IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: November 2011
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: November 2011
 

V središču

Arhiv člankov od 1.11.2011 do 30.11.2011

30.11.2011

Strožja merila in kazni po zakonu o varnosti in zdravju pri delu

Od 3. decembra 2011 bo vsako nespoštovanje določb ZVZD-1 delodajalcev in delavcev kaznovano strožje. > Več...

29.11.2011

Iz sodne prakse: Predhodna odredba

Pravne posledice novele ZIZ-I glede predhodne odredbe se ne morejo raztezati na dolžnikov ugovor, vložen pred uveljavitvijo novele, sicer bi šlo za nedopusten retroaktiven učinek te novele. > Več...

28.11.2011

Več modelov za vrednotenje posamezne nepremičnine

17. novembra 2011 je začla veljati novela Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),  sprejeta zaradi potrebe, da se jasno določi način uporabe modelov vrednotenja glede na posamezno nepremičnino, potrebe po sistemski ureditvi evidentiranja trga z nepremičninami, katerega transakcije so predmet obračuna DDV ter potrebe po ureditvi sistema evidentiranja najemnih pogodb za stavbe in dele stavb. > Več...

24.11.2011

NAJVPLIVNEJŠI PRAVNIKI RAZPRAVLJALI O ZAUPANJU V PRAVO

10 najvplivnejših pravnikov 2011Na zaključni okrogli mizi enajstega izbora 10 najvplivnejših pravnikov 2011 so izbrani pravniki in pravnice izmenjali svoje poglede o različnih družbenopolitičnih vprašanjih v Sloveniji. Osrednja tema okrogle mize je bila »Kako povrniti zaupanje v pravo?«. > Več...

24.11.2011

Novi varnostni ukrepi v kazenski zakonodaji

Obsežna novela Kazenskega zakonika (KZ-1) med drugim tudi zagotavlja pravno podlago za obvezno psihiatrično zdravljenje neprištevnih in bistveno zmanjšano prištevnih storilcev kaznivih dejanj, določa ukrepe za večje varstvo otrok kot žrtev kaznivih dejanj, prenovljena pa so tudi bila kazniva dejanja zoper varnost cestnega prometa. > Več...

23.11.2011

Iz sodne prakse: Pravica družbenika do informacij in vpogleda

Načelo svobodne volje je osnovno načelo urejanja razmerij pri upravljanju družb z omejeno odgovornostjo. Pravice, ki jih imajo družbeniki d. o. o. pri upravljanju družbe, in način njihovega uresničevanja se določijo z družbeno pogodbo, če zakon ne določa drugače. Upravljanje je urejeno v tretjem oddelku sedmega poglavja III. dela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki med drugim določa tudi, da mora poslovodja družbenika na njegovo zahtevo nemudoma obvestiti o zadevah družbe ter mu dovoliti vpogled v knjige in spise. Tako zahtevo družbenika lahko poslovodja zavrne le, če je verjetno, da je namen pridobitve v nasprotju z interesi družbe, in bi lahko bila družbi ali z njo povezani družbi prizadeta občutna škoda. O odklonitvi zahteve dokončno odločajo družbeniki. > Več...

21.11.2011

Nove definicije v kazenskem pravu

Druga novela Kazenskega zakonika (KZ-1) skupaj s spremenjenim Zakonom o kazenskem postopku (ZKP) in novim Zakonom o državnem tožilstvu (ZDT-1) odpravlja pomanjkljivosti dosedanje ureditve, ki so se pokazale v praksi, ter zagotavlja materialnopravno, procesno in organizacijsko podlago za učinkovito delo kazenskega pravosodja, predvsem na področju gospodarskih kaznivih dejanj. > Več...

16.11.2011

Iz sodne prakse: Vezanost mandata pomočnika direktorja na mandat direktorja javnega zavoda

Na podlagi drugega odstavka 46. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) se v sistemizaciji lahko določijo delovna mesta, za katera se delovna razmerja sklepajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od trajanja mandata direktorja oziroma ne več kot pet let, če to terja posebna narava dela na področju umetniške ali druge kulturne dejavnosti. V zadevi VIII Ips 382/2009 je bilo kot tako obravnavano delovno mesto pomočnice direktorja javnega zavoda, v reviziji pa tožnica ni uspela dokazati nezakonitega prenehanja delovnega razmerja. > Več...

14.11.2011

(Ne)uporaba varnostnega pasu

Od splošnega pravila, da morajo biti med vožnjo vse osebe v motornem vozilu pripete z varnostnim pasom, velja izjema, ki določenim osebam dopušča, da so v vozilu nepripete. > Več...

11.11.2011

Poenostavitev postopkov vrednotenja in priznavanja izobraževanja

Glavni namen Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) je olajšanje postopkov vrednotenja izobraževanja in pravičnejša obravnava tujega izobraževanja, saj je v evropskem in tudi svetovnem prostoru vse večja raznolikost študijskih programov. > Več...

10.11.2011

IZBRANIH 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2011

Danes točno opoldne se je zaključil že enajsti izbor 10 najvplivnejših slovenskih pravnic in pravnikov letošnjega leta, ki je že utečeno potekal v dveh delih. > Več...

10.11.2011

Ureditev področja avdiovizualnih medijskih storitev

Prenos Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev v slovenski pravni red je RS nameravala zagotoviti z novim ZMed-1, ki s strani poslancev državnega zbora ni bil potrjen. Po opozorilu Evropske komisije na vložitev tožbe zoper RS in naložitev plačila denarne kazni, ker direktiva ni bila notificirana do 19.12.2009, je bil rok za implementacijo podaljšan do 15.8.2011, vseeno pa ga RS ni dosledno spoštovala, saj je za prenos direktive v svoj pravni red sprejela Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS), ki bo začel veljati šele 17.11.2011. > Več...

9.11.2011

Iz sodne prakse: Zavrnitev dokaznega predloga

Pritožnik lahko v pritožbi uveljavlja kršitev procesnih določb, ker določen dokaz ni bil izveden, le v primeru, če je že na naroku oporekala zavrnitvi dokaznega predloga. > Več...

7.11.2011

Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD)

Družbe za svoje obveznosti načeloma odgovarjajo same, medtem ko je osebna odgovornost družbenikov zgolj izjema ter odvisna od statusne oblike družb kot tudi od nekaterih drugih okoliščin. Osebno odgovornost družbenikov preko instituta spregleda pravne osebnosti določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), odškodninsko odgovornost družbenikov v nekaterih primerih pa je izrecno določil leta 1999 sprejet Zakon o finančnem poslovanju podjetjih (ZFPPod) kot tudi kasnejši Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki je pri ureditvi pravnih posledic izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije uredil pravne posledice izbrisa v skladu z odločbo US št. U-I-117/07. > Več...

4.11.2011

Spremembe delovne zakonodaje ali učinkovitejše izvrševanje v praksi

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) je eden izmed zakonov, katerih izvajanje v praksi je treba nenehno spremljati in ki ga je treba tudi spreminjati v skladu s potrebami. Mnenje pravne stroke, ki se precej razlikuje od mnenja ekonomske stroke, je težnja k zagotavljanju prožne varnosti, minimalnih pravic oziroma standardov, k povečanju učinkovitosti delovnopravnega varstva ter k jasnosti ureditve, ki ne bo povzročala dodatnih sporov. > Več...

2.11.2011

Iz sodne prakse: Vezanost sodišča na izvensodno poravnavo

Obligacijski zakonik (OZ) v XXXI. poglavju pod pojmom poravnave določa, da osebe, med katerimi je spor ali negotovost glede kakšnega pravnega razmerja, s pogodbo o poravnavi z vzajemnimi popustitvami prekinejo spor oziroma odpravijo negotovost in določijo svoje vzajemne pravice in obveznosti. Kavza poravnave je torej rešitev spora. OZ v svojem 1053. členu dovoljuje kot predmet poravnave vsako pravico, s katero lahko kdo razpolaga, iz česar izhaja, da je lahko predmet poravnave tudi odškodnina, ki jo utrpi delavec na delu. > Več...

1.11.2011

Z novelo ZDDV-1E tudi retroaktiven poseg v začetek leta 2011 in samoprijava

Novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) retroaktivno posega v začetek leta 2011, uvaja samoprijavo in postopen prehod na celovito elektronsko komunikacijo z davčno upravo ter vrsto novosti z različnimi roki uveljavitve, ki prinašajo zmedo pri davčnih zavezancih. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober