postopkov nadzora, ki jih izvaja davčna uprava z namenom nadziranja izvajanja določb davčnih zakonov. > Več...

16.6.2009

IZ SODNE PRAKSE: Dedovanje zakupne pravice

Dedovanje zakupne pravice je mogoče, ko zemljišče v lasti zakupnika ali skupaj z zakupljenimi zemljišči oziroma zakupljena zemljišča sama izpolnjujejo pogoje za zaščiteno kmetijo. > Več...

12.6.2009

Tudi Slovenija se podaja na tvegano pot v neznano

Čeprav okoljevarstveniki trdijo, da soobstoj gensko spremenjenih rastlin - GSR z ostalimi rastlinami ni možen, je bil sprejet Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR), ki začne veljati 16. junija 2009. > Več...

11.6.2009

Subvencije za delavce, ki jih bodo podjetja poslala na čakanje

V veljavi je Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP), ki uvaja subvencije za delavce, ki jih bodo podjetja poslala na čakanje. Z novim zakonom se želi ohraniti čim več delovnih mest. Gre za drugi interventni ukrep po subvencioniranju skrajšanega delovnega časa. > Več...

10.6.2009

S spremembami ZGD-1 do večje obveščenosti delničarjev

Poleg redakcijskih sprememb, se spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v glavnem nanašajo na dodatne zahteve glede poročanja o poslovanju družb, delo in nagrajevanje nadzornega sveta ter dodatna pooblastila skupščine - vse to s ciljem večje transparentnosti in obveščanja delničarjev. > Več...

9.6.2009

Novela zakona o jamstveni shemi

Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS), ki je začel veljati 1. maja, je bil že spremenjen in dopolnjen. Cilj zakona je omogočiti gospodarskim družbam s sedežem v RS lažjo pridobitev likvidnih sredstev za financiranje vlaganj v investicije in v obratna sredstva. > Več...

8.6.2009

IZ SODNE PRAKSE: Izvedenec geodetske stroke

Če se tožbeni zahtevek nanaša na ugotovitev obstoja lastninske pravice na delu parcele, je potrebno izvesti dokaz z izvedencem geodetske stroke, ki izdela ustrezen elaborat. > Več...

5.6.2009

Odložitev in prekinitev uklonilnega zapora

Novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) odpravlja posebno zdravstveno komisijo, ki je odločala o odložitvi izvršitve kazni zapora zaradi hujše bolezni oziroma o prekinitvi prestajanja kazni zapora zaradi potreb zdravljenja (24. člen). > Več...

4.6.2009

Zagotovljena varnost pravnega prometa

Novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki začne veljati 13. junija 2009, je narekovala predvsem potreba po celoviti uskladitvi s stališči Ustavnega sodišča RS glede varstva osebnih podatkov in zagotovitve varnosti pravnega prometa. > Več...

3.6.2009

Spremembe v ureditvi trga vrednostnih papirjev

Poleg uskladitve Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) s spremembami nekaterih evropskih direktiv novela tudi na novo določa predpise o kvalificiranih imetnikih in na novo ureja ocenjevalna obdobja, poenostavlja postopke v primeru stečaja ali prisilne likvidacije borznoposredniških družb ter odpravlja nekatere nejasnosti in pomanjkljivosti določb. > Več...

3.6.2009

Nova pravila delovanja davčne in carinske uprave

Z novelama Zakona o davčni službi (ZDS-1) in Zakona o carinski službi (ZCS-1) se bo pristojnost opravljanja izterjave denarnih nedavčnih obveznosti prenesla z davčne uprave na carinsko upravo, davčna uprava pa bo obdržala izvršbo davčnih obveznosti. S tem naj bi se povečala učinkovitost izterjave davčnih obveznosti in posledično doseglo večje prilive v državni proračun. > Več...

2.6.2009

Ali lahko pričakujemo večjo učinkovitost urada za varstvo konkurence?

13. junija začne veljati novela Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK), ki natančneje opredeljuje pristojnosti urada za varstvo konkurence ter mu daje dodatna pooblastila. > Več...

1.6.2009

IZ SODNE PRAKSE: Predujem za začetek stečajnega postopka

Če predlog za začetek stečajnega postopka vloži odvetnik in ni hkrati plačan predujem za kritje stroškov postopka, sodišče predlog zavrže. > Več...

1.6.2009

Pregled evropske zakonodaje v mesecu maju 2009

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober